Претрага
Close this search box.
др Славка Зековић

др Славка Зековић

дипломирани просторни планер
научни саветник
Т: + 381 11 3207 336
М: slavka@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор географских наука у области регионалног просторног планирања (Универзитет у Београду –Географски факултет, 1995);

  магистар просторног планирања (Природно-математички факултет Универзитета у Београду, 1988);

  дипломирани просторни планер (Природно-математички факултет Универзитета у Београду, 1982).

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног просторног планера (2003), нулта лиценца

  Радно искуство

  Од 2010. научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  1983-1993. истраживач-сарадник у Југословенском институту за урбанизам и становање,Београд.

  2006-2010. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  1995-2006. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  1993-1995. истраживач-сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  1984-1985. асистент-демонстратор на Природно-математичком факултету, Одсек за просторно планирање, Универзите у Београду;

  1992-2015. спољни сарадник и консултант у консалтинг компанији DIL CONSULTING, Београд;

  1996-1998. и 2003. спољни сарадник и консултант у European Centre for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations (ECPD), Београд.

  Експертиза
  Просторна и урбана економија; просторно и урбанистичко планирање; регионални развој, планирање и управљање; политика урбаног земљишта; инвестиције (студије оправданости, инвестициони програми, прединвестиционе студије).

  Области истраживања
  Теорија и методологија планирања; просторно и урбанистичко планирање; регионално планирање и управљање; пост-социјалистичка трансформација; јавне политике и планирање просторног развоја; индустријска политика; индустријски развој; урбана економика; политика грађевинског земљишта; урбанистичко планирање и управљање; евалуација политика, планова и пројеката; имплементација планова; финансијализација; планирање инвестиција

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  Међународни пројекти

  2015-2018 “Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS), coordinator of research activities in IAUS team), bilateral research project, The Cooperation & Development Center (CODEV) of the École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Institute for Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, SCOPES “Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland“ (SNSF – SDC) (No. 160503), Leader J.C. Bolay http://p3.snf.ch/Project-160503), координација истраживачких активности на SPUDS пројекту ;

  2011-2016 “Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability“ (TURaS), (FP7-ENV.2011.2.1.5-1, Grant Agreement no. 282834), coordinated by University College Dublin, Leader M. Collier http://www.turas-cities.eu/;

  2010-2015 “Strengthening of Local Land Management in Serbia“, Module 1: Urban Land Management, The bilateral Serbian-German cooperation project (Leader H. Müller), Institute on behalf of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, AMBERO Consulting;

  2007-2008 “Recycling Urban Land in Serbia“ (RULS), PALGO Center, Institute for Transportation and Development Policy, Berlin, Germany, Institut pro udržitelný rozvoj sídel, Prague, Rockefeller Brothers Fund.  https://www.itdp-europe.org/EN/projects/brownfields.htmlhttps://www.palgosmart.org/projects;

  1999 “New trends in development of legal, institutional and political frameworks for sustainable management of natural resources“, European Center for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations (ECPD), Belgrade, and Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law  and Policy, University of Dundee (UK).

  Национални пројекти

  2011-2019. „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“, Руководилац Подпројекта 2 са М.Хаџић, (ИИИ 47014), ИАУС, Архитектонски факултет,  Географски факултет, и Грађевински факултет Универзитета у Београду, и Универзитет Сингидунум у Београду;

  2011-2019. „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“, (ТР 36036), ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Војна Академија, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Универзитет Сингидунум у Београду;

  2008-2010. „Приступ и концепт за израду стратегије просторног развоја Србије“, (ТР 16013), ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду;

  2008-2010. „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима”, (ТП 16008), ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Институт за водопривреду „Јарослав Черни′′ у Београду, Економски факултет Универзитета у Београду, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Универзитет Сингидунум – Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент у Београду;

