Претрага
Close this search box.

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) основан је 1954. године у саставу Архитектонског факултета. Као самостална научно-истраживачка организација формиран је уредбом Републичког извршног већа бр. Н/303 од 13.05.1961. године. Научно истраживачки и стручни рад Института одвија се у оквиру три организационе јединице, и то су:

  • Центар за архитектуру и становање;
  • Центар за просторни развој и животну средину и
  • Центар за информатику, публицистику и едукацију.

Данас је Институт једина научна и истраживачка организација у Републици акредитована као истраживачко-развојни институт у области техничко-технолошких наука – урбанизам, архитектура, просторно планирање, грађевинарство и саобраћај.  Институт је данас установа у државној својини са око 35 стално запослених радника различите професионалне оријентације (од тога око 30 са научним, истраживачким или стручним звањем), а окупља и велики број сталних спољних сарадника – експерата за поједине области. Учествује са запаженим  радовима  на домаћим и  међународним научни скуповима и организује своје научне скупове. Многи експерти Института укључени су или су били ангажовани на међународним/европским пројектима и у консултантским мисијама у земљама трећег света. Резултати научног и стручног рада објављују се у периодичним и монографским издањима Института од његовог оснивања до данас.

 Ове године навршава се 70 година од оснивања Института за архитектуру и урбанизам Србије. У протеклих 70 година у Институту је реализован велики број научно-истраживачких, архитектонских и урбанистичких пројеката, као и просторних и урбанистичких планова, студија и експертиза и консалтинг послова. Тиме је Институт дао значајан допринос унапређењу теорије и праксе у области архитектуре, урбанизма и прос- торног планирања. Многи досадашњи професори, академици, истакнути истраживачи, пројектанти, урбанисти, менаxери и др. започели су стручну каријеру у Институту, или су радили у Институту као већ афирмисани стручњаци. Динамичка флуктуација истраживачког и стручног кадра Института захтевала је вођење активне кадровске политике и сталну кадровску обавезу, па је у протеклих 70 година у Институту било упослено близу 300 сталних и још толико спољних сарадника. Један од дугорочних стратешких циљева Института био је повећање научног потенцијала као основне претпоставке за одржавање научног статуса и базе за реализацију сложених истраживачких и стручних пројеката. Институт за архитектуру и урбанизам Србије, регистрован је за научно-истраживачки и стручни рад у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања,  што обухвата неколико подобласти:

  • научно-истраживачки рад у области архитектуре, становања, изградње, урбанизма, просторног планирања, регионалног равоја и заштите животне средине, у оквиру регионалних и међународних пројеката;
  • просторно и урбанистичко планирање кроз израду националних и регионалних просторних планова, планова подручја посебне намене, планова инфраструктурних коридора, генералних и регулационих урбанистичких планова, планова уређења сеоских подручја, израду студијске основе за потребе планирања и заштите животне сре- дине и формирање просторних база података у гис технологији;
  • архитектонско-урбанистичко пројектовање градских центара, стамбених насеља и објеката, комплекса и објеката културе, здравства, образовања, пословања, спорта, производних објеката, уређења слободних површина и др.;
  • консалтинг, инжењеринг, извоз интелектуалних услуга, публицистику и информатичку подршку.
Scroll to Top