др Наташа Даниловић Христић

др Наташа Даниловић Христић

дипломирани инжењер архитектуре
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 346
М: natasadh@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2010);
  магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2001);
  дипломирани инжењер архитектуре (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 1995)

  Професионални називи и лиценце

  лиценца 200 одговорног урбанисте (2003);

  лиценца 300 одговорног пројектанта (2007);

  Уверење о положеном стручном испиту, 1997.

  Радно искуство

  од 2020. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2017-2020. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2001-2017. ЈУП Урбанистички завод Београда, одговорни урбаниста, директор Сектора за регулационо планирање, технички директор;

  1996-2001. Simex Engineering, пројектовање и извођење радова.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2017-2019 Научно-истраживачки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ ев. бр. TР36036.

  2018-2021 Међународни пројекат “ConnectGREEN“ (Interreg, Danube Transnational Programme DTP 072-2.3), “Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin“ – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, руковођење WP5: Stakeholders network and mainstreaming connectivity

  Најзначајније награде и признања

  2021. Признање у категорији ,,Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, 30. Међународни Салон урбанизма, Ниш, Рад: Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, група аутора.

  2020. Признање у категорији ,,Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, 29. Међународни Салон урбанизма, Крагујевац, Рад: Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ,,Јадар“,  група аутора.

  2019. Признање у категорији “Планови детаљне регулације“, 28. Међународни Салон урбанизма, Ниш, рад: План детаљне регулације “Драгуљ“ у Костолцу, руководилац тима, одговорни урбаниста. 2019. Велика награда за рад: 28. Међународни Салон урбанизма, Ниш, Стратегијa одрживог и интегралног урбаног развоја у Републици Србији до 2030. године,  у категорији “Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене“, члан тима.

  2018. Признање у категорији “Планови детаљне регулације“, 27. Међународни Салон урбанизма, Рума, за рад План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд, члан синтезног тима.

  2016. Прва награда у категорији “Истраживања и студија из области просторног и урбанистичког планирања“.25. Међународни Салон урбанизма, Сремска Митровица, Рад: Приручник за отворене јавне просторе – Град Београд. Члан радног тима.

  2013. Трећа награда у категорији публикација 22. салону урбанизма у Нишу, за монографију: „Безбедност урбаних простора“.

  2012. Годишња награда „Милорад Мацура“ Института за архитектуру и урбанизам Србије, за најбољу докторску дисертацију одбрањену на Архитектонском факултету Универзитета у Београду у школској 2010/2011.

  2008. Друга награда (у категорији публикација) на 17. Међународном салону урбанизма у  Бијељини, за публикацију: „Сигурнији јавни простори, студија о безбедности јавних градских простора у Београду“.

  2007.   Признање на 17. Међународном салону урбанизма у Нишу, у  категорији публикација, за рад „Безбеднија места – систем планирања и превентива криминала“.

  2002.  „Посебна награда за младе научнике – магистре наука“, за најбољи магистарски рад, на основу конкурса Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  (M23) Stefanović N., Danilović Hristić N., Krstić P., (2021), Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning – Belgrade Waterfront Project, Baltica Journal, Vol. 34, No 11, ISSN 0067-3064;

  (M23) Stefanović N., Krunić N., Danilović Hristić N., (2021), The Spatial and Planning Aspect of Solving the Issue of Radioactive Waste Disposal in the Republic of Serbia, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. 36, No 1, 2021, pp 38-49, https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S

  (M22) Danilović Hristić N., Stefanović N., Milijić S., (2020), Danube’s river cruises as a strategy for representing the historical heritage and developing of cultural tourism in Serbia, Sustainability, MDPI Basel, 2020/12, Special issue 24, 10297, https://doi:10.3390/su122410297  

  (M23) Danilović Hristić, N., Stefanović, N. (2020), Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development, Vol 15, No. 1, 2020, pp. 71-80;

  (M23) Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Josimović, B. (2017), Тhe Spatial and Urban Planning Concerns Related to Nuclear Facilities Locations – Case Study of the Vinča Institute Location, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. XXXII, No 1, 2017, pp. 99-108, http://doi.org/10.2298/NTRP1701099S., http://ntrp.vinca.rs/2017_1/Stefanovic_2017_1.pdf.;

