Претрага
Close this search box.
Никола Крунић

Никола Крунић

дипломирани просторни планер
научни саветник
Т: + 381 11 3207 363, 063/ 7034 006
М: nikola@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Доктор просторног планирања (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2012. године)

  Магистар просторног планирања (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2005. године)

  Дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2001. године)

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног просторног планера (2011)

  Радно искуство

  од 2019. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2013 -2019. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2005.-2012. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2002-2005. истраживач стипендиста Министарства науке Републике Србије.

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  Просторно–функцијски односи и везе у мрежи насеља; Регионални развој; ГИС у просторном планирању и просторним истраживањима; Планирање подручја посебне намене.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2018-2021. CONNECTGREEN, Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin DTP2-072-2.3, Транснационални програм Дунав (DTP), Interreg programme

  2017-2019. „Attractive Danube“: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region, DTP1-1-270-4.1, Транснационални програм Дунав (DTP), Interreg programme.

  2017-2019. „Learning Economies. Modelling community-led local development for the sustainable economic trajectories of the Negotin and Zlatibor regions“, билатерална научна сарадња Републике Србије и Републике Италије.

  2016-2020. „No agro waste“ (NoAW): Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets – H2020-WASTE-2014-2015/H2020-WASTE-2015-two-stage, Grant Agreement number: 688338.

  2011-2016. „Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability“ (TURaS), EC FP7, Grant Agreement ID: 282834.

  2011-2020. „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ (ТР36036).

  2011-2020. „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања“ (ИИИ47014).

  2008-2010. „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“.

  2005-2007. „Одрживи просторни развој градова у Србији“ (ТП 6500А).

  2002-2004. „Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних коридора у Србији (МИКС)“, (СГР.4.12.0225.А).

  2002-2004. „Одрживи развој планинских подручја Србије“.

  Најзначајније награде и признања

  2012. године – Награда Инжењерске коморе Србије за остваривање изузетних резултата на почетку стручне каријере.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (M13) Krunić, N., Gajić, A., Tošić, D. (2021) Development challenges faced by cities in Serbia, In Manić, Е., Nikitović, V., & Đurović, P.(eds) The Geography of Serbia Nature, People, Economy. Springer International Publishing; https://doi.org/10.1007/978-3-030-74701-5.

  (M22) Gajić, A., Krunić, N., Protić, B. (2021) Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning, Sustainability, 13(4):1596. https://doi.org/10.3390/su13041596

  (M33) Srnić D., Krunić, N., Gajić, A. (2021) Urban areas of Serbia – a new framework for spatial development. Proceeding from 7th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021, pp. 477-482 DOI: https://doi.org/10.18509/GBP210477s, UDC: 711.122:911.375(497.11).

  (M33) Krunić, N., Gajić, A., Srnić D. (2021) How system of settlements in Serbia will change? Geographic determinants of spatial-functional relationships of urban and rural areas. Proceeding from 7th International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021, pp. 461-465, DOI: https://doi.org/10.18509/GBP210461k, UDC: 911.373:911.375]:711.13(497.11).

  (М23) Gajić, A., Krunić, N., Protić, B. (2018) Towards a new methodological framework for the delimitation of rural and urban areas: a case study of Serbia, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 118:2, 160-172, DOI: 10.1080/00167223.2018.1503551.

  M21) Krunić, N., Gajić, A., Srnić, D., Tošić, D. (2018). Spatial Aspects of Demographic Processes in Serbia. Stanovništvo 56(2): 23-38. https://doi.org/10.2298/STNV1802023K.

  (M14) Krunić, N., Bajat, B., Kilibarda, M. (2015). Dasymetric mapping of population distribution in Serbia based on soil sealing degrees layer. In Ruzickova, K., Inspektor, T. Surface Models for Geosciences. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18407-4_12#.

  M33) Krunić, N., Milijić, S., Đurđević, J., Bakić, O., Krstić, V. (2015). Dasymetric mapping of flood impact to the population in Serbia, 9th World Congress of EWRA “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey, 10th-13th June 2015. ISBN 978-975-441-442-4.

