Претрага
Close this search box.
др Сања Симоновић Алфиревић

др Сања Симоновић Алфиревић

дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 323
М: sanjas@iaus.ac.rs, sanjas@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2016)

  дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2006)

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани архитекта – лиценца 381 одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (2018)

  Радно искуство

  од 2021. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2016-2021. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2008-2014. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србијe (стипендиста Министарства просвете и науке Републике Србије)

  2005-2007. сарадник у настави на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2021-2024. GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке.

  2018-2021. INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD project “ConnectGREEN – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin DTP 072-2.3 (ConnectGREEN – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену)”,

  Communication Focal Point (руководилац радног пакета и координатор за комуникације).

  2018-2020. Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green city action plan (GCAP) Водећи партнер на пројекту је Mott MacDonald Limited of Mott MacDonald House, United Kingdom и град Београд. Project no: C39113rev/6656/28195, финансирани су од стране Републике Јапан и EBRD-а.  као руководилац радног тима за унапређење методологије стратешких процена утицаја испред Института за архитектуру и урбанизам Србије;

  2017-2019. INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD пројекат ATTRACTIVE DANUBE „Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, project code DTP1-270-4.1, члан радног тима.

  2011-2019. „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“ (ТР 36035), пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, члан радног тима.

  2008.-2011. „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља у Србији“ (ТР 16007), пројекат је финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, члан радног тима

  2008-2009. ,,Програм за израду урбанистичког плана Бранковина”, руководилац пројекта др Мила Пуцар, члан радног тима

  Најзначајније награде и признања

  2022. Захвалца за учешће и допринос у образовноваспитним активностима школе додељена од стране Основне школе “Карађорђе”, Вождовац, Београд

  2022. Трећа награда на 31. Међународном салону урбанизма 2022, Чачак, 8-13. новембар 2022, у категорији Конкурси. Назив пројекта: Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Tрга ослобођења у Зајечару. Аутори: Божидар Манић, Сања Гогић, Сања Симоновић Алфиревић, Тијана Црнчевић. 

  2021. Друга награда на Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару, 2021. Аутори конкурса: Б. Манић, С. Гогић, С. Симоновић Алфиревић, Т. Црнчевић

  2021. Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP); аутори: М. Пуцар, С. Симоновић Алфиревић, М. Пантић, М. Ненковић-Ризнић, С. Петровић.

  2021. Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; назив пројекта: Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена; аутори: М. Пуцар, Б. Симић, С. Симоновић Алфиревић.

  2020. Прва награда на 29. Међународном салону Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. године, у категорији: Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; за пројекат: Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији, 2020. Аутори: Б. Јосимовић, С. Милијић, Б. Манић, С. Симоновић Алфиревић, Д. Тодоровић, Ј. Филиповић;

  2020. Награда фонда Александар Шалетић на 52. Мајској изложби УЛУПУДС-а “Уметнички преврат”, Биоскоп Балкан, 15-30. октобар 2020. године, за најбољи пројекат ентеријера Curtain Wall House.

  2018. Похвала жирија за ентеријер салонског стана „Оптимал”, 50. Мајска изложба УЛУПУДС, 2018. Галерија Народне банке Србије, Београд. (коаутор: Ђорђе Алфиревић).

  2017. Cross-Cultural Ambassador, UNESCO Club Sorbonne, Paris, 2017.

  2012. Друга награда на међународном конкурсу „Through Ito Jakuchu’s Eyes”, Токио, 2012. године, за пројекат павиљона (коаутор: Ђорђе Алфиревић), http://www.archdaily.com/310793/ito-jakuchu-inspired-pavilion-2nd-prize-winning-proposal-dordje-alfirevic-and-sanja-simonovic.

  2012. Трећа награда на конкурсу за идејно решење будућег изгледа нових београдских чесама, за пројекат типизоване београдске чесме, Београд, 2012. године  (коаутор: Ђорђе Алфиревић).

  2010. Прва награда на конкурсу за побољшање начина и технологије изградње стамбених објеката у селима Србије под називом „Лепа Србија”, 2010. године, додељена од стране Инжењерске коморе Србије (аутор: Мила Пуцар, коаутори: Сања Симоновић и Наташа Јанковић)

  2008. Добитник пасоша Србије у акцији „Нови српски пасош – ново лице Србије”, под покровитељством компаније Новости, Владе Србије и РТС-а, намењених заслужним грађанима, успешним студентима и стручњацима, у категорији најбољег студента Архитектонског факултета, 2008. године.