  2006-2010. „Теоријски и мeтoдoлoшки oснoв зa нoву гeнeрaциjу дoкумeнaтa резвојa у Србиjи и Црнoj Гoри: усклaђивaњe сa нoвим eврoпским и рeгиoнaлним дoкумeнтимa”, (Бр.149024), Eкoнoмски фaкултeт Унивeрзитeтa у Београду, ИАУС;

  2005-2007. „Одрживи просторни развој градова Србије”, Руководилац Подпројекта 1 са М.Вујошевић, (ТП 6500А), ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду и Грађевински факултет Универзитета у Београду;

  2005-2007. „Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена“,  (TP 6501A), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ИАУС;

  2004-2005. „Развој и испитивање рaвнoг приjeмникa сунчeвe eнerгиje зa тoплoтнo прeтвaрaњe“, (EE.707-1017.Б), Институт техничких наука СAНУ и Институт зa архитектуру и урбанизам Србиje;

  2002-2005. „Планирање и управљање одрживим развојем у условима преласка на тржишну привреду – институционално прилагођавање пракси и стандардима ЕУ“, (Бр.1383), Економски институт, Економски факултет Универзитета у Београду, ИАУС;

  2000-2004. „Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних коридора у Србији“, (СГР.4.12.0225.А), Руководилац Подпројекта 2 са М.Максин, ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду;

  2003. Стратегија дaлeкoсeжнoг одрживог развојa нoвoпaзaрскe рeгиje, European Center for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations, Београд;

  1996-2000. „Рационално коришћење ресурса и потенцијала простора – полазишта за стратегију одрживог развоја Србије“, (бр.09Т10ПТ2), Руководилац Подпројекта 4, ИАУС, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за економику пољопривреде;

  1996-2000. „Реконструкција и обнова градова Србије“, (бр. 409T11,), Руководилац Подпројекта 1, ИАУС, Факултет техничких наука, Грађевински факултет, Универзитет у Београд;.

  1994-1997. Просторно планирање у функциjи равномернијег регионалног развојa, oчувaњa живнe срeдинe и развојa туризмa,  (S.5.01.57.161), Грађевински факултет, ИАУС, Географски факултет, Архитектонски факултет, Научно-истраживачки центар Ужице, Савезно министарство за развој, науку и животну средину Социјалистичке Републике Југославије;

  1986-1990. „Просторно и урбанистичко планирање и програмирање“, (Пoдпројекат „Планирање развојaнеразвијених општина), (T-165), Републичка зajeдницa нaукe Србије,  Архитектонски факултет, ИАУС, Институт за бакар Бор, Jугoслoвeнски институт зa урбанизам и становање, Београд;

  1989. „Дугoрoчнo развојнo планирање“, Републичка зajeдницa нaукe Србије, Архитектонски факултет, Jугoслoвeнски институт зa урбанизам и становање, Београд;

  1988. „Правци тeритoриjaлнoг развојa СOУР Хемијске индустрије ЗOРКA Шaбaц, Oснoвнa зajeдницa нaукe Пoдрињскo – Кoлубaрскoг рeгиoнa, Jугoслoвeнски институт зa урбанизам и становање, Београд.

  Најзначајније награде и признања

  2019. Велика награда 28. међународног салона урбанизма у Нишу (28th International Urban Planning Exibition) за резултат Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године (аутори:Ђ. Милић, С. Тркуља, З. Радосављевић, Р. Чолић, М. Максин, С. Зековић, М. Ненковић-Ризнић, Б. Манић, О. Џелебџић, А. Ђукић, И. Јокановић, Ј. Петрић, А.Никовић, Н. Даниловић Христић, Т. Бајић, Н. Чолић, Б. Бранков);

  2017. Друга награда на 26. међународном салону урбанизма (26th International urban planners’ exhibition) у Нишу, у категорији истраживања и студије у области просторног и урбанистичког планирања за резултат The institutional partnership of IAUS and CODEV EPFL in the scientific project SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia (аутора Т. Маричић, Jean-Claude Bolay, С. Зековић, М. Вујошевић, М. Цветиновић, Т.Бајић, A. Kern, Б. Манић, Ј. Живановић Миљковић http://www.spuds.edu.rs/awards.php;