  (M24) Krunić, N., Maksin, M., Milijić, S., Bakić, O., Đurđević, J. (2014). Population Dynamics and Land Cover Changes of Urban Areas, Spatium International Review, No. 31, pp. 22-29, ISSN 1450-569X, ISSN 2217-8066 (Online).

  (M24) Krunić, N. (2012). Spatial-functional organization of settlements of Vojvodina, Spatium International Review, No 28., pp 23 – 29, ISSN 1450-569X., DOI: 10.2298/SPAT1228023K.

  (M21) Bajat, B., Hengl, T., Kilibarda, M., Krunić, N. (2011). Mapping population change index in Southern Serbia (1961-2027) as a function of environmental factors. Computers, Environment and Urban Systems No. 35: 35-44.

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године, Нацрт Просторног плана.

  Регионални просторни планови Јужног Поморавља (Сл. Гл. РС 83/10), Тимочке крајине (Сл. Гл. РС 51/11), за Златиборски и Моравички управни округ, (Сл. Гл. РС 1/13) и за Колубарски и Мачвански управни округ (Сл. Гл. РС 11/15).

  Просторни планови заштићених подручја: парка природе и туристичке регије Стара планина (Сл. Гл. РС 115/08), НП „Ђердап“ (Сл. Гл. РС 43/13. и Нацрт Просторног плана 2022.), Радан планине (Сл. Гл. РС 110/14), НП „Копаоник“ (Сл. Гл. РС 95/09. и Сл. Гл. РС 89/16), ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ (Сл. Гл. РС. 46/19), СРП „Милешевка” (Сл. Гл. РС., 44/20) и ПИO „Власина“ (Сл. Гл. РС., 123/21).

  Просторни планови сливова акумулација „Првонек“ (Сл. Гл. РС 89/18), „Врутци“ (Сл. Гл. РС. 91/18), „Барје“ (Сл. Гл. РС. 80/20) и др.

  Просторни планови подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 – Дунав (Сл. Гл. РС 14/15), инфраструктурних коридора високонапонских далековода, магистралних и разводних гасовода и др.

  Просторни планови за подручја специјалне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције – База „Југ“ (Сл. Гл. РС. 102/16) и за мешовити војно-цивилни аеродром „Морава“ (Нацрт Просторног плана, 2022.).

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Инжењерска коморa Србије, члан Скупштине Инжењерске коморе Србије.

  Асоцијација просторних планера Србије.

  Комисија за стручну контролу просторних и урбанистичких планова министарства надлежног за послове просторног планирања.

  Комисија за оцену и преглед докторских дисертација кандидата Географског факултет и Грађевинског факултета (Универзитет у Београду), и Универзитета у Новој Горици (Словенија).

  Управни одбор Института за архитектуру и урбанизам Србије.

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизам Србије;

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG, 2nd International Scientific Conference, Београд, 2013. године, ИАУС.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Уредништво националног часописа међународног значаја „Spatium“ и уредништво врхунског часописа националног значаја „Архитектура и урбанизам“

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Гост предавач на редовним студијама Географског факултета Универзитета у Београду на смеру за просторно планирање.

  Гост предавач на предмету „Урбани дизајн и културна разноликост“ на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Департману за архитектонске технологије.

  Координатор стручне праксе студената Географског факултета Универзитета у Београду на смеру за просторно планирање у оквиру Института за архитектуру и урбанизам Србије.

  Ментор / Члан комисија за оцену и преглед докторске дисертације кандидата Универзитета у Београду (Географског факултета и Грађевинског факултета) и Универзитета у Новој Горици (Словенија).

  Рецезент радова публикованих у научним часописима Landscape and urban planning и Applied Geography (Elsevier), Journal of Urban Technology (Taylor & Francis), Sustainability (MDPI), Spatium International Review и Архитектура и урбанизам (ИАУС

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: linkedin.com/in/nikola-krunic-2803b457

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5117-6311

  Scroll to Top