Maja Milosevic

Архитектонско-урбанистичко пројектовање

стамбена насеља, блокови и зграде;
јавне зграде и комплекси (административни, културни,
школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
пољопривредни комплекси и објекти;

Научно-истраживачки пројекти

истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем индикатора и др.); истраживања у области урбоекономије, земљишне политике и локационе ренте; регионалног развоја, демографских кретања, социоекономских аспеката просторног и урбаног развоја и др.;

Scroll to Top