Претрага
Close this search box.

Просторно и урбанистичко планирање

 • национални (републички) просторни планови;
 • стратегије (одрживог) просторног развоја;
 • интегрални развојни планови и програми;
 • просторни планови региона;
 • просторни планови подручја посебне намене (туристички комплекси, национални паркови, комплекси вредног културног наслеђа, индустријске и рударске зоне, пољопривредни комплекси, зоне водоснабдевања, војни комплекси и др.);
 • просторни планови инфраструктурних коридора;
 • генерални (урбанистички) планови градова и насеља градског карактера,
 • детаљни и регулациони (урбанистички) планови;
 • услови за уређење простора са урбанистичко-техничким условима за пројектовање и изградњу;
 • урбанистички пројекти одређених целина (друштвени, комерцијални и специја¬лизовани центри, високошколски комплекси, стамбени блокови);
 • уређајне основе (регулациона решења) за сеоска насеља и подручја;
 • студије и пројекти за реконструкцију, ревитализацију и санацију урбаног и историјског наслеђа (стара градска језгра, археолошки локалитети и сл.);
 • програми изградње и уређивања простора;
 • анализе за потребе прилагођавања просторних и урбанистичких планова потребама одбране, заштите од ратних дејстава, заштите од елементарних непогода и др.
Scroll to Top