Претрага
Close this search box.
др Сања Симоновић Алфиревић

др Сања Симоновић Алфиревић

дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 323
М: sanjas@iaus.ac.rs, sanjas@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2016)

  дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006)

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани архитекта – лиценца 381 одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (2018)

  Радно искуство

  од 2021. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2016-2021. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2008-2014. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србијe (стипендиста Министарства просвете и науке Републике Србије)

  2005-2007. сарадник у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2021. GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке, члан тима.

  2018-2021. INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD project “ConnectGREEN – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin DTP 072-2.3 (ConnectGREEN – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену)”, члан ужег радног тима, координатор за комуникације.

  2017-2019. INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD пројекат ATTRACTIVE DANUBE „Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, project code DTP1-270-4.1, члан радног тима.

  2011-2019. „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ (ТР 36035), пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, члан радног тима.

  2008.-2011. „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља у Србији“ (ТР 16007), пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, члан радног тима

  2008-2009. ,,Програм за израду урбанистичког плана Бранковина”, руководилац пројекта др Мила Пуцар, члан радног тима

  Најзначајније награде и признања

  2021. Друга награда на Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару, 2021. Аутори конкурса: Б. Манић, С. Гогић, С. Симоновић Алфиревић, Т. Црнчевић

  2021. Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP); аутори: М. Пуцар, С. Симоновић Алфиревић, М. Пантић, М. Ненковић-Ризнић, С. Петровић.

  2021. Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; назив пројекта: Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена; аутори: М. Пуцар, Б. Симић, С. Симоновић Алфиревић.

  2020. Прва награда на 29. Међународном салону Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. године, у категорији: Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; за пројекат: Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији, 2020. Аутори: Б. Јосимовић, С. Милијић, Б. Манић, С. Симоновић Алфиревић, Д. Тодоровић, Ј. Филиповић;

  2020. Награда фонда Александар Шалетић на 52. Мајској изложби УЛУПУДС-а “Уметнички преврат”, Биоскоп Балкан, 15-30. октобар 2020. године, за најбољи пројекат ентеријера Curtain Wall House.

  2018. Похвала жирија за ентеријер салонског стана „Оптимал”, 50. Мајска изложба УЛУПУДС, 2018. Галерија Народне банке Србије, Београд. (коаутор: Ђорђе Алфиревић).

  2017. Cross-Cultural Ambassador, UNESCO Club Sorbonne, Paris, 2017.

  2012. Друга награда на међународном конкурсу „Through Ito Jakuchu’s Eyes”, Токио, 2012. године, за пројекат павиљона (коаутор: Ђорђе Алфиревић), http://www.archdaily.com/310793/ito-jakuchu-inspired-pavilion-2nd-prize-winning-proposal-dordje-alfirevic-and-sanja-simonovic.

  2012. Трећа награда на конкурсу за идејно решење будућег изгледа нових београдских чесама, за пројекат типизоване београдске чесме, Београд, 2012. године  (коаутор: Ђорђе Алфиревић).

  2010. Прва награда на конкурсу за побољшање начина и технологије изградње стамбених објеката у селима Србије под називом „Лепа Србија”, 2010. године, додељена од стране Инжењерске коморе Србије (аутор: Мила Пуцар, коаутори: Сања Симоновић и Наташа Јанковић)

  2008. Добитник пасоша Србије у акцији „Нови српски пасош – ново лице Србије”, под покровитељством компаније Новости, Владе Србије и РТС-а, намењених заслужним грађанима, успешним студентима и стручњацима, у категорији најбољег студента Архитектонског факултета, 2008. године.

  2007. „Светосавска награда” Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи дипломски рад 2006. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2007. године

  2007. Диплома најбољег студента генерације Архитектонског факултета Универзитета у Београду у школској 2005/2006. години

  2007. „Награда компаније Новости” за архитектуру (студентска категорија), 2007. године.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа

  Marković S, Stevanović V, Simonović Alfirević S, Stevanov Ј. „Subjective experience of architectural objects: a cross-cultural study”. Psihologija (2016) Vol. 49 (2), pp. 149-167. (UDC 159.937.5.075:[72.01:111.852; DOI: 10.2298/PSI1602149M)

  Alfirević, Đ., Alfirević Simonović, S. (2015) Urban Housing Experiments in Yugoslavia 1948-1970. Spatium International Review, 43, pp. 1-9, ISSN 14 50-569X. (DOI: 10.2298/SPAT1534001A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?”. Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No.3 (2017), pp. 317-331. (UDC:72(497.11)“19″, DOI:10.2298/FUACE160805028A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „’Socialist Apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or Tendency?” Spatium International Review, No. 40 (2018), pp.8-17 (UDC 728.22(497.1)”1945/1991”; 72:316.75; DOI:https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Constitutive Motives in Living Space Organisation”. Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, Vol. 16, No. 2 (2018), pp. 189-201. (DOI: 10.2298/FUACE170414002A, UDC 728)

  Alfirević, Đ., Simonović Alfirević, S. (2019). Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres, Spatium International Review 42, pp. 1-7. (UDC 728.1; DOI:https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице / Significance of Territoriality in Spatial Organization of Coliving Communities.” Архитектура и урбанизам, бр. 50 (2020), стр. 7-19 (UDK: 728.3.012; 316.334.56, DOI: 10.5937/a-u0-25785)

  Алфиревић Ђ., Симоновић Алфиревић С. (2015). Интерполација у архитектури: Приступи пројектовању интерполираних објеката и „спона” као интегративни елемент / Infill Architecture: Design Approaches for In-between Buildings and “Bond” as Integrative Element, Архитектура и урбанизам 41, стр. 24-39. (ISSN 0354-6055, DOI:10.5937/a-u0-8293)

  Алфиревић, Ђ., Симоновић Алфиревић, С. (2016). Примена концепта простор у простору у савременој архитектури отвореног плана / Interpretations of Space within Space Concept in Contemporary Open-Plan Architecture, Архитектура и урбанизам 42, стр. 24-39 (UDK: 72.012; 72.01; DOI:10.5937/a-u0-9913))

  Алфиревић, Ђ., Симоновић Алфиревић, С. (2016). Отворени план у стамбеној архитектури: Порекло, развој и приступи просторном интегрисању / Open-plan in housing architecture – origin, development and Design Approaches for spatial integration, Архитектура и урбанизам 43, стр. 45-60 (UDK:72.012.3/.4 728.012; DOI:10.5937/a-u0-11551))

  М30 Зборници међународних научних скупова

  Simonović, S., Kovačević, B., Pucar, M. (2014) Protection and restoration of cultural properties in spatial and urban planning in Serbia; Case study: immoveable cultural properties in Brankovina. In: Liakopoulos, A., Kungolos, A., Christodoulatos, C., Koutsospyros, A. (Eds.) Proceedings of the 12th International Conference „Protection and Restoration of the Environment“, Skiathos Island: Stevens Institute of Technology, USA; Department of Civil Engineering, University of Thessaly, Greece; Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Greece, pp. 1068-1074, ISBN 978-960-88490-6-8

  Pucar, M., Simonović, S., Janković, N. (2012) Implications of a New Methodology Applied onto Models of Traditional Residential Buildings in the Villages of Serbia. In: Olabi, Abdul Ghani, Benyounis, K. (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection SEEP 2012 :“Environment & Clean Technologies”, Dublin: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, pp.120-126, ISBN: 978-1-873769-10-2.

  Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S: „Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade”, IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book/ ed. Florian Nepravishta, Andrea Maliqari – Tiranë: Flesh, 2019. ISBN: 978-9928-131-92-8, pp. 293-300. (e-book PDF)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Design Principles for Achieving Interior Spatiality”, Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””, Belgrade: The Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, 28–30.11.2019., pp. 140-150 (ISBN 978-86-80245-40-9)

  М40 Монографије националног значаја

  Симоновић Алфиревић, С. Архитектура и студије извођења: аспект перформaтивности. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2018. (ISBN: 978-86-80329-91-8)

  Пуцар, М., Ковачевић, Б., Симоновић Алфиревић, С. (2015) Модел развоја културно-историјског комплекса Бранковина са предлогом мера заштите од климатских промена, У: Пуцар, М., Ненковић-Ризнић, М. (Ур.), Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене, Посебна издања, бр.78, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ISBN 978-86-80329-85-7.

  М50 Радови у часописима националног значаја

  Алфиревић, Ђ., Алфиревић Симоновић, С. (2015) Интерполација у архитектури: Приступи пројектовању интерполираних објеката и „спона” као интегративни елемент / Infill Architecture: Design Approaches for In-Between Buildings and „Bond” as Integrative Element”, Архитектура и урбанизам, 41, стр. 24-39, ISSN 0354-6055 (DOI: 10.5937/a-u0-8293)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Отворени план у стамбеној архитектури: Порекло, развој и приступи просторном интегрисању”, Архитектура и урбанизам, бр. 43 (2016), стр. 45-60 (UDK:72.012.3/.4; 728.012; DOI: 10.5937/a-u0-11551)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Примена концепта простор у простору у савременој архитектури отвореног плана”. Архитектура и урбанизам, бр. 42 (2016), стр. 24-39 (UDK: 72.012; 72.01;DOI: 10.5937/a-u0-9913)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Концепт „кружне везе” у стамбеној архитектури /’Circular Connection’ Concept in Housing Architecture”. Архитектура и урбанизам, бр. 46 (2018), стр. 26-38. (UDK: 728.012;72.012, DOI: 10.5937/a-u0-16252)

  Simonović Alfirević, S, Đorđe A. “Performance Studies as New Anthropology of Events.“ Art+Media Journal, 12 (2017): 149-157. (http://dx.doi.org/10.25038/am.v0i12.174)

  М60 Предавања по позиву на скуповима националног значаја

  Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S. (2008) Nova urbanost – integracija dezintegracija grada: urbane praznine. U: Bogdanović, R. (Ur.) Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost – integracija dezintegracija grada, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 25-40, ISBN 978-86-907727-4-2.

  Čarapić, A., Simonović, S. (2009) Stanovanje: transformacija načela moderne u savremenom arhitektonskom kontekstu. U: Marić, I., Milijić, S. (Ur.) Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 101-111, ISBN 978-86-80329-52-9.

  М70 Одбрањена докторска дисертација

  Симоновић Алфиревић, С. (2016) Перформативност архитектуре, докторска дисертација, Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду (UDC 72:001.891(043.3))

  М80 Техничка решења

  „Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији. Аутори техничког решења: др Бошко Јосимовић, др Саша Милијић, др Божидар Манић, др Сања Симоновић Алфиревић, доцент др Душан Тодоровић, проф. др Јован Филиповић

  М100 Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја

  Учешће на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP); (2021), аутори: М. Ненковић-Ризнић, М. Пуцар, С. Симоновић Алфиревић, С. Петровић, М. Пантић.

  Учешће на 29. Међународном салону Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020, у категорији: Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021; аутори: М. Ненковић-Ризнић, М. Максин, С. Симоновић Алфиревић, Н. Крунић, Б. Бранков, Н. Даниловић Христић, М. Ненић, А. Гајић

  Учешће на 53. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Увид 21”, Београд, 2021. Робна кућа Клуз, Ресавска 34, Београд, 2021. „Ентеријер BU 30”.

  Учешће на 51. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Удах”, Београд, 2019. Изложбени простор Андрићев венац 2, Београд, 2019. „Ентеријер салонског стана ГЛЦ” и „Амбасада Републике Србије у Канбери”.

  Учешће на 50. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Трајање”, Галерија Народне банке Србије, Београд, 2018. „Пројекат ентеријера салонског стана Оптимал”, Похвала жирија.

  Учешће на 49. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Преко црте”, Галерија СКЦ-а, Београд, 2017. „Пројекат ентеријера ПТРКЦЦ, Београд”.

  Учешће на 48. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Идентитет”, Галерија РТС-а, Београд, 2016. „Пројекат ентеријера Ракић Глишић, Београд”.

  Учешће на 42. Салону архитектуре, 2020. Музеј примењене уметности, Београд, монографија „Архитектура и студије извођења: аспект перформативности”. Категорија: публикације

  Учешће на 39. Салону архитектуре „У реалности”, 2017. Музеј примењене уметности, Београд. Категорија: архитектонска критика.

  Најзначајнији стручни резултати

  2018-2021 Истраживања у оквиру Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP) (Sustainable Energy and Climate Action PlanSECAP), у тиму др Миле Пуцар. Пројекти Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) & Green Cities Action Plan for Belgrade (GCAP), Project no: C39113rev/6656/28195, финансирани су од стране Републике Јапан и EBRD-а.

  2015 План генералне регулације за део насељеног места Бранковина, Сл. гласник града Ваљева 4/2015, аутори: Мила Пуцар, Бранислава Симић, Сања Симоновић Алфиревић.

  2010 I награда на конкурсу за побољшање начина и технологије изградње стамбених објеката у селима Србије под називом „Лепа Србија”, (аутор: Мила Пуцар, коаутор: Наташа Јанковић)

  2008 Пројекат изградње Соларне електране за производњу електричне енергије; Општина Врачар; пројекат реализован у сарадњи са Електротехничким факултетом у Београду, (Мила Пуцар, Душан Николић, Сања Симоновић)

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Друштво архитеката Београда ДАБ

  Удружење архитеката Србије

  Инжењерска коморе Србије

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Члан научног одбора XI Научно-стручне конференције са међународним учешћем “Градитељско наслеђе и урбанизам”, [XI Scientific-Professional Conference “Architectural Heritage and Urban Planning”], одржане 27. маја 2021. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Члан организационог одбора Х научно-стручне конференције са међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“ [X Scientific-Professional Conference “Cultural Heritage: Risks And Perspectives”], одржане 27. маја 2019. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  од 2021. године ментор Сањи Гогић, маст. инж. арх, докторанду Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  2019. године, у оквиру програма стручне праксе студената Географског факултета Универзитета у Београду, организоване у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, одржала стручно предавање са др Милом Пуцар

  2014. и 2015. године, у оквиру специјалистичких студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, реализованих у Институту за архитектуру и урбанизам Србије: Мастер академске студије „Интегрални урбанизам“, предмет „Стручна пракса“, одржала стручно предавање са др Милом Пуцар

  2005-2007. године учешће у настави Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у својству асистента – сарадника у настави, на Департману за архитектуру и Департману за архитектонске технологије, на дипломским и основним академским студијама.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  ORCID ID: 0000-0003-1243-8459

  Scopus Author ID: 57095991500

  Academia.Edu: https://fvm.academia.edu/SanjaSimonovicAlfirevic

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-simonovic-alfirevic-581782181/ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sanja-Simonovic-Alfirevic

  Scroll to Top