  (М14) Stefanović, N., Danilović Hristić, N.(2021) Implementation of the Sustainable Development and Protection of the Cultural Heritage in Different Levels of Spatial and Urban Planning – Case Study of the Republic of Serbia. In: Turcanu-Carutiu, D.   (Ed) Heritage – New Paradigm. IntechOpen, London. https://doi:10.5772/intechopen.99056  , ISBN 978-1-83969-621-3

  (М14) Danilović Hristić, N., Stefanović N. (2019) The Public Awereness and Inclusivity in the Planning Process. In: Editor(s): Vaništa Lazarević, E., Vukmirović, M., Krstić-Furundžić, A., Đukić, A. (2019) Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Chapter Thirteen, pp.179-191, ISBN-13: 978-1-5275-2048-6, ISBN-10: 1-5275-2048-X

  (M14) Stefanović N., Josimović B., Danilović Hristić N. (2018) Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. In: Ergen, Y. (Ed) An Overview of Urban and Regional Planning. IntechOpen, London. Chapter 4, pp. 59-81, ISBN 978-1-78984-835-9, Print ISBN: 978-1-78984-834-2, https://doi:10.5772/intechopen.78242

  (M42) Стефановић, Н,. Крунић, Н., Ненковић–Ризнић, М., Даниловић Христић, Н. (2017) Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке. Институт за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС, Београд, ISBN 978-86-80329-89-5, CIP- 711(497.11) 502.1:711(497.11), COBISS.SR-ID 254278924

  (M42) Даниловић Христић, Н. (2013) Безбедност урбаних простора, Београд: Orion Art, ISBN 978-86-83305-82-7.

  (M42) Даниловић, Н. (2003) Грађевинско земљиште у процесу транзиције, Београд: Задужбина Андрејевић, ISBN 86-7244-350-0.

  Најзначајнији стручни резултати

  План детаљне регулације Туристичког комплекса „Шпиц“ у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 29/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110 kV бр. 151/2 ТС Панчево 2 – ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба број 99 на територији града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 20/21) – руководилац израде;

  План детаљне регулације брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница у општини Богатић и државног пута IБ реда Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост), (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 23/2019.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I-Б реда број 26 на административној територији града Лозница (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 4/2020. и измена и допуна бр. 26/2020.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације нове деонице дела државног пута IБ реда број 27 Ваљево-Лозница на територији града Лозница  (,,Сл. лист града Лознице“, бр. 24/2020) – руководилац израде;

  План детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац-Лозница у Шапцу (,,Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 35/2020.) – руководилац израде;

  План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју “Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун („Службени лист града Београда“, бр. 35/19) – руководилац израде;

  План детаљне регулације пристаништа „Драгуљ“ у Костолцу („Службени лист града Пожаревца“, бр. 04/19) – руководилац израде;

  Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“ („Службени гласник РС“, број 26/20) –члан радног тима;

  Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени гласник РС“, број 7/21) – члан радног тима;

  Измене и допуне Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш- граница Републике Мекедоније („Службени гласник РС“, број 100/21) – руководилац израде;

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  од 2021. члан Управног одбора Институтa за архитектуру и урбанизам Србије

  од 2018. члан Научног већа Института за архитектуру и урбанизам Србије

  2013-2017. председник Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије и члан Управног одбора;

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Чланство у већем броју организационих и научних одбора.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уређивачки одбор националног часописа међународног значаја SPATIUM (од 2021).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  2018-2022. рецензент књига, радова у међународним и националним часописима, и за међународне и националне конгресе и симпозијуме.

  од 2018. ментор у Институту за архитектуру и урбанизам Србије докторанту на Архитектонском факултету Универзитета у Београду;

  од 2018. члан више комисија Института за архитектуру и урбанизам Србије и Архитектонског факултета Универзитета у Београду за избор у научна звања. од 2005. редован гост предавач у одржавању наставе на Архитектонском и Грађевинском факултету Универзитета у Београду

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nata%C5%A1a-danilovi%C4%87-hristi%C4%87-79907545/

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4678-8521

  Scroll to Top