Претрага
Close this search box.
др Небојша Стефановић

др Небојша Стефановић

дипломирани просторни планер
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 309
М: nebojsa@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор просторног планирања (Универзитет у Београду, Географски факултет, 2011);

  магистар просторног планирања (Универзитет у Београду, Географски факултет, 2005);

  дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду, Географски факултет, 1996).

  Професионални називи и лиценце

  лиценца 100 одговорног планера (2004);

  лиценца 200 одговорног урбанисте (2013);

  државни испит за високу школску спрему за рад у органима државне управе

  Радно искуство

  од 2020. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2016-2020. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2012-2016. директор ЈУП Урбанистички завод Београда;

  2004-2012. руководилац за просторне планове и стратешко планирање у Републичкој агенцији за просторно планирање;

  2003-2004. директор Републичке агенције за просторно планирање;

  2003. директор Завода за просторно планирање и урбанизам Министарства урбанизма и грађевина;

  1997-2003. самостални стручни сарадник и шеф одсека за просторно планирање у Заводу за просторно планирање и урбанизам Министарства урбанизма и грађевина.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2017-2019. руководилац подпројекта на Пројекту „Attractive Danube“: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (евиденциони број DTP1-1-270-4.1), Транснационални програм Дунав (DTP), Interreg programme;

  2016-2019. истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја TР36035 „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“;

  2008-2010. спољни сарадник на пројектима „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља Србије“ (евиденциони број ТР 16007), „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“ (евиденциони број ТР 16008) и „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“ (евиденциони број ТР 16013) Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

  Награде и признања

  2018. прва награда на 27. Међународном салону урбанизма, Рума, Категорија „Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, за рад „Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, руководни тим;

  2014. прва награда на 25. Међународном салону урбанизма, Београд, за рад „Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“, ЈУП Урбанистички завод Београда, руководни и синтезни тим;

  2012. награда Инжењерске коморе Србије за изузетно достигнуће у струци из делатности чланова Коморе (за руковођење израдом седам просторних планова – један регионални просторни план, два просторна плана подручја посебне намене и четири просторна плана јединице локалне самоуправе);

  2011. прва награда на 22. Међународном салону урбанизма, Ниш, за рад „Регионални просторни план Тимочке крајине“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, руководилац израде.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (M23) Stefanović N., Danilović Hristić N., Krstić P., (2021), Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning – Belgrade Waterfront Project, Baltica Journal, Vol. 34, No 11, ISSN 0067-3064;

  (M23) Stefanović N., Krunić N., Danilović Hristić N., (2021), The Spatial and Planning Aspect of Solving the Issue of Radioactive Waste Disposal in the Republic of Serbia, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. 36, No 1, 2021, pp 38-49, https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S

  (M22) Danilović Hristić N., Stefanović N., Milijić S., (2020), Danube’s river cruises as a strategy for representing the historical heritage and developing of cultural tourism in Serbia, Sustainability, MDPI Basel, 2020/12, Special issue 24, 10297, doi:10.3390/su122410297;

  (M23) Danilović Hristić, N., Stefanović, N. (2020), Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, Vol 15, No. 1, 2020, pp. 71-80;

  (M23) Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Josimović, B. (2017), Тhe Spatial and Urban Planning Concerns Related to Nuclear Facilities Locations – Case Study of the Vinča Institute Location, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. XXXII, No 1, 2017, pp. 99-108, http://doi.org/10.2298/NTRP1701099S., http://ntrp.vinca.rs/2017_1/Stefanovic_2017_1.pdf.;

  (M26) Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Josimović, B. (2017), Commentary on the Letter to the Editor by Ivana Avramović and Milan Vujović, according to the article entitled „Тhe Spatial and Urban Planning Concerns Related to Nuclear Facilities Locations – Case Study of the Vinča Institute Location“ by Nebojša D. Stefanović, Nataša M. Danilović Hristić and Boško D. Josimović (published in the Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2017, Vol. 32, No. 1, pp. 99-108), Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. XXXII, No 3, 2017, pp. 301-304.;

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године (Нацрт) – руководилац израде;

  Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш- граница Републике Мекедоније („Службени гласник РС“, број 100/21) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени гласник РС“, број 7/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације Туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 29/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110 kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 20/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације нове деонице дела државног пута Ib реда број 27 Ваљево-Лозница, на територији града Лознице (2020) – руководилац израде;

  План детаљне регулације државног пута Ib Шабац Лозница у Шапцу („Службени гласник града Шабац“, број 35/20) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“ („Службени гласник РС“, број 26/20) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега) („Службени гласник РС“, број 2/20) – руководилац израде;

  План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда број 26 на административној територији града Лозница, 2020. година – руководилац израде;

  Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре („Службени гласник РС“, број 55/19 и 62/19) – руководилац израде;

  План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута  Iб реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), 2019. година – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре („Службени гласник РС“, број 102/17) – руководилац израде;

  Генерални план Београда (измена и допуна), 2014. година – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене система хидроелектрана на Ибру („Службени гласник РС“, број 58/12) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене система продуктовода кроз Србију („Службени гласник РС“, број 19/11) – руководилац израде;

  Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС“, број 51/11) – руководилац израде;

  Просторни план града Лозница, 2011. година – руководилац израде;

  Просторни план града Лесковца, 2011. година – руководилац израде;

  Просторни план општине Ариље, 2011. година – руководилац израде;

  Просторни план градске општине Лазаревац, 2009. година – руководилац израде.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  од 2020. члан Комисије за стручну контролу планских докумената АП Војводине;

  2018-2019. и  2007-2009. председник Матичне секције планера Инжењерске коморе Србије и члан Управног одбора;

  2017–2021. члан Комисије за планове града Краљева;

  2014-2016. заменик председника Комисије за контролу усклађености планских докумената Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине;

  2010-2015. председник Комисије за полагање стручног испита за област просторно планирање Министарства животне средине и просторног планирања;

  2009-2012. председник Комисије за планове Скупштине града Београда;

  2009-2012. заменик председника Суда части Инжењерске коморе Србије;

  2002-2004. потпредседник Комисије за стручну контролу просторних планова Министарства урбанизма и грађевина;

  2002-2004. представник Србије и Црне Горе у Комитету високих представника CEMAT-а, Европска конференција министара одговорних за регионално планирање, Савет Европе;

  од 2002. члан Асоцијације просторних планера Србије.

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Чланство у већем броју организационих и научних одбора.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уређивачки одбор националног часописа међународног значаја SPATIUM (од 2020).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2020-2022. рецензије радова у: међународном часопису (М23) Nuclear Technology & Radiation Protection, издавач Институт за нуклеарне науке Винча, ISSN 1451-3994; националном часопису међународног значаја (М24) Spatium International Review, издавач ИАУС, ISSN: 2217-8066; у националном часопису међународног значаја (М24) Geographica Pannonica, издавач Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, ISSN:0354-8724;

  од 2018. ментор у Институту за архитектуру и урбанизам Србије Данијели Срнић, мастеру просторног планирања, докторске студије на Географском факултету Универзитета у Београду;

  од 2016. члан више комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије за избор у научна звања и комисија Географског факултета Универзитета у Београду за одбрану докторских дисертација;

  од 2010. редован гост предавач у одржавању наставе на студијама просторног планирања на Географском факултету Универзитета у Београду.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  Scroll to Top