Претрага
Close this search box.
Маја Христов

Маја Христов

дипломирани инжењер архитектуре
стручни сарадник
Т: + 381 11 3207 345
М: majah@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2000).

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани архитекта – лиценца 300 одговорног пројектанта (2010);

  лиценцирани архитекта – лиценца 381 одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (2013);

  лиценцирани архитекта – лиценца УП 02 одговорног урбанисте (2021).

  Радно искуство

  од 2018. стручни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2015-2018. сарадник на повременим пословима у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2010-2015. АРЦ д.о.о, Београд, пројектовање и извођење радова;

  2008-2010. Студио OFF, Београд, пројектовање и извођење радова;

  2004-2008. CASA инжењеринг, Београд, пројектовање и извођење радова;

  2001-2004. НИС Југопетрол, Београд, пројектовање и извођење радова.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  Најзначајније награде и признања

  2019. Признање у категорији “Планови детаљне регулације“, 28. Међународни Салон урбанизма, Ниш, рад: План детаљне регулације “Драгуљ“ у Костолцу, члан радног тима.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (M24) Hristov, M, Danilović Hristić, N, Stefanović, N. (2021) Impact of Overtourism on Urban Life. Spatium 45, pp. 59-66, UDC 711.5:338.48 https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H;

  (M63) Даниловић Христић, Н, Стефановић, Н, Христов, М.  (2021)Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу  и однос према наслеђу. Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам, 27. мај 2021, Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 444-453;

  (M63) Даниловић Христић, Н, Стефановић, Н, Христов, М. (2019) Искуства послератне обнове европских градова. Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) “Културно наслеђе, ризици и перспективе“, Завод за заштиту споменика културе града Београда и ИАУС, стр.117-127,  ISBN 978-86-89779-65-3.

  Најзначајнији стручни резултати

  Урбанистички пројекат са идејним решењем за вишепородични стамбени објекат за социјално становање у Пожаревцу (потврда Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца број 04-350-310/2017 од 26.05.2017.) – члан радног тима;

  Пројекат вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање у Пожаревцу (изведен, грађевинска дозвола број ROP-PZR-21728-CPI-2/2017 и број 04-351-699/2017) –  одговорни пројектант архитектуре;

  План детаљне регулације пристаништа „Драгуљ“ у Костолцу („Службени лист града Пожаревца“, бр. 04/19) – члан радног тима;

  Урбанистички пројекат за изградњу пратећих техничких објеката у функцији главних погонских објеката термоелектране „Костолац А“ у градској општини Костолац (потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 50-01-01491/2020-11 од 11.09.2020.) – члан радног тима;

  План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110 kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 20/21) – члан радног тима;

  План детаљне регулације брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница у општини Богатић и државног пута IБ реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/19) – члан радног тима;

  План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији града Лозница (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 4/20 и измена и допуна бр. 26/20) – члан радног тима;

  План детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лозница  (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 24/20) – члан радног тима;

  План детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац-Лозница у Шапцу (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 35/20) – члан радног тима;

  Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“ („Службени гласник РС“, број 26/20) –члан радног тима;

  План детаљне регулације Туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 29/21) – члан радног тима;

  Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ваљева (усвојен „Сл. гласник града Ваљева“ бр.20/2021) – члан радног тима;

  Измене и допуне План генералне регулације ПРИВРЕДНА ЗОНА Ваљева -друга измена- (усвојен „Сл. гласник града Ваљева“ бр.28/2021) – члан радног тима;

  Урбанистички пројекат стрелишта „Царева Ђуприја“ у заштићеној просторној културно-историјској целини „Топчидер“ у Београду – члан радног тима.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Комисија за планове општине Тител;

  Друштво архитеката Београда ДАБ;

  Удружење архитеката Србије УАС.

  Scroll to Top