  2016. Признање 25. Међународног салона урбанизма у Сремској Митровици (Удружења урбаниста Србије) у категорији истраживања и студија из области урбанизма за резултат “The IAUS in the leading European scientific project TURaS (EU FP7) – A contribution to research of urban growth & urban sprawl” /“ИАУС у водећем европском научном пројекту TURaS (EU FP7) – допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења“ (аутора М.Вујошевић, С. Зековић, Ј. Петрић, Н. Крунић, Т. Маричић, Т. Бајић).

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  М10 Поглавље у монографији међународног значаја

  Zeković S., Vujošević M. (2018) Land Construction and Urban Development Policy in Serbia: Impact of Key Contextual Factors, in Support to Process of Urban Development (Ed. Jean-Claude Bolay, T. Maričić, S. Zeković), CODEV – Swiss Cooperation & Development Center at EPFL – the École polytechnique fédérale de Lausanne, Swiss, Institute of Architecture and Urban& Spatial Planning of Serbia, Lausanne – Belgrade, pp.29-58,  http://www.spuds.edu.rs/downloads/2eng.pdf;

  Zeković S., Maričić T., Vujošević M. (2018) Megaprojects as an Instrument of Urban Planning and Development: Example of Belgrade Waterfront, in: Technologies for Development: From Innovation to Social impact (Eds. S. Hostettler, S. Najih Besson and J-C. Bolay), Springer, Cham, UNESCO 2016, pp.153-164 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-91068-0;

  Zeković S., Maričić T., Cvetinović M. (2016) Transformation of Housing Policy in a Post Socialist City: The Example of Belgrade, in Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law (Eds.J. Sidoli, M. Vols, and M. Kiehl), Eleven International Publishing- Boom Uitgevers Den Haag, The Nederlands, pp.41-64 https://www.amazon.com/Regulating-City-Contemporary-Housing-Studies/dp/9462367116;

  Zeković S., Maričić T., Vujošević M. (2016) Indicators of the urban sprawl and urban land policy, in Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability (Eds. M. Vujošević, S.Zeković), Varna Free University „Chernorizets Hrabar“ and Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, Varna-Belgrade, Vol. 2, pp.185-204;

  Zeković S., Vujošević M. (2008) An Ex Ante Evaluation of Sustainable Development:  The Case of Kolubara Mining Basin, in the book Energy and Environment III, (Eds. J.Krope, L.Garbai, D.Kozic, I.Sakellaris), Proceedings of the 3rd IASME, Energy and Environmental Engineering Series, A series of Reference Books and Textbooks, University of Cambridge, Cambridge, UK, WSEAS Press, pp.412-420.

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Zeković S., Perić A., Hadžić M. (2023) The financialization of ‘the urban’ in post-socialist Serbia: evidence from the Belgrade Waterfront megaproject, Journal of Urban Affairs, published online 7 September 2023, https://doi.org/10.1080/07352166.2023.2239962, Taylor & Francis (Routledge)

  Zeković S., Perić A. (2023) Regional Industrial Policy in the Western Balkans: Neither Specialization nor Spatialization? Eastern European Economics, DOI: 10.1080/00128775.2023.2178936 published online 24 February 2023, https://doi.org/10.1080/00128775.2023.2178936

  Zeković S., Petovar K. (2023) Credibility of Legalization: Illegally constructed buildings in Serbia, Spatium, 49, pp.51-63, https://doi.org/10.2298/SPAT220826006Z

  Zeković S., Maričić Т. (2022) Contemporary Governance of Urban Mega-projects: Case Study of Belgrade Waterfront, Territory, Politics, Governance, Volume 10, Issue 4, pp.527-548 https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1774410

