истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем индикатора и др.); истраживања у области урбоекономије, земљишне политике и локационе ренте; регионалног развоја, демографских кретања, социоекономских аспеката просторног и урбаног развоја и др.;

више >

стамбена насеља, блокови и зграде;
јавне зграде и комплекси (административни, културни,
школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
пољопривредни комплекси и објекти;

више >

стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
стратешке процене утицаја на животну средину;
студије о проценама утицаја на животну средину;
студије и планови за управљање комуналним отпадом (регионалним, општински ниво);
студије о избору локација, транспорт и уређење депонија опасног отпада (национални и регионални ниво) и др.

више >

национални (републички) просторни планови;
стратегије (одрживог) просторног развоја;
интегрални развојни планови и програми;
просторни планови региона;
просторни планови подручја посебне намене (туристички комплекси, национални паркови, комплекси вредног културног наслеђа, индустријске и рударске зоне, пољопривредни комплекси, зоне водоснабдевања, војни комплекси и др.);

више >

Области рада које покрива Институт спадају већим делом у надлежност државе и обухватају тзв. јавни сектор (урбанизам, просторно планирање, животна средина, стамбено-комуналне делатности и сл.), а мањим делом делатности које се могу директно комерцијализовати на тржишту (инвестициони пројекти, грађевински материјали и сл.). У већини европских земаља постоје урбанистички институти који су најчешће у јавном сектору а ређе у приватном власништву. Институт (ИАУС) је једини институт у Републици акредитован за научни рад у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања.

више >
Scroll to Top