Претрага
Close this search box.

септембар 2021.

Архитектонско-урбанистички пројекти

  • Главни пројект „Металс банке“ у Новом Саду (6.000,00 м2) (арх. М.Марушић, проф. Д.Марушић) 2004 – 2005.
  • Идејни пројект пословног Центра БМГ – Церак Виногради (20.000,00 м2) (М. Марушић, Д. Марушић), 2004.
  • Пословно-стамбени објекат у Булевару краља Александра у Београду (арх. М. Марушић, проф. Д. Марушић), признања: Годишња награда САС-а за 1999/2000.год.;

Архитектонско-урбанистички пројекти Read More »

Научно-истраживачки међународни пројекти

Подршка процесу урбаног развоја у Србији (SPUDS) (Координатор: проф. др Jean-Claude Bolay, директор CODEV-a, ко-координатор и руководилац ИАУС тима: др Тамара Маричић тима)

ИАУС је добио финансијску подршку SCOPES «Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SNSF – SDC) да продуби своја истраживања у току трогодишњег институционалног партнерства са Швајцарским Центром за сарадњу и развој (CODEV) Политехничког универзитета у Лозани (EPFL).

Научно-истраживачки међународни пројекти Read More »

Научно-истраживачки национални пројекти

  • „Улога и имплментација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији 2011-2016. (Ј.Петрић)
  • „Одрживи просторни развој Подунавља У Србији“ 2011-2016. (С.Милијић)
  • „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји; 2011-2016. (М.Пуцар)
  • „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, 2008-2010.

Научно-истраживачки национални пројекти Read More »

Консалтинг, инжињеринг, менаџмент, маркетинг у изградњи и уређењу простора, извоз интелектуалних услуга, публицистика, просторни (географски) информациони систем.

Области рада које покрива Институт спадају већим делом у надлежност државе и обухватају тзв. јавни сектор (урбанизам, просторно планирање, животна средина, стамбено-комуналне делатности и сл.), а мањим делом делатности које се могу директно комерцијализовати на тржишту (инвестициони пројекти, грађевински материјали и сл.). У већини европских земаља постоје урбанистички институти који су најчешће у јавном сектору а ређе у приватном власништву. Институт (ИАУС) је једини институт у Републици акредитован за научни рад у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања.

Консалтинг, инжињеринг, менаџмент, маркетинг у изградњи и уређењу простора, извоз интелектуалних услуга, публицистика, просторни (географски) информациони систем. Read More »

Просторно и урбанистичко планирање

национални (републички) просторни планови;
стратегије (одрживог) просторног развоја;
интегрални развојни планови и програми;
просторни планови региона;
просторни планови подручја посебне намене (туристички комплекси, национални паркови, комплекси вредног културног наслеђа, индустријске и рударске зоне, пољопривредни комплекси, зоне водоснабдевања, војни комплекси и др.);

Просторно и урбанистичко планирање Read More »

Одрживи развој, животна средина, комунални системи

стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
стратешке процене утицаја на животну средину;
студије о проценама утицаја на животну средину;
студије и планови за управљање комуналним отпадом (регионалним, општински ниво);
студије о избору локација, транспорт и уређење депонија опасног отпада (национални и регионални ниво) и др.

Одрживи развој, животна средина, комунални системи Read More »

Архитектонско-урбанистичко пројектовање

стамбена насеља, блокови и зграде;
јавне зграде и комплекси (административни, културни,
школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
пољопривредни комплекси и објекти;

Архитектонско-урбанистичко пројектовање Read More »

Научно-истраживачки пројекти

истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем индикатора и др.); истраживања у области урбоекономије, земљишне политике и локационе ренте; регионалног развоја, демографских кретања, социоекономских аспеката просторног и урбаног развоја и др.;

Научно-истраживачки пројекти Read More »

Институт за архитектуру и урбанизам Србије – 1954-2019 Изложба поводом јубилеја 65 година Института

Позивамо вас на изложбу поводом јубилеја 65 година Института на којој су приказани одабрани пројекти и планови реализовани у оквиру

Институт за архитектуру и урбанизам Србије – 1954-2019 Изложба поводом јубилеја 65 година Института Read More »

Scroll to Top