  Hadžić, M., Zeković, S. (2022) Is reindustrialization a realistic path? An empirical insight from South-Eastern Europe, Spatium, 48, 1-10, 1450-569X, 2217-8066 (Online), DOI: https://doi.org/10.2298/SPAT220603009H, https://www.spatium.rs/index.php/home/article/view/395/231

  Zeković S., Petovar K., Bin Md Saman Nor-Hisham (2020) The credibility of illegal and informal construction: Assessing legalization policies in Serbia, Cities, Vol.97, February 2020, 102548, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102548 ;

  Zeković S., Maričić Т. (2020) Contemporary Governance of Urban Mega-projects: Case Study of Belgrade Waterfront, Territory, Politics, Governance, https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1774410

  Hadžić M., Zeković S. (2019) Rethinking deindustrialization, and the reindustrialization policy in Serbia,  Spatium, 41, pp.14-22. https://doi.org/10.2298/SPAT1941014H ;

  Zeković S., Vujošević M., Maričić T. (2015) Spatial regularization, planning instruments and urban land market in a post-socialist society: The case of Belgrade, Habitat International, 48, pp.65-78 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.03.010;

  Zeković S., Maričić T. (2016) A historical prolegomenon of the legal framework and urban land policy in Serbia as a basis for urban development, Spatium, 36, pp.67-74 https://doi.org/10.2298/SPAT1636067Z ;

  Zeković S., Vujošević M., Bolay J.C., Cvetinović M., Živanović-Miljković J., Maričić T. (2015) Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: example of Belgrade, Spatium, 33, pp.69-75 https://doi.org/10.2298/SPAT1533069Z ;

  Vujošević М., Zeković S., Maričić Т. (2012) Post-Socialist Transition in Serbia and Its Unsustainable Path (2012) European Planning Studies, Vol.20, No.10, pp.1707-1727 https://doi.org/10.1080/09654313.2012.713330

  Budić-Nedović Z., Zeković S., Vujošević M. (2012) Land Privatization and Management in Serbia: Policy in Limbo, (2012) Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 29, No. 4, pp.306-317;

  Zeković S., Vujošević M. (2008) Sustainable Development and Environmental Assessment in the Bor Basin, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.7, No. 4, pp.433-437. DOI:10.30638/eemj.2008.063

  S. Zeković, M. Hadžić (2006) Development and spatial pattern of industry in Serbia, European Spatial Research and Policy,  Vol.13, No.2, pp.161-180.

  М40 Монографије националног значаја; поглавље у монографији

   Vujošević М., Zeković S., Maričić T. (2014) Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji, Knjiga 2, Regionalno planiranje i upravljanje u Srbiji i novi institucionalni dizajn, Posebna izdanja, br.75, IAUS,  s.1-519;

  Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2012) Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji, Posebna izdanja, br.69, IAUS, Beograd, str. 1-309;

  Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2010) Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji, Posebna izdanja, br.62, IAUS, Beograd;

  Zeković S. (1997) Tehnički progres i regionalni razvoj industrije u Srbiji, Posebna izdanja 32, IAUS, Beograd;

  Müller H., Wehrmann B., Čolić R., Fürst A., Begović B., Jochheim-Wirtz C., Božić B., Ferenčak M., Zeković S. (2015) Strengthening of Local Land Management in Serbia. Module 1: Urban Land Management (Ed. Harald Müller), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ Office, AMBERO Consulting Representative Office Belgrade, and Republic of Serbia Ministry of Construction, Transport and Infrastructure,  http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2015/12/Six-Years-of-Strengthening-of-Local-Land-Management-Urban-Module_ENG.pdf

  Вујошевић M.,Зековић С. (2015) Улога државне просторне стратегије и државне индустријске стратегије у обнови стратешког мишљења, истраживања и управљања и дефинисању нове концепције индустријализације Србије, Економски зборник, Књига XIII, Могуће стратегије развоја Србије (Ур.Ч. Оцић), Српска академија наука, Београд,  с.567-586;

  Објавила је више од 235 радова у међународним и националним часописима, монографијама, конференцијама, и 4 коауторске и једну ауторску монографију, итд.