  2007. „Светосавска награда” Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољи дипломски рад 2006. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, 2007. године

  2007. Диплома најбољег студента генерације Архитектонског факултета Универзитета у Београду у школској 2005/2006. години

  2007. „Награда компаније Новости” за архитектуру (студентска категорија), 2007. године.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  М10 Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја

  Simonović Alfirević Sanja, Alfirević Đorđe. „Interior in Context: Principles of Interior and Exterior Integration”, Thematic Proceedings “Art and Science Applied: Experience and Vision” – Selection of papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade SmartArt 2021, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 23–25 September 2021, pp. 450-462, https://doi.org/10.18485/smartart.2022.2.ch24 ISBN 978-86-80245-44-7

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа

  Marković S, Stevanović V, Simonović Alfirević S, Stevanov Ј. „Subjective experience of architectural objects: a cross-cultural study”. Psihologija (2016) Vol. 49 (2), pp. 149-167. (UDC 159.937.5.075:[72.01:111.852; DOI: 10.2298/PSI1602149M)

  Alfirević, Đ., Alfirević Simonović, S. (2015) Urban Housing Experiments in Yugoslavia 1948-1970. Spatium International Review, 43, pp. 1-9, ISSN 14 50-569X. (DOI: 10.2298/SPAT1534001A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?”. Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No.3 (2017), pp. 317-331. (UDC:72(497.11)“19″, DOI:10.2298/FUACE160805028A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „’Socialist Apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or Tendency?” Spatium International Review, No. 40 (2018), pp.8-17 (UDC 728.22(497.1)”1945/1991”; 72:316.75; DOI:https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Constitutive Motives in Living Space Organisation”. Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, Vol. 16, No. 2 (2018), pp. 189-201. (DOI: 10.2298/FUACE170414002A, UDC 728)

  Alfirević, Đ., Simonović Alfirević, S. (2019). Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres, Spatium International Review 42, pp. 1-7. (UDC 728.1; DOI:https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице / Significance of Territoriality in Spatial Organization of Coliving Communities.” Архитектура и урбанизам, бр. 50 (2020), стр. 7-19 (UDK: 728.3.012; 316.334.56, DOI: 10.5937/a-u0-25785)

  Simonović Alfirević Sanja, Kovačević Branislava, Pucar Mila. „Historical Landscape of Immovable Cultural Properties in Brankovina and Flood Protection Measures”. Facta Universitatis, Working and Living Environmental Protection Vol. 13, No 1, 2016, pp. 41 – 51. (UDC 614.81:719 (497.11Brankovina))

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору.” Архитектура и урбанизам, бр. 48 (2019), стр.37-53. (UDC: 72.012.3/.4; 728.012, DOI: 10.5937/a-u0-19740)

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „Параметри просторног комфора у архитектури” Архитектура и урбанизам, бр. 51 (2020), стр. 33-45 (UDK: 72.01; DOI: 10.5937/a-u0-26940)

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. „Achieving use value of a living space” Spatium International Review, No. 44 (2020), pp. 22-28. (UDC 782.1, DOI: https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A)

  Живковић Драган, Симоновић Алфиревић Сања, Гогић Сања. „Хотел Majestic као први boutique хотел у Србији / Hotel Majestic as the first boutique hotel in Serbia” Архитектура и урбанизам, бр. 53 (2021), стр. 36-47 (UDK: 725.75(497.11), DOI: 10.5937/a-u0-33666)

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „Мотиви за истицање угла у карактеризацији угаоних интерполација” Архитектура и урбанизам, бр. 53 (2021), стр. 74-88 (UDK: 72.01, DOI: 10.5937/a-u0-33187)

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „Поливалентност стана са отвореним планом − карактеристике и принципи просторне организације / The polyvalence of an open plan apartment – characteristics and spatial organization principles” Архитектура и урбанизам, бр. 54 (2022), стр. 27-43, (UDK: 728.2.012, DOI: 10.5937/a-u0-34066)

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. „Микростанови: постизање просторног комфора у подстандардним условима за становање / Micro-apartments: achieving spatial comfort in substandard housing conditions” Архитектура и урбанизам, бр. 55 (2022), стр. 5-23 (UDK: 728.2.012, DOI: 10.5937/a-u0-36566)

