Претрага
Close this search box.
др Марина Ненковић-Ризнић

др Марина Ненковић-Ризнић

дипломирани просторни планер, доктор техничких наука у области архиктетуре и урбанизма
научни саветник, самостални просторни/урбанистички/енвајронментални планер
Т: +381 11 3207 314
М: marina@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 2011);
  магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 2007);
  дипломирани просторни планер (Геоградски факултет Универзитета у Београду – одсек за просторно планирање, 2002)

  2024 – научни саветник и самостални просторни/урбанистички/енвајронментални планер у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
  2019-2024 виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
  2012-2019 – научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
  2006-2012 – истраживач-сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
  2002-2006 – истраживач стипендиста у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у својству истраживача-стипендисте Министарства за науку Републике Србије

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног планера (2010. године).

  Радно искуство

  2024 – научни саветник и самостални просторни/урбанистички/енвајронментални планер у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2019-2024      виши научни сарадник и самостални просторни/урбанистички/енвајронментални планер у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2012-2019 – научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2006-2012 – истраживач-сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  2002-2