  Најзначајнији стручни резултати

  Просторни план Рeпубликe Србије од 2021. до 2035.године ( у процедури усвајања), 2021, члан ужег синтезног тима (носилац израде области развоја и размештаја индустрије и МСП, и утицаја глобализације и окружења на просторни развој), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ИАУС, Географски факултет, Архитектонски факултет, Саобраћајни институт ЦИП, Завод за урбанизам Војводине, GDI SOLUTIONS.


  С. Зековић, Љ. Савић, Д. Фурунџић (2020) Студија индустрије и МСП за ППРС 2021-2035.године, у Тематска студија 1 Економија, саобраћај и инфраструктура за Просторни план Републике Србије, стр. 11-85, ИАУС; Носилац израде: МГСИ

  Просторни план Рeпубликe Србије 2010. до 2020., 2010. (Сл.гласник, 88/2010.), члан тима (руководилац истраживања  у области прoстoрне дистрибуциjе и развоја индустрије и грађевинског земљишта.

  Просторни план Републике Србије 2010, 2010. (Сл.гласник РС, 12/1996.), члан синтезног тима, (руководилац Стратегије дугорочног индустријског развоја и размештаја).

  Стратегија просторног развојa Србије 2010.до 2020, 2009, члaн синтeзнoг тимa и руководилац експертиза Индустриjскe зoнe и Грaђeвинскo зeмљиштe и политика грађевинског земљишта, ИАУС, Тематске свеске 2 и 3, Финални документи.

  Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030.године, 2019. (Сл.гласник РС, 47/2019), члан тима,Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, AMBERO Consulting/ICON and Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  и ИАУС.

  Просторни план Републике Црне Горе до 2020., 2008, (усвојила Влада Црне Горе), консултант, Монтенегроинжењеринг (Подгорица), ИАУС (Београд), Урбанистични инштитут Словеније (Љубљана), https://www.gov.me/dokumenta/c53c7c1d-1c2c-4c4d-b29c-9bd4aabce2b6.

  Стратегија и правци развоја Црне Горе као еколошке државе, 2001. (усвојила Влада-Скупштина Црне Горе, 09.03.2001., промовисан на Самиту Rio +10  у Јоханесбургу), кooрдинaтoр истрaживaњa одрживог развојa индустрије и eкoнoмских инструмeнaтa, the European Center for Peace and Development of the University for Peace established by the United Nations.

  Дугорочна стратегија развоја Кантона Сарајево – II фаза за потребе израде Просторног плана Кантона Сарајево за период od 2003-2023., 2008. (Извештај World Bank no. 4281) члан тима, Економски институт Сарајево, Кантон Сарајево, Федерација Босне и Херцеговине.

  Просторни план региона Сарајево, 1985, коаутор Концепције дугорочног развоја и развоја индустрије, Град Сарајево, Југословенски институт за урбанизам и становање, Завод за планирање развоја града Сарајева.

  Просторни план подручја експлоатације експлоатације минералних сировина на локалитету рудника „Чукару Пекиˮ у граду Бору (Сл. гласник РС, 1/2020-6).

  Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, 2017. (Сл. гласник РС, 107/2017), руководиоци Н.Спасић, С. Зековић, В. Јокић, Г.Џунић, ЈП ЕПС РБ Колубара, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

  Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, 2008. (Сл. гласник РС, 122/2008),  руководиоци Н.Спасић, С. Зековић, В. Јокић), ЈП ЕПС РБ Колубара, Министарство за капиталне инвестиције Републике Србије, Републичка агенција за просторно планирање.

  Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (Сл. гласник РС, бр. 1/2013).

  Просторни план подручја посебне намене Борско-Мајданпечког рударског басена (Нацрт плана, израда у току, 2023).