  Даниловић Христић Наташа, Ненковић-Ризнић Марина, Симоновић Алфиревић Сања, „Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа,  урбанистичког и просторног планирања / Education Programs for Young People in the Fields of Architectural Formatting, Heritage, Urban and Spatial Planning”, Архитектура и урбанизам, бр. 55 (2022) Online first (DOI: 10.5937/a-u0-37128)

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. “The Concept of “Surface Depth” in Architecture”, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 20, No 3, 2022, pp. 249-260, UDC 72.012.6 https://doi.org/10.2298/FUACE220622019A

  Simonović Alfirević Sanja, Alfirević Đorđe. “Architecture as an Instrument of Performative Practice”. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 21, No 3, 2023, pp. 369-382, UDC 72.01 7.05) https://doi.org/10.2298/FUACE230411041S

  М30 Зборници међународних научних скупова

  Marina Nenković-Riznić, Nataša Danilović Hristić, Sanja Simonović Alfirević, New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue, Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND, 02-03.12.2022, Belgrade, Serbia, pp. 287-292, ISBN 978-86-89111-28-6

  Marina Nenković-Riznić, Sanja Simonović Alfirević, “Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication”, Book of Proceedings from the Fourth IRASA International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022, 1 October 2022, Belgrade, Republic of Serbia., pp. 393-400., ISBN 978-86-81512-07-4

  Simonović Alfirević Sanja, Nenković-Riznić Marina. “Assessment of Brownfield Locations in Ten Cities in Serbia: A Comparative Study and new ideas for improvement“. Book of Proceedings from the Fifth IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation – SETI V 2023. Republic of Serbia, Belgrade, 13th and 14th October 2023, pp. 456-464, 978-86-81512-11-1

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. “Typology of Micro Apartments Based on the Structure of Living Space.” Book of Proceedings from the Fifth IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation – SETI V 2023. Republic of Serbia, Belgrade, 13th and 14th October 2023, pp. 444-455, ISBN 978-86-81512-11-1

  Pucar Mila, Simonović Alfirević Sanja, Nenković-Riznić Marina, Petrović Snežana, “New Methodology in Green City Planning – the Way to Sustainable Urban Development,” Book of Proceedings of Third International Scientific Conference „Science, Education, Technology and Innovation – SETI III 2021“, 17.09.2021, Zagreb, Croatia, pp. 399-405. (ISBN 978-953-49672-1-8)

  Svetlana Dimitrijević Marković, Sanja Simonović Alfirević, Mila Pucar, Snežana Petrović, “Opportunities and challenges of rehabilitation of abandoned industrial heritage sites in the context of former modernizations” in book: Modernization and Globalization. New Paradigms in Architecture, Cities, Territory, eds. Florian Nepravishta, Andrea Maliqari, pp. 267-272. Tirana: Faculty of Architecture and Urbanism (FAU), Polytechnic University of Tirana, „La scuola di Pitagora editrice“, Italy, 2021. ISBN: 978-88-6542-814-6, ISBN: 978-88-6542-815-3 (e-book)

  Sanja Simonović Alfirević, Đorđe Alfirević, “The influence of the border materiality on the experience of territoriality in housing”, Book of Proceedings from the Fourth IRASA International Scientific Conference ′′Science, Education, Technology and Innovation – SETI IV 2022, 1 October 2022, Belgrade, Republic of Serbia., pp. 414-426., ISBN 978-86-81512-07-4

  Marina Nenković-Riznić, Sanja Simonović Alfirević, Mila Pucar, Borjan Brankov, Citizens’ participation during Covid 19 pandemic: Lessons for the future, Conference proceedings of 4th ICUP 2022 – International conference on urban planning, 09-10.11.2022, Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Serbia, pp. 69-77, ISSN 2738-0548

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. “The Experience of Territoriality in the Living Space.” Proceedings from the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering – SINARG 2023 – Volume 1, Niš (SERBIA) – Science & Technology Park Niš – September 14-15, 2023, pp. 185-196, ISBN 978-86-88601-80-1, ISBN 978-86-88601-82-5 (FOR PUBLISHING ISSUE)

