Борјан Бранков

Борјан Бранков

мастер инжењер архитектуре
истраживач сарадник
Т: +381 11 3207 339
М: borjan@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Мастер инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2015);

  Инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2013).

  Професионални називи и лиценце

  Радно искуство

  од 2019 истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2016-2019. стипендиста докторанд Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  2015 – биро Монтинг Атос Плус Доо., Београд

  2014 – стручна пракса у бироу Аrcad Architectural Ltd., Истанбул, Турска

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  Урбанистичко планирање и пројектовање, примена урбанистичких и архитектонских параметара променљивости коришћења простора у анализи вишепородичног становања и заједничким просторима, примена савремених информатичких технологија у планирању и пројектовању, обновљиви извори енергије и могућности њихове примене у градским и другим срединама, примена методологије Hospital Safety Indexa у Србији, енергетска ефикасност, и др

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2021. GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке;

  2018-2021. „CONNECT GREEN – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”, међународни INTERREG DTP пројекат (DTP 072-2.3);

  2018-2019. „Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resillience” (CLEVER) међународни SMF INTERREG DTP пројекат (DTP-SMF1-187);

  2016-2019. „ATTRACTIVE DANUBE – Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, међународни INTERREG DTP пројекат (DTP1-270-4.1);

  Награде и признања

  2019 – Велика награда 28. Међународног салона Урбанизма, Ниш – Стратегија одрживог урбаноог развоја Републике Србије до 2030. године

  2018 – Бијенале архитектуре у Венецији – Павиљон Р. Србије – финалисти конкурса (са М. Стојковић)

  2017 – награда на UNDP Disaster Risk Reduction Chalenge Prize Competition, Belgrade, Naslov projekta: Don’t wait it to happen – understand (са И. Чековић, М. Нешовић, Н. Тошић)

  2016- Share Shakespeare competition, British Council и Британска амбасада у Београду, Belgrade – ужи круг радова према избору жирија (рад: „In or Out of the Stage“)

  2015 – Добитник је Сакура стипендије Јапанске Амбасаде у Београду за истраживачки  рад са темом архитектуре у Јапану (тема под називом: „Дом за све: Нова јапанска архитектура градње после природних катастрофа и њени могући утицаји на праксу у Србији“)

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Nenković Riznić M., Brankov B., Pucar M., Petrović S. (2018) Safe healthcare facilities – their place and role in resilient cities, International journal Thermal Science, volume 2, Supplement 4, Vinca Institute of nuclear sciences, p.p. S1001-S1010 online first, ISSN 2334-7163 (online edition) ISSN 0354-9836 (printed edition), https://doi.org/10.2298/TSCI170531125N

  Бранков, Б. (2019). Заједнички простори у развоју вишепородичног стамбеног склопа, Архитектура и урбанизам, бр. 49, стр. 32-39, дои: 10.5937/a-u0-22134

  Brankov, B. (2019) Common areas in multi-family housing in Serbia: case study of Cerak Vinogradi, Belgrade, FACING POST-SOCIALIST URBAN HERITAGE ‒ Proceedings of the 3rd international doctoral-postdoctoral conference, Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics (BME)

  Brankov, B., Stanojević, A. (2020). Диференцирање употребљивости отворених заједничких простора у вишепородичном становању. Зборник Летње школе урбанизма Пролом бања 1-3. Јул 2020, Удружење урбаниста Србије, Београд, pp. 143-152. 

  Brankov, B., Nenković-Riznić, M., & Pucar, M. (2020). Residential space as changeable and resilient polygon for future living. In Proceedings of Third International conference on urban planning–ICUP 2020 (pp. 73-79). Niš: Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš.

  Brankov, B. (2021), Zgrada gradske uprave grada Pančeva, u Zborniku Na međi umetnosti i inženjerstva: studije posleratne arhitekture u Beograd u i Srbiji, (str. 208-223). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

  Максин, M., Зековић, С., Ненковић-Ризнић, М., Манић, Б., Џелебџић, О., Ђукић, А., Јокановић, И., Петрић, Ј., Никовић, А., Даниловић-Христић, Н., Бајић, Т., Чолић, Н, Бранков, Б. (2018) Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, ед. Синиша Тркуља, Ратка Чолић, Марија Максин, стр. 1-213, ISBN 978-86-900093-2-9, CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, 711.4(497.11) COBISS.SR-ID 270942476

  Најзначајнији стручни резултати

  План детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешева“ (усвојен „Сл. гласник Општине Пријепоље“ бр. 15/2021) – члан радног тима

  Урбанистички пројекат за реконструкцију насипа река Колубаре и Тамнаве и моста на путу Београд – Обреновац, у градској општини Обреновац и општини Уб– члан раног тима

  Просторни план подручја посебне намене парка природе „Златибор” (2020) – детаљна разрада Образовног и спортско-рекреативног комплекса „Крива бреза” (усвојен „Сл. гласник РС“ бр. 2/2020) – сарадник на изради детаљне разраде

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Друштво архитеката Београда ДАБ;

  СИТС (Савез инжењера и техничара Србије)

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Организациони одбор X научностручне конференција с међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“, одржане 27. маја 2019. године у Београду.

  Организациони одбор XI научностручне конференција с међународним учешћем „Градитељско наслеђе и урбанизам“, одржане 8. октобра 2021. године у Београду. Организациони одбор 9. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије (МКОИЕЕ), одржане 15. октобра 2021. године у Београду

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2020 – изабран есеј „How easy we lost community with the loss of common area“ у првој фази конкурса за Бета архитектонско Бијенале у Темишвару, Румунија  (BETA competition 2020)

  2017 – „Architoons“ Радионица за архитектуру за студенте средње школе, Бијељина, БиХ – један од руководилаца

  2016/2017 – ангажован на вежбама на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у виду демностратора у јесењем семестру на предмету „Студио 03а- развој пројекта“ на ОАСА и ИАСА студијама

  2015- изложба „Богдан Богдановић – Увод у целину“, организација ЦЗКД у сарадњи са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду – члан истраживачког и уметничког тима изложбе

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://rs.linkedin.com/in/borjan-brankov-118304107

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0515-7683

  Scroll to Top