Претрага
Close this search box.

Развој нових методолошких оквира и информационих система за успостављање одрживих и отпорних градова у Србији

Координатор др Марина Ненковић-Ризнић, виши научни сарадник

У оквиру наведене тематске области, планира се ангажовање истраживача на припреми научног пројекта за нови позив Фонда за науку. Научни пројекат ће за циљ имати пружање подршке  превазилажењу постојећих и потенцијалних природних и антропогених последица изазваних климатским променама у Србији.

Верификација истраживања вршиће се кроз испитивање могуће примене индекса просторне климатске угрожености и алата за подршку одлучивању са мерама ублажавања на више пилот студија урбаних центара у Србији.

Истраживања у оквиру ове тематске области засниваће се на анализи постојеће планске документације, са посебним освртом на утврђивање заступљености тема климатских промена и управљања ризицима у планским документима јединица локалне самоуправе (ЈЛС), а затим и указивања на карактеристичне појаве у урбаним процесима и дефинисања принципа и приоритета одрживог урбаног развоја. У истраживања ће бити укључене и оне ЈЛС које су део пројекта GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments, финансираном од стране Светске банке. Самим тим, релевантна истраживања и резултати ће бити интерсекторски дистрибуирани и искоришћени за дефинисање стратешких смерница за постизање минимизације ефеката климатских промена у урбаним центрима.

Специфични циљеви истраживања су:

  • Анализа постојећих стратешких и законских оквира на локалном/националном нивоу;
  • Формирање базе података о нултом стању животне средине на подручју пилот пројеката;
  • Развој методологије за евалуацију потреба ЈЛС у контексту одговора на климатске промене;
  • Дефинисање алата за подршку одлучивању у циљу минимизације негативних утицаја климатских промена;
  • Омогућавање партиципације актера у формирању база података за урбане центре и ЈЛС;
  • Конципирање традиционалних и иновативних/флексибилних инструмената управљања грађевинским земљиштем, и ограничавања урбаног ширења и бесправне изградње;

Комуникација, промоција и дисеминација визије и резултата истраживања ће бити омогућена путем публиковања радова и резултата истраживања у националним и међународним часописима, зборницима радова националних и међународних конкурса, као и реализацијом техничких решења.

Очекивани резултати истраживања у 2022. години су: завршетак и провера методолошког модела за евалуацију потреба ЈЛС и њиховог одговора на климатске промене, избор пилот подручја и процена валидности за проверу отпорности урбаних центара; анализа постојећих модела за успостављање е-управљања простором на локалном и националном нивоу;смернице зауспостављање енергетски, климатски и CO2 одговорне контроле пројеката и планова у виду упутстава/приручника за успостављање одрживих и отпорних урбаних центара Србије; формирање алата за подршку одлучивању, препоруке за урбанистичку заштиту објеката и изграђених склопова/целина који доприносе амбијенталним вредностима и урбаном идентитету ; смернице за унапређење урбане безбедности; предлог методологије и приступа за унапређење планирања зелено-плаве инфраструктуре у функцији развоја одрживих и отпорних градова.

Scroll to Top