  Simonović, S., Kovačević, B., Pucar, M. (2014) Protection and restoration of cultural properties in spatial and urban planning in Serbia; Case study: immoveable cultural properties in Brankovina. In: Liakopoulos, A., Kungolos, A., Christodoulatos, C., Koutsospyros, A. (Eds.) Proceedings of the 12th International Conference „Protection and Restoration of the Environment“, Skiathos Island: Stevens Institute of Technology, USA; Department of Civil Engineering, University of Thessaly, Greece; Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Greece, pp. 1068-1074, ISBN 978-960-88490-6-8

  Pucar, M., Simonović, S., Janković, N. (2012) Implications of a New Methodology Applied onto Models of Traditional Residential Buildings in the Villages of Serbia. In: Olabi, Abdul Ghani, Benyounis, K. (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection SEEP 2012 :“Environment & Clean Technologies”, Dublin: Dublin City University, School of Mechanical and Manufacturing Engineering, pp.120-126, ISBN: 978-1-873769-10-2.

  Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S: „Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade”, IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book/ ed. Florian Nepravishta, Andrea Maliqari – Tiranë: Flesh, 2019. ISBN: 978-9928-131-92-8, pp. 293-300. (e-book PDF)

  Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. „Design Principles for Achieving Interior Spatiality”, Procedings from 1st International conference „SmartArt – Art and Science Applied: “From Inspiration to Interaction””, Belgrade: The Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, 28–30.11.2019., pp. 140-150 (ISBN 978-86-80245-40-9)

  Simonović, S., Pucar, M. (2011) Ecological Prototypes as Operative Mechanisms of Transforming Territory. In: Stanković, M. (Ed.) International Academic and Professional Conference „Architecture and Urban Planning, Civil Engineering, Geodesy – past, present, future“, Banja Luka: Faculty of Architecture University of BanjaLuka, pp.135-144, ISBN 978-99955-667-7-7, COBISS.BH-ID 2399512.

  Pucar, M., Nikolić, D., Nikolić, Z., Simonović, S. (2009) Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application. In: Đurović, M. (Ed.) Proceedings of the 6th International Conference on Renewable Energy and Future of its Application, Budva: The Montenegrin Academy of Sciences and Arts, pp. 9-22., ISBN 978-86-7215-234-0, COBIS. CG-ID 0.

  Simonović, S., Pucar, M. (2012) Second Nature: Artificial Ecology. In: Bogdanović, R. (Ed.), Proceedings of the International Symposium on Sustainable Development and Planning: New Urbanity – Cities vs. Global Challenges, Belgrade: STRAND – Sustainable Urban Society Association, pp. 372-381. , ISBN 978-86-89111-00-2.

  Simić Branislava, Simonović Alfirević Sanja, Pucar Mila: „Historical Landscape and Cultural Tourism: Brankovina”, Proceedings of the Fourth International Conference „Preservation and Improvement of Historic Towns“, 11-12.05. 2017. Sremski Karlovci, Serbia, pp. 124-133, ISBN 978-86-80929-38-5

  Mila Pucar, Snežana Petrović, Sanja Simonović Alfirević, Tatjana Videnović: „Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change”, Proceedings of the X Scientific-Professional Conference „Cultural Heritage: Risks and Perspectives“, 27.05.2019. Belgrade, Serbia, pp. 175-187, ISBN 978-86-89779-65-3

  Mila Pucar, Snežana Petrović, Sanja Simonović Alfirević: „Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade”, Proceedings of the International Scientific Conference „Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019“, 10-11.10.2019. Belgrade, Serbia, pp. 350-358, ISBN 978-86-901238-0-3

  М40 Монографије националног значаја

  Ђорђе Алфиревић, Сања Симоновић Алфиревић, Принципи конфигурације стамбеног простора. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2023. ISSN 0352-2180, ISBN 978-86-82154-02-0

  Симоновић Алфиревић, С. Архитектура и студије извођења: аспект перформaтивности. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2018. (ISBN: 978-86-80329-91-8)

  Пуцар, М., Ковачевић, Б., Симоновић Алфиревић, С. (2015) Модел развоја културно-историјског комплекса Бранковина са предлогом мера заштите од климатских промена, У: Пуцар, М., Ненковић-Ризнић, М. (Ур.), Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене, Посебна издања, бр.78, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ISBN 978-86-80329-85-7.

