Претрага
Close this search box.

Научно-истраживачки пројекти

 • истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем индикатора и др.);
 • истраживања у области урбоекономије, земљишне политике и локационе ренте; регионалног развоја, демографских кретања, социоекономских аспеката просторног и урбаног развоја и др.;
 • истраживања у области просторног развоја подручја посебне намене (туризам, рударство, природно и културно наслеђе, водопривреда, инфраструктурни коридори и др.);
 • истраживање у области одрживог развоја, заштите и унапређења животне средине;
 • истраживања партципације јавности у процесу одлучивања у областима просторног и урбаног развоја, локалне легислативе и др.;
 • истраживања у области обнове и реконструкције градова, архитектонског и урбаног наслеђа;
 • истраживања у области развоја и уређења приградских и сеоских подручја,
 • истраживања у области одрживог развоја бања у Србији;
 • истраживања у области стамбене и комуналне делатности и комуналних инфраструктурних система;
 • истраживања у области архитектуре, становања, изградње, заштите културног наслеђа, енергетске ефикасности и биоклиматске архитектуре и сл.;
 • примена оригиналних система префабрикације у стамбеној изградњи,
 • међународна научна и стручна сарадња;
 • учешће у настави на универзитетима и други облици образовања и усавршавања;
 • трансфер и примена научних достигнућа;
 • истраживања различитих облика хазарда за потребе планирања и изградње и др.
Scroll to Top