Претрага
Close this search box.

Програм научно-истраживачког рада

Научно-истраживачки рад Института и у наредном периоду развијаће се, претежно, у оквиру основне делатности Института. У складу са професионалном структуром и стручним афинитетом расположивог кадра истраживачки рад биће усмерен према најзначајнијим развојним, научним и технолошким приоритетима Републике.

Научно-истраживачке услуге које ће Институт нудити на домаћем и страном тржишту могу се груписати по следећим (под)областима:

Просторно планирање и регионални развој

 • институционални, организациони и нормативни аспекти управљања просторним развојем Србије,
 • територијализација регионалног развоја,
 • урбанизација и развој насеља,
 • метрополизација и други облици концентрације активности, становништва и физичких структура,
 • велики инвестициони пројекти (процена изводљивости, екстерни ефекти и др.),
 • просторни размештај индустрије,
 • неравномерни развој територије, рурални развој и демографско пражњење брдско-планинских подручја,
 • велики инфраструктурни системи,
 • развој и уређење подручја „посебне намене“ (заштита посебних природних вредности туризам, водопривреда, рударство, индустрија, енергетика и др.),
 • пејзаж и предеоне вредности,
 • енергетска ефикасност, примена обновљивих извора енергије,
 • квалитет средине и квалитет живљења у просторном развоју и др.

Урбанизам и руризам

 • урбанистички нормативи и стандарди,
 • нормативно-правна регулатива,
 • институционална организација,
 • урбоекономија и земљишна политика,
 • социоекономски процеси у урбаним срединама,
 • еколошка истраживања у урбаним срединама,
 • пејзажна обрада простора,
 • урбано наслеђе и урбане структуре,
 • рурал-урбан-континум (град и његово залеђе),
 • организација и уређење сеоских подручја,
 • индустрија у урбаној средини,
 • градски центри – форма, садржаји, функције,
 • рационализација организације и уређења урбане средине,
 • процене изводљивости (економске, социјалне и еколошке) у планирању и уређењу простора,
 • градски инфраструктурни системи,
 • биоклиматско и енергетски рационално планирање,
 • градска комунална проблематика, и др.

Архитектура и градитељство

 • стандарди и нормативи у пројектовању и грађењу,
 • функционални, естетски, економски, социолошки, еколошки и други критеријуми у архитектури,
 • историја архитектуре и градитељско наслеђе,
 • грађевински материјали и технологија грађења,
 • рационализација изградње,
 • рационализација коришћења архитектонских објеката,
 • конструктивни системи и стабилност објеката,
 • истраживања везана за специфичне групе објеката (индустрија, пољопривреда, администрација, култура, услуге, финансије и др.),
 • прединвестиционе студије и инвестициони програми,
 • еколошка истраживања у архитектури, биоклиматска архитектура, енергетска ефикасност и др.

Становање и стамбена изградња

 • стандарди и нормативи у становању,
 • параметри за избор локација намењених становању,
 • вредновање стана, стамбене зграде и стамбене групације,
 • функционални, естетски, еколошки, социолошки и други критеријуми у планирању, пројектовању и коришћењу станова,
 • ревитализација супстандарних стамбених зона („сиромашних подручја“),
 • унапређење организације стамбене изградње,
 • методе и технике у пројектовању и грађењу станова и др.

Одрживи развој и животна средина

 • стратегије, планови и програми одрживог развоја,
 • стратегије и политике заштите животне средине у регионалном и локалном развоју,
 • аспекти заштите животне средине у студијама одрживог развоја,
 • аспекти заштите животне средине у просторном планирању,
 • аспекти заштите животне средине у градитељству и становању,
 • стратешке процене утицаја планова на животну средину,
 • студија утицаја пројеката на животну средину,
 • процене еколошког ризика,
 • развој индикатора животне средине и мониторинга,
 • методе интегрисања планирања и система екоменаxмента,
 • процене хазарда (ризика) у ванредним условима и др.

Информатичка подршка

 • развој информационих система о простору (ГИС),
 • базе података – прибављање, систематизација, складиштење и дистрибуција података; систем индикатора,
 • повезивање са другим базама података и информационим системима и др.

Публицистика и едукација

 • часопис „СПАТИУМ“,
 • часопис „АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ“,
 • монографска и друга посебна издања,
 • организација научних скупова,
 • учешће на научним скуповима у земљи и иностранству,
 • основне и постдипломске студије (учешће у реализацији наставе),
 • организација семинара, курсева и других облика едукације и др.

Институт заједно са другим институтима, факултетима и истраживачима – сталним сарадницима располаже довољним истраживачким и технолошким ресурсима за реализацију пројеката и активности у наведеним областима истраживања

Scroll to Top