Претрага
Close this search box.

Програм научноистраживачког рада

Институт за архитектуру и урбанизам Србије једна је од најважнијих научно-истраживачких установа у Републици Србији у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања. Институт послује у складу са акредитацијом за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса у области техничко-технолошких наука (Одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за акредитацију научноистраживачких организација број 660-01-00003/4 од 03.09.2019. године).

Кроз научноистраживачки рад Институт настоји да афирмише архитектуру, урбанизам и просторно планирање, доприноси одрживом урбаном и просторном развоју Србије, обезбеђује услове за подизање квалитета пројеката и планских докумената и континуитета њихове израде. У стратегији развоја Института истакнут је значај повезивања науке и праксе, као и развој методолошких основа у вези са архитектуром, управљањем просторним и урбаним развојем. Значајан допринос Институт пружа и на пољу едукације и популаризације науке, као развоја међународне сарадње из делатности Института. Важан сегмент истраживања у Институту представљају и заштита животне средине, примена принципа одрживог развоја и савремених геоинформационих технологија. Институт је данас водећа институција у домену истраживања простора и једна од водећих кућа у којој се истраживачки резултати примењују у пракси у области технолошког развоја (планирања, урбанизма и архитектуре) у Србији.

У протеклом периоду Институт је остварио значајан обим истраживања и запажене резултате у научноистраживачком раду као и у примени тих истраживања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања, просторног и урбанистичког планирања, креирању просторних база података и анализе утицаја планских докумената на животну средину.

Области и резултати рада које покрива Институт спадају већим делом у надлежност државе и обухватају тзв. јавни сектор (урбанизам, просторно планирање, животна средина, становање и сл.).

Научноистраживачки рад у Институту оријентисан је првенствено ка примењеним и развојним истраживањима, што не значи да се у неким областима не може очекивати допринос Института у основним (фундаменталним), интегралним и интердисциплинарним истраживањима. Највећи део научних (под)области из делатности Института захтева интердисциплинарни рад и ангажовање истраживача из различитих струка. С тим у вези, Институт је упућен на сарадњу са другим научним институтима и факултетима. Бројна истраживања која се реализују у Институту претходе доношењу просторних и урбанистичких планова, при чему је Институт упућен на сарадњу са надлежним државним органима и организацијама.

У групу примењених и развојних истраживања могу се уврстити студије и експертизе које се реализују у оквиру припреме комплекснијих просторних и урбанистичких планова (посебно од националног значаја), инвестиционих, односно архитектонско-урбанистичких и инфраструктурних пројеката. Може се очекивати да ће ових истраживања у наредним годинама, по престанку пандемије ковид-19, бити на тржишту више, сразмерно повећању инвестиционих активности у земљи и окружењу.

Планови развоја научноистраживачког и укупног рада Института у наредних неколико година биће усклађени са укупним пословним амбијентом у земљи, у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије и стратегијама развоја у другим областима, као и акционим плановима за спровођење тих стратегија.

Научноистраживачки рад Института у наредном периоду развијаће се, претежно, у оквиру основних делатности Института. У складу са професионалном структуром и стручним афинитетом расположивог кадра истраживачки рад биће усмерен према стратешким развојним, научним и технолошким приоритетима Србије.

Национални научни пројекти

У наредном периоду наставиће се активности на припреми и пријављивању нових пројеката по позивима Фонда за науку Републике Србије. Раније пријављени пројекти су синтетизовали највећи део истраживања којима се ИАУС бави и истраживачи ће наставити да раде на појединим темама која су предмет њихових интересовања.

Међународни научни пројекти

Планиран је наставак рада на пријави за нове циклусе међународних пројеката као и активно укључивање неколико истраживачких тимова у процедуру припреме и пријаве нових међународних пројеката (COST, Horizon Europe 2021-2027, Interreg ADRION Programme, ESPON, билатерални пројекти и др).

Поред тога, у припреми су и пријаве за два међународна пројекта и то:

– COST Action – PORTAL: Activating Port City Territories for a Sustainable Energy Transition, руководилац Delft University of Technology, партнер ИАУС (координатор: др Наташа Чолић); и

– Widening participation and strengthening the European Research Area (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01: Twinning), координатор ИАУС (координатор: др Наташа Чолић, чланови тима: др Јасна Петрић др Маријана Пантић, др Тамара Маричић и Данијела Срнић); партнери Aalborg University (Данска), Karlsruhe Institute of Technology (Немачка).

На конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са Немачком службом  за академску размену за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и СР Немачке за период 2022-23., пријављен је пројекат Међународна конкурентност бањских центара у Србији и Немачкој – изазови и будуће импликације, координатор др Маријана Пантић (чланови тима др Тамара Маричић и др Наташа Чолић).

У оквиру пројекта CITIES AND CLIMATE CHANGE PROGRAM, финансираног од стране Француске развоје агенције (AFD)  Институт је активно ангажован у изради стратешких процена утицаја акционих планова на животну средину кроз ангажовање Local SEA expertа (период од 2021-2022. године) (руководилац др Марина Ненковић-Ризнић).

У оквиру пројекта GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert (руководилац др Марина Ненковић-Ризнић), финансираном од стране Светске банке, планирано је учешће истраживачког тима Института у периоду од 2021 до 2023. године.

Осим тога у 2022. години планира се завршна дисеминација међународног научног пројекта Interreg Danube Transnational Programme: „ConnectGREEN: Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube“ (руководилац др Марина Ненковић-Ризнић), (пројекат је завршен у новембру 2021. године).

ИАУС је такође дао подршку Центру за промоцију науке Србије (као партнеру) за учешће у „TAACSI project“ према позиву Horizon 2020 H2020-LC-GD-10-2-2020 – Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – Behavioural, social and cultural change for the Green Deal.

Међународна сарадња

Институт ће настојати да настави са постојећом и унапреди међународну сарадњу у погледу реализације научних и стручних пројеката са иностраним партнерима са којима је наступао на ранијим HORIZON 2020 и INTERREG DTP позивима . Програм будуће међународне научне сарадње обухвата још неколико група активности:

– унапређење сарадње са међународним истраживачким институцијама, универзитетима и институтима;

– учешће на међународним научним и стручним скуповима, организација скупова, семинара и сл.;

– обновa институционалних и појединачних чланстава у асоцијацијама: ISOCARP, AESOP, SPA-CE.NET, као и у другим међународним академским асоцијацијама (Urban Europe Research Alliance – UERA);

– сарадња у едукацији, публицистици и информатици и др.

У оквиру међународне научне сарадње, стратешки циљ Института је да постане национални истраживачки focal point за област просторног и урбанистичког планирања и одрживи територијални развој. У том својству, Институт би могао у сарадњи са другим институтима и факултетима да координира националне пројекте у оквиру регионалних европских пројеката.

Институт би, такође, уз подршку Републике могао и да обнови сарадњу са земљама у развоју и земљама у окружењу на примењеним и развојним истраживањима (на националном и регионалном нивоу) и пословима планирања развоја, уређења простора и управљања инвестиционим пројектима и другим облицима консалтинга.

Истраживачи Института ће у току 2022., остварити контакте са истраживачима из иностранства и развити додатни потенцијал за креирање нових пројектних тимова и конкурисање за међународне пројекте.

Scroll to Top