  М50 Радови у часописима националног значаја

  Алфиревић, Ђ., Алфиревић Симоновић, С. (2015) Интерполација у архитектури: Приступи пројектовању интерполираних објеката и „спона” као интегративни елемент / Infill Architecture: Design Approaches for In-Between Buildings and „Bond” as Integrative Element”, Архитектура и урбанизам, 41, стр. 24-39, ISSN 0354-6055 (DOI: 10.5937/a-u0-8293)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Отворени план у стамбеној архитектури: Порекло, развој и приступи просторном интегрисању”, Архитектура и урбанизам, бр. 43 (2016), стр. 45-60 (UDK:72.012.3/.4; 728.012; DOI: 10.5937/a-u0-11551)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Примена концепта простор у простору у савременој архитектури отвореног плана”. Архитектура и урбанизам, бр. 42 (2016), стр. 24-39 (UDK: 72.012; 72.01;DOI: 10.5937/a-u0-9913)

  Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. „Концепт „кружне везе” у стамбеној архитектури /’Circular Connection’ Concept in Housing Architecture”. Архитектура и урбанизам, бр. 46 (2018), стр. 26-38. (UDK: 728.012;72.012, DOI: 10.5937/a-u0-16252)

  Simonović Alfirević, S, Đorđe A. “Performance Studies as New Anthropology of Events.“ Art+Media Journal, 12 (2017): 149-157. (http://dx.doi.org/10.25038/am.v0i12.174)

  Алфиревић, Ђ., Алфиревић Симоновић, С. (2015) Типологија двотрактних склопова у вишепородичном становању, Архитектура и урбанизам, 40, стр. 7-15, ISSN 0354-6055 (DOI: 10.5937/a-u0-6549)

  Алфиревић, Ђ., Алфиревић Симоновић, С. (2014) Двотрактни склоп у стамбеној архитектури у Србији, Архитектура и урбанизам, 39, стр. 7-16, ISSN 0354-6055 (DOI: 10.5937/a-u0-5441)

  Алфиревић, Ђ., Алфиревић Симоновић, С. (2013) Београдски стан, Архитектура и урбанизам, 38, стр. 41-47, ISSN 0354-6055 (DOI: 10.5937/a-u38-4770)

  Пуцар, М., Ненковић-Ризнић, М., Симоновић, С., Николић, Д. (2009) Могућност примене фотонапонских система у урбаним срединама – студије случаја (Possibilities of Application Photovoltaic Systems in Urban Areas – Case Studies), Енергетика, 3-4, Савез енергетичара ЕНЕРГЕТИКА, стр. 104-109, ISSN 0354-8651.

  Пуцар, М., Ненковић-Ризнић, М., Симоновић, С. (2009) Регионални концепти заштите шивотне средине и управљања отпадом на примерима Јужног Поморавља, Архитектура и урбанизам, 26, стр. 77-88, ISSN 0354-6055.

  Чарапић, А., Симоновић, С., Манић, Б. (2009) Архитектура: „Границе, манифести, утопијске визије. Осврт на једанаесто венецијанско бијенале”, Архитектура и урбанизам, 24/25, стр. 7-14, ISSN 0354-6055.

  Симоновић, С. (2008) Технолошки модел одрживог развоја на примеру „TGV” транспортног система Француске, Архитектура и урбанизам, 22/23, стр. 60-75, ISSN 0354-6055.

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „’Салонски’ стан између два светска рата у Србији: преиспитивање оправданости коришћења термина”. Архитектура и урбанизам, бр. 44 (2017), стр. 7-13. (UDK: 728.226(497.11)“1918/1941″, DOI: 10.5937/a-u0-11638)

  Алфиревић Ђорђе, Симоновић Алфиревић Сања. „Пројектовање интерполација: Разговори са архитектима Светиславом Личином, Спасојем Крунићем, Браниславом Митровићем, Гораном Војводићем и Јеленом Ивановић Војводић”. Архитектура и урбанизам, бр. 45 (2017), стр. 52-71. (UDK: 72.071.1:929 Личина С.(047.53); 72.071.1:929 Крунић С.(047.53); 72.071.1:929 Митровић Б.(047.53); 72.071.1:929 Војводић Г.(047.53); 72.071.1:929 Ивановић-Војводић Ј.(047.53), DOI: 10.5937/a-u0-12539)

  Alfirević Đorđe, Simonović Alfirević Sanja. „Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment”. Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering (Niš), Vol. 17, No. 3 (2019), pp. 327-340. (UDC 728.2, 72.052.2; DOI: 10.2298/FUACE190523019A)

  Симоновић Алфиревић Сања. „Перформанс као чин комуникације”. Театрон, часопис за позопишну уметност, бр.182/183, YU ISSN 0351 – 7500, година XLII (пролеће/лето 2018), стр. 127-144.