  Просторни план подручја посебне намене за експлоатацију злата на истражном простору „Потај Чука- Тисница“ код Жагубице (Нацрт плана, израда у току, 2023).

  Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена (израда у току, 2023).

  Регионални просторни план за Колубарски и Мачвански управни округ, (Сл. гласник РС, бр. 11/2015).

  Регионални просторни план Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа (Сл. гласник РС, бр. 1/2013).

  Регионални просторни план за Златиборски и Моравички управни округ (Сл. гласник РС, бр. 1/2013).

  Регионални просторни план Тимочке крајине, Сл. гласник РС, бр.51/2011).

  Просторни план подручја магистралног инфраструктурног коридора аутопута E-75 на деоници Београд-Ниш, Сл.гласник РС бр.69/2003.

  Просторни план подручја магистралног инфраструктурног коридора аутопута E-70 на деоници Београд (Добановци) – Шид (Хрватска граница), Сл.гласник РС, бр.69/2003.

  Регионални просторни план подручја Колубарског округа погођеног земљотресом (Сл. гласник РС, бр. 70/2002).

  Учешће у изради више од 65 просторних, регионалних и урбанистичких планова и развојних докумената у Србији, Црној Гори и Федерацији Босне и Херцеговине.

  Учешће у више од 20 студија економског развоја, индустријских студија, политике урбаног земљишта (руководилац, коаутор или члан тима).

  Учешће у више од 40 студија оправданости, инвестиционих програма, процена капитала за приватизацију предузећа, програмa приватизације, due diligence студијa (руководилац и/или коаутор).

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Међународна академска асоцијација за планирање, законодавство и имовинска права/ International Academic Association of Planning, Law and Property Rights (од 2014-);

  Инжењерска комора Републике Србије („нулта“ лиценца за област просторног планирања, од 2003-);

  Асоцијација просторних планера Србије (од 2002-);

  Комисија за контролу усклађености просторних планова и планских докумената, Министарства инфраструктуре, Министарства животне средине и просторног планирања (2003-2012);

  Југословенска асоцијација за нафту и гас (1997-2007);

  Српска асоцијација за нафту и гас (2008-2011);

  Научно веће Института за архитектуру и урбанизам Србије (од 1995-), потпредседник (2005-2015);

  Управни одбор Института за архитектуру и урбанизам Србије (1996-2015).

  Члан бројних комисија за избор/реизбор у научна звања истраживача (од 1995 до сада).

  Чланство у одборима научних конференција

  International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation V“ (SETI V), International Research Academy of Science and Art/IRASA, Belgrade, 14 October 2023.

  International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation IV“ (SETI IV), International Research Academy of Science and Art/IRASA, Belgrade, 30 September to1 October 2022.

  International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation III“/SETI III, International Research Academy of Science and Art/IRASA, Department for the Republic of Croatia, Zagreb, 17 September 2021.

  International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation II“ (SETI II 2020), International Research Academy of Science and Art/IRASA, Belgrade, 2-3 October 2020.

  International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation“ (SETI I), International Research Academy of Science and Art/IRASA, Belgrade, 12 April 2019.

  2nd International Scientific Conference “Regional development, spatial planning and strategic governance (RESPAG), Institute of Architecture and Urban& Spatial Planning of Serbia, Belgrade, 22-25 May, 2013.

  International Scientific Committee of 5th International Conference on “Urban Planning and Transportation” WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), University of Cambridge, UK, February 23-25, 2012.

  International Scientific Committee of 5th International Conference on Cultural Heritage and Tourism, WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), University of Cambridge, UK, February 23-25, 2012.

  International Scientific Committee of 4nd International Conference on Urban Planning and Transportation, WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Corfu, Greece, July 22-24, 2011.

  International Scientific Committee of 4nd International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’011), The WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Corfu, Greece, July 22-24, 2011.

