Претрага
Close this search box.

Одрживи просторни развој Подунавља у Србији

Евиденциони број: TP 36036

Уговорни период: 01.01.2011. – 31.12.2014.

Руководилац пројекта: др Саша Милијић, научни саветник, ИАУС

Институције учесници:

Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд

Архитектонски факултет Универзитета у Београду,

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Електротехнички факултет Универзитета у Београду,  

Универзитет Сингидунум у Београду, >  више

Географски факултет у Београду.

Број истраживача: 27

Број странаца: 1

Број спољних сарадника: 1

Број стипендиста: 1

Циљ и опис пројекта:

Пројекат се састоји од 4 потпројекта, и то:

  • Потпројекат 1: „Обнова стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији и коришћење њеног територијалног капитала“, чији је руководилац Миодраг Вујошевић, научни саветник.
  • Потпројекат 2: „Нови економски и социјални инструментаријум за остваривање Просторног плана Републике Србије (ППРС): аспект усклађивања интереса и контроле конфликата и приступачност инфраструктури и услугама“, чији су руководиоци Мирољуб Хаџић, редовни професор и Славка Зековић, научни саветник.
  • Потпројекат 3: „Стратешко управљање развојем регионалних подручја“, чији је руководилац Јасна Петрић, виши научни сарадник.
  • Потпројекат 4: „Информатичка подршка остваривању ППРС и доношењу стратешких одлука“, чији је руководилац Бранисав Бајат, ванредни професор.

Предмет Пројекта је формирање концептуалне основе за интегралан и уравнотежен просторни развој Подунавља у Србији. Кључне одреднице развоја у подунавским земљама ЕУ усмерене су на интегрисани развој регија и локалних заједница у приобалном појасу са адекватно прилагођеним системом управљања развојем и заштитом животне средине. У Пројекту ће бити посебно анализиран утицај међународних развојних докумената на Подунавље, као приоритета Србије у оквиру саобраћајних, економских, културних и других облика интеграција у европске развојне токове. Биће сагледани и евалуирани потенцијали, ограничења и начини решавања конфликата у просторном развоју Подунавља, посебно са аспеката утицаја саобраћајног коридора ВИИ, водопривреде, туризма, рударства, енергетике, индустрије и др. на одрживо коришћење природних и културних подручја. Подунавље у Србији представља зону највеће концентрације становништва и привреде са истовремено израженим регионалним диспаритетима и развојним конфликтима, па је сагледавање могућности и утврђивање инструмената за њихово превазилажење један од кључних приоритета овог Пројекта, посебно са аспеката усмеравања руралног развоја, рационалног уређења и коришћења насеља, заштите природних амбијенталних целина и културног наслеђа. Активирање потенцијала Подунавља у Србији условљено је афирмацијом стратешког планирања и развојем система индикатора (ГИС-а) за ефикасно управљање одрживим развојем и интегралном заштитом животне средине.

Scroll to Top