  Alfirević, Đ., Alfirević Simonović, S. (2015) Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 43, str. 321-334. (UDK 72(497.11)”20”)

  М60 Предавања по позиву на скуповима националног значаја

  Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S. (2008) Nova urbanost – integracija dezintegracija grada: urbane praznine. U: Bogdanović, R. (Ur.) Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost – integracija dezintegracija grada, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 25-40, ISBN 978-86-907727-4-2.

  Čarapić, A., Simonović, S. (2009) Stanovanje: transformacija načela moderne u savremenom arhitektonskom kontekstu. U: Marić, I., Milijić, S. (Ur.) Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 101-111, ISBN 978-86-80329-52-9.

  Petrović, S., Pucar, M., Simonović Alfirević, S. (2014) Analiza međusobnog uticaja objekta i okoline – optimizacija stepena održivosti, U: Aćić, M., Pucar, R. (Ur.) Zbornik radova: X Međunarodni naučno stručni skup, Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka, Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka, str. 319-328, ISBN 978-99955-630-9-7.

  Čarapić, A., Simonović, S. (2010) Arhitektura predela: Oblik ili trag. U: Radonjanin, V., Kurtović-Folić, N. (Ur.), Zbornik radova: Simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, PhIDAC 2010, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, str.35-42, ISBN 978-86-7892-276-3.

  Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S., Nikolić, D. (2008) Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti. U: Bogdanović, R. (Ur.), Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 247-266, ISBN 978-86-907727-4-2.

  Marković, S., Stevanović, V., Simonovic Alfirević, S. (2015) Efekat kulture na subjektivni doživljaj arhitektonskog prostora. U: Lazarević, Lj. (Ur.) Knjiga rezimea: XXI Naučni skup: Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd: Institut za psihologiju, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 22-23, ISBN 978-86-6427-005-2.

  М70 Одбрањена докторска дисертација

  Симоновић Алфиревић, С. (2016) Перформативност архитектуре, докторска дисертација, Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду (UDC 72:001.891(043.3))

  М80 Техничка решења

  „Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији. Аутори техничког решења: др Бошко Јосимовић, др Саша Милијић, др Божидар Манић, др Сања Симоновић Алфиревић, доцент др Душан Тодоровић, проф. др Јован Филиповић

  „Нови методолошки приступ анализи података за интегрисани инвентар почетних вредности емисија (BEI) и процене рањивости и ризика (VRA) и процена утицаја резултата анализе на животну средину у урбаним  подручјима.” Аутори техничког решења: др Мила Пуцар, др Сања Симоновић Алфиревић, др Марина Ненковић-Ризнић, др Снежана Петровић

  М100 Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја

  Прва награда на 29. Међународном салону Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020, у категорији: Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; за пројекат: Примена модела просторне дисперзије аерозагађења у функцији одређивања кумулативних и синергетских ефеката Националног плана за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање (NERP, енг. – National Emission Reduction Plan), на одрживи просторни развој енергетског сектора у Републици Србији, 2020. Аутори: Б. Јосимовић, С. Милијић, Б. Манић, С. Симоновић Алфиревић, Д. Тодоровић, Ј. Филиповић, Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020. стр. 126. (ISBN 978-86-84275-43-3)

  Трећа награда на 31. Међународном салону урбанизма 2022, Чачак, 8-13. новембар 2022, у категорији Конкурси. Назив пројекта: Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Tрга ослобођења у Зајечару. Аутори: Божидар Манић, Сања Гогић, Сања Симоновић Алфиревић, Тијана Црнчевић.  Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022., Чачак: Удружење урбаниста Србије, 2022, стр. 119

  Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP); аутори: М. Пуцар, С. Симоновић Алфиревић, М. Пантић, М. Ненковић-Ризнић, С. Петровић. Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021., Ниш: Удружење урбаниста Србије, 2021, стр.126.