  International Scientific Committee of 3nd International Conference on “Urban Planning and Transportation”, The WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Corfu, Greece, July 22-24, 2010.

  International Scientific Committee of 3nd International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’010), The WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Corfu, Greece, July 22-24, 2010.

  International Scientific Conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Institute of Architecture and Urban& Spatial planning of Serbia, Republic Spatial Agency of the Republic Serbia, Belgrade, December  6-8, 2009.

  International Scientific Committee of 2nd International Conference on “Urban Planning and Transportation UPT’09”, WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Rodos, Greece, July 22-24, 2009.

  International Scientific Committee of 2nd International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT’09), WSEAS (The World Scientific and Engineering Academy and Society), Rodos Island, Greece, July 22-24, 2009.

  1st International Scientific Conference ‘’Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance’’, Belgrade, 7-8th December 2009.

  International Scientific ConferenceSustainable Spatial Development of Towns in Serbia, Institute of Architecture and Urban& Spatial planning of Serbia, Belgrade, January 25-26, 2008.

  Национални скуп „Управљање одрживим просторним развојем“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, децембар 2006.

  Национални научни скуп „Одрживи просторни, урбани и рурални развој Србије“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 6-7. децембар 2004.

  Национални научни скуп „Планирање и имплементација“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, јуни 2002.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Spatium (од 2003).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Ко-ментор у изради докторске дисертације Јелене Живановић Миљковић (2016) на Географском факултету Универзитета у Београду, и члан више комисија за израду и/или одбрану докторских теза на Географском и Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

  Предавања на докторским студијама на the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (тема: Urban land policy in Belgrade), у оквиру блока „Post-Socialist Urban Development: the Example of Belgrade, Serbia“ (октобар 2017); ДАС на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (теме: Својина, грађевинско земљиште, приватизација и јавни интерес) у Блоку: Социо-политички дискурс истраживања (2006, 2008, 2010-2013, 2015.године); и ДАС на Архитектонско-грађевинском факултету Универзитета у Бања Луци, Република Српска (тема: Грађевинско земљиште) у Блоку: Социо-политички дискурс истраживања (2009); неколико уводних излагања на међународним конференцијама; предавање на трибини у Институту за европске студије (2016); предавања у оквиру стручног усавршавања урбаниста и планера (ИКС, 2016; Урбанистички завод Београда, 1997); предавања за стручно образовање/обуку за новинаре и медије (Media Association, 2016); предавања на стручним радионицама, студентским радионицама, студентским праксама, невладиним организацијама итд.

  Специјалистичкa едукација

  Методологија друштвено-економског вредновања инвестиција (Према методологији Светске банке), Факултет организационих наука, Београд, 1989.

  Међународни специјалистички семинар „Еколошко право и регулатива у Европској заједници“, Европски центар за мир и развој Универзитета за мир основан од стране Уједињених нација, Београд, (Руководилац: Др Најџел Картер, УК), 1997.

  Међународни специјалистички семинар „Законодавство Европске заједнице о заштити животне средине“, Европски центар за мир и развој Универзитета за мир који су основале Уједињене нације, (руководилац: Dr Nigel Carter, UK, Dr Henry Gerald, Dr Richard Taggart, UK, Dr Jacqueline Seddon, UK), 2003.

  „Тржишна оријентација и развој предузетништва у истраживачким организацијама“, Министарство науке, технологије и развоја Србије, Европска агенција за реконструкцију (Руководилац: Дејвид Милер), 2003.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/dir/Slavka/Zekovic

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3755-6064

  Scopus Author ID:

  E-nauka: https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp03734

  https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp03734/dspaceitems.html

  https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp03734/indicators.html

  E-CRIS.RS: https://cris.cobiss.net/ecris/sr/sr_latn/researcher/10589

  Репозиторијум: https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/1/browse?type=author&value=Zekovi%C4%87%2C+Slavka

  Scroll to Top