Претрага
Close this search box.

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији

Евиденциони број: ИИИ 47014

Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.

Руководилац пројекта: др Јасна Петрић, виши научни сарадник, ИАУС

Институције учесници:

Институт за архитектуру и урбанизам Србије,

Архитектонски факултет у Београду,

Грађевински факултет у Београду,

Универзитет Сингидунум у Београду, и

Географски факултет у Београду.

Број истраживача: 27

Број странаца: 1

Број спољних сарадника: 1

Број стипендиста: 1

Циљ и опис пројекта:

Пројекат се састоји од 4 потпројекта, и то:

Потпројекат 1: „Обнова стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији и коришћење њеног територијалног капитала“, чији је руководилац Миодраг Вујошевић, научни саветник.

Потпројекат 2: „Нови економски и социјални инструментаријум за остваривање Просторног плана Републике Србије (ППРС): аспект усклађивања интереса и контроле конфликата и приступачност инфраструктури и услугама“, чији су руководиоци Мирољуб Хаџић, редовни професор и Славка Зековић, научни саветник.

Потпројекат 3: „Стратешко управљање развојем регионалних подручја“, чији је руководилац Јасна Петрић, виши научни сарадник.

Потпројекат 4: „Информатичка подршка остваривању ППРС и доношењу стратешких одлука“, чији је руководилац Бранисав Бајат, ванредни професор.

Опис пројекта:

Истраживање се реализује у три равни:

 • Теоријској и општеметодолошкој (општи теоријски и методолошки оквир);
 • Развојној (анализа развојних/контекстуалних фактора и њиховог утицаја на дефинисање новог модела стратешког мишљења, истраживања и управљања- СИМУ);
 • Апликативној (дефинисање политика, са саставним мерама и инструментима, институционално-организационим аранжманима и подршкама).

Приоритети у анализи контекстуалних фактора су:

 • Евалуација примењивости нове генерације европских и макрорегионалних иницијатива, схема, докумената и истраживања у развојним условима Србије. Овде приоритет имају истраживања која су остварена до 2006. године, као и текућа истраживања у оквиру свеевропског истраживачког пројекта ESPON 2007-2013. Међу развојним схемама и иницијативама, у првом плану је разматрање питања постизања равнотеже између тзв. „три стуба“ европских политика, тј., економске, социјалне и територијалне кохезије;
 • Утицај продужене глобалне и домаће кризе на имплементацију националних стратешких докумената и њихову улогу на могућну обнову СИМУ, што ће се на посебан начин манифестовати ако Србија у наредних десетак година пође путем тзв. европеизације изван Уније и уз њену ограничену помоћ.

Очекивани резултати:

 • Стицање поузданог увида у стање просторних процеса (наставак досадашњих истраживања).
 • Сумарна оцена тзв. „територијалног капитала“ Србије (кроз комбиновану оцену (кроз комбиновану оцену, SEA, TIA, SCBA и SWOT), и дефинисање развојног модела који обезбеђује најбоље очување и коришћење територијалног капитала Србије у међународној политичкој, економској и културној утакмици.
 • Оцена кореспонденције образаца просторног развоја у Србији и стратешких одредби из нове генерације кључних европских развојних докумената у овој области, процена утицаја политика ЕУ на територијалну кохезију Србије и дефинисање њихових одредби које су релевантне за „европеизацију Србије изван ЕУ и уз њену ограничену помоћ“.
 • Увид и оцена контекстуалних параметара који ће утицати на обнову стратешког мишљења, истраживања и управљања у Србији.
 • Формирање хеуристичког оквира за ново стратешко планирање/политику просторног и регионалног развоја у Србији.
 • Детаљнији сценарији алтернативног прилагођавања стратешког планирања и другог управљања у условима продужене глобалне и домаће кризе, и дефинисање и прелиминарна евалуација развојних опција.
 • Правила за усклађивање политика јавних интервенција у остваривању територијалне кохезије и конкурентности.
 • Правила за управљање развојем периферије српских градова, управљање њиховим развојем и јачање заједничке и појединачне конкурентности градова и регија Србије.
 • Дефинисање и евалуација могућног развоја урбаних матрица (теоријски и имплементацијски аспекти, саставни софтвер и пробном применом на пилот подручјима).
 • Правила за усклађивање секторских и других мастер планова са ПП и ГУП, као и са другим развојним стратегијама и документима.
 • Варијантни модели примене државног просторног плана у првих 5 година, и саставни облици институционалног и организационог прилагођавања за његово остваривање и повезивање са другим развојним интервенцијама.
 • Инструментаријум за усклађивање просторно-еколошких и других секторских докумената и примену нових инструмената макро контроле територијалног развоја.
 • Приоритети у обнови стратешког мишљења, истраживања и управљања у Србији и нужна институционална и организациона прилагођавања.
 • Информатичка подршка имплементацији државног просторног плана и формирање система индикатора за његов мониторинг и ex post евалуацију на субнационалним нивоима.
 • Усклађивање формализованих и неформализованих облика развојног планирања/политике.
 • Принципи, критеријуми и правила за боље укључивање најшире јавности у припремање, доношење и остваривање стратешких одлука.
 • Предлог за селективну дораду и новелирање донетих развојних докумената са становишта кључних циљева и имплементације државног просторног плана, нарочито у погледу усклађивања просторне, социјалне и економске кохезије, и повећања економске конкурентности градова и региона Србије.
 • Концепт приступања Србије европском мега-програму ESPON.
 • Програм нових (недостајућих) истраживања.
Scroll to Top