  Признање на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области заштите природе, заштите предела, заштите животне средине и пејзажне архитектуре; назив пројекта: Програмско-урбанистичка студија решења културно-историјског спомен-комплекса Бранковина и предлог мера заштите од климатских промена; аутори: М. Пуцар, Б. Симић, С. Симоновић Алфиревић; Каталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021., Ниш: Удружење урбаниста Србије, 2021, стр.142.

  Учешће на 39. Салону архитектуре „У реалности”, 2017. Музеј примењене уметности, Београд. Категорија: архитектонска критика. Каталог изложбе Тридесетдевети салон архитектуре 29. март – 30. април 2017., уредник каталога Љиљана Милетић Абрамовић, Београд: Музеј примењене уметности, 2017. стр.117. (ISBN 978-86-7415-199-0)

  Учешће на 42. Салону архитектуре, 2020. Музеј примењене уметности, Београд, монографија „Архитектура и студије извођења: аспект перформативности”. Категорија: публикације, Каталог изложбе Четрдесет други салон архитектуре 10. септембар – 03. октобар 2020., уредник каталога Љиљана Милетић Абрамовић, Београд: Музеј примењене уметности, 2020. стр.162. (ISBN 978-86-7415-220-1)

  Учешће на 42. Салону архитектуре, 2020. Музеј примењене уметности, Београд. Часопис Архитектура и урбанизам. Категорија: публикације. Каталог изложбе Четрдесет други салон архитектуре 10. септембар – 03. октобар 2020., уредник каталога Љиљана Милетић Абрамовић, Београд: Музеј примењене уметности, 2020. стр.178. (ISBN 978-86-7415-220-1)

  Учешће на 29. Међународном салону Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020, у категорији: Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021; аутори: М. Ненковић-Ризнић, М. Максин, С. Симоновић Алфиревић, Н. Крунић, Б. Бранков, Н. Даниловић Христић, М. Ненић, А. Гајић, Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020., Крагујевац: Удружење урбаниста Србије, 2020. стр. 109. (ISBN 978-86-84275-43-3)

  Учешће на 32. Међународном салону урбанизма 2023, Ниш, Научно-технолошки парк, 8-11. новембар 2023., у категорији Урбанистички пројекти и реализације; назив пројекта: Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО  Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду; аутори: Божидар Манић, Сања Симоновић Алфиревић, Тања Његић, Тијана Црнчевић, Сања Николић; Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, уредник каталога: Јасна Марићевић, Ниш: Удружење урбаниста Србије, 2023, стр.105. (05.14.) ISBN: 978-86-84275-48-8

  Учешће на 30. Међународном салону урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања; назив пројекта: Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP); (2021), аутори: М. Ненковић-Ризнић, М. Пуцар, С. Симоновић Алфиревић, С. Петровић, М. Пантић. Kаталог изложбе: 30. Међународни салон Урбанизма 2021, Ниш, 8-13. новембар 2021., Ниш: Удружење урбаниста Србије, 2021, стр.140.

  Учешће на изложби у склопу 5. Балканског архитектонског Бијенала под називом ,,Iconic Nomads in Global Village“, одржаног у изложбеном простору биоскопа Балкан од 8.-16. децембра 2021. године у Београду, и по позиву излагање на пратећој изложби „Belgrade Apartment Today“, одржаној у истом простору и истом временском интервалу у оквиру BAB 2021. Balcan Architectural Biennale – BAB Exhibition Catalogue, str. 118.

  Учешће на изложби STRAND, 2022. ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin, Marina Nenković-Riznić, Sanja Simonović Alfirević, Nataša Danilović Hristić, “On Architecture – Philosophy of  Architecture”, Proceedings, 10th International Conference “On Architecture – Philosophy of Architecture”, STRAND, 02-03.12.2022, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-89111-28-6

  Учешће на 53. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Увид 21”, Београд, 2021. Робна кућа Клуз, Ресавска 34, Београд, 2021. „Ентеријер BU 30”. Каталог изложбе: 53. мајска изложба УЛУПУДС-а, Робна кућа Клуз, Ресавска 34, 27. мај-13. јун 2021., уредник каталога: Неда Радоичић, Београд: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 2021., стр.10. (ISBN 978-86-6213-098-3)

