Претрага
Close this search box.
мср Александра Гајић

др Александра Гајић Протић

мастер просторни планер
научни сарадник
Т: +381 11 3207 327
М: aleksandra@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Доктор наука – Геонауке (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2023)

  Мастер просторни планер (Универзитет у Београду  – Географски факултет, 2013)

  Дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2012)

  Професионални називи и лиценце

  Радно искуство

  Од 2023. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  Од 2017. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2014-2017. стипендиста докторанд Министарства просвете науке и технолошког развоја

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2018-2021. ConnectGreen: Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube (Пројекат је финансиран из програма Interreg Danube Transnational Programme; Ев.бр. пројекта: DTP 072-2.3);

  2016-2020. NoAW: No Agricultural-Waste: Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets (Пројекат је финансиран из програма Европске уније Хоризонт 2020 за истраживање и иновације у оквиру уговора бр. 688338);

  2017-2019. Attractive Danube: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region

  Пројекат је финансиран из програма Interreg Danube Transnational Programme; Ев.бр. пројекта: DTP1-1-270-4.1);

  2014-2019. Одрживи просторни развој Подунавља у Србији (Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Ев.бр. пројекта: ТР 36036).

  Најзначајније награде и признања

  2021. Друга награда на 30. међународном салону урбанизма у Нишу у категорији регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене, за Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор”;

  2019. Трећа награда на 28. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији: истраживања, студије и пројекти у области просторног планирања за рад „Алати за вишекритеријумску евалуацију (Noaw H2020 Project) ”.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  М10 Радови објављени у монографијама међународног значаја

  Krunić, N., Gajić, A., Tošić, D. (2021) Development challenges faced by cities in Serbia, In  Manić, W., Nikitović, V., Đurović, P.(eds) The Geography of Serbia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74701-5_21;

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Živanović Miljković, J.; Popović, V.; Gajić, A. (2022) Land Take Processes and Challenges for Urban Agriculture: A Spatial Analysis for Novi Sad, Serbia. Land, 11, 769. https://doi.org/10.3390/land11060769

  Josimović, B., Krunić, N., Gajić, A., Manić, B. (2021) Multi-criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, No.34, https://doi.org/10.1007/s10806-021-09846-3;

  Gajić, A., Krunić, N., Protić, B. (2021) Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning, Sustainability, 13(4):1596. https://doi.org/10.3390/su13041596;

  Gajić,A., Krunić, N., Protić, B. (2018) Towards a new methodological framework for the delimitation of rural and urban areas: a case study of Serbia, Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, No. 118:2, 160-172, https://doi.org/10.1080/00167223.2018.1503551;

  Krunić, N., Josimović, B., Gajić, A., Nenković-Riznić, M. (2019) Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning, Spatium, No. 42, 16-22, https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K;

  Krunić, N., Gajić, A., Srnić, D., Tošić, D. (2018) Spatial aspects of demographic processes in Serbia, Stanovništvo, Vol. 56. ISS.2, 23-38, https://doi.org/10.2298/STNV1802023K;

  Радови у часописима националног значаја

  Гајић, A. (2015) Различити методолошки приступи у дефинисању руралних и урбаних подручја, Архитектура и урбанизам, 41, 63-67.

  M80 Техничка решења

  Петрић, J., Џелебџић, O., Гајић, A., Срнић, Д. (2019). Графичка база података за праћење спровођења регионалних просторних планова.

  Џелебџић, O., Петрић, J., Гајић, A., Срнић, Д. (2019). Оцена показатеља просторног развоја Региона Шумадије и Западне Србије за 2016. годину, у контексту имплементације важећих регионалних просторних планова.

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године – у изради

  Просторни план подручја посебне намене националног парка „Ђердап” – у изради

  2020. Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор” („Службени гласник РС”, бр. 2/2020);

  2020. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Барје” („Службени гласник РС”, бр. 80/2020);

  2020. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке” („Службени гласник РС”, бр. 44/2020);

  2019. Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисура” („Службени гласник РС”, бр. 46/2019);

  2018. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци” („Службени гласник РС”, бр. 91/2018);

  2018. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Првонек” („Службени гласник РС”, бр. 89/2018).

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Асоцијација просторних планера Србије (АППС)

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2015-2019. координатор стручне праксе студентима четврте године просторног планирања у у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2018. и 2019. учесник летње школе „GeoSpatial Summer School“ у Оломуцу (Чешка Република);

  2015. члан организационог одбора VIII научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ (Суботица-Палић);

  2014/2015. демонстратор на предметима: Принципи и методе регионализације и Регионално планирање на основним академским студијама Географског факултета Универзитета у Београду.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/aleksandra-gajic-protic-24040564/

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7383-6210

  ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Gajic

  Scroll to Top