  Учешће на 48. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Идентитет”, Галерија РТС-а, Београд, 2016. „Пројекат ентеријера Ракић Глишић, Београд”. Каталог изложбе: 48. мајска изложба „Идентитет”, галерија РТС, Таковска 10, 16-19 јун 2016., уредник каталога: Мирјана Бајић, Београд: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 2016., стр.8. (ISBN 978-86-6213-049-5)

  Учешће на 49. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Преко црте”, Галерија СКЦ-а, Београд, 2017. „Пројекат ентеријера ПТРКЦЦ, Београд”. Каталог изложбе: 49. мајска изложба УЛУПУДС-а, Мала галерија УЛУПУДС-а, Узун Миркова 12, 6-17. јун 2017., уредник каталога: Мирјана Бајић, Београд: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 2017., стр.10. (ISBN 978-86-6213-058-7)

  Учешће на 50. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Трајање”, Галерија Народне банке Србије, Београд, 2018. „Пројекат ентеријера салонског стана Оптимал”, Похвала жирија. Каталог изложбе: 50. мајска изложба УЛУПУДС-а, Галерија Народне банке Србије, 6-20. јун 2018., уредник каталога: Ива Лековић, Београд: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 2018., стр.8. (ISBN 978-86-6213-065-5)

  Учешће на 51. Мајској изложби УЛУПУДС-а „Удах”, Београд, 2019. Изложбени простор Андрићев венац 2, Београд, 2019. „Ентеријер салонског стана ГЛЦ” и „Амбасада Републике Србије у Канбери”. Каталог изложбе: 51. мајска изложба УЛУПУДС-а, Изложбени салон на Андрићевом венцу, бр.2, 8-28. јун 2019., уредник каталога: Ива Лековић, Београд: Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС, 2019., стр.10. (ISBN 978-86-6213-069-3)

  Најзначајнији стручни резултати

  2022 Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију, и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду

  2018-2021 Истраживања у оквиру Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP) (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), у тиму др Миле Пуцар. Пројекти Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) & Green Cities Action Plan for Belgrade (GCAP), Project no: C39113rev/6656/28195, финансирани су од стране Републике Јапан и EBRD-а.

  2015 План генералне регулације за део насељеног места Бранковина, Сл. гласник града Ваљева 4/2015, аутори: Мила Пуцар, Бранислава Симић, Сања Симоновић Алфиревић.

  2010 I награда на конкурсу за побољшање начина и технологије изградње стамбених објеката у селима Србије под називом „Лепа Србија”, (аутор: Мила Пуцар, коаутор: Наташа Јанковић)

  2008 Пројекат изградње Соларне електране за производњу електричне енергије; Општина Врачар; пројекат реализован у сарадњи са Електротехничким факултетом у Београду, (Мила Пуцар, Душан Николић, Сања Симоновић)

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Друштво архитеката Београда ДАБ

  Удружење архитеката Србије

  Инжењерска коморе Србије

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Члан научног одбора XI Научно-стручне конференције са међународним учешћем “Градитељско наслеђе и урбанизам”, [XI Scientific-Professional Conference “Architectural Heritage and Urban Planning”], одржане 27. маја 2021. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Члан организационог одбора Х научно-стручне конференције са међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“ [X Scientific-Professional Conference “Cultural Heritage: Risks And Perspectives”], одржане 27. маја 2019. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  од 2021. године ментор Сањи Гогић, маст. инж. арх, докторанду Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  2019. године, у оквиру програма стручне праксе студената Географског факултета Универзитета у Београду, организоване у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, одржала стручно предавање са др Милом Пуцар

  2014. и 2015. године, у оквиру специјалистичких студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, реализованих у Институту за архитектуру и урбанизам Србије: Мастер академске студије „Интегрални урбанизам“, предмет „Стручна пракса“, одржала стручно предавање са др Милом Пуцар

  2005-2007. године учешће у настави Архитектонског факултета Универзитета у Београду, у својству асистента – сарадника у настави, на Департману за архитектуру и Департману за архитектонске технологије, на дипломским и основним академским студијама.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  ORCID ID: 0000-0003-1243-8459

  Scopus Author ID: 57095991500

  Academia.Edu: https://fvm.academia.edu/SanjaSimonovicAlfirevic

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-simonovic-alfirevic-581782181/ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sanja-Simonovic-Alfirevic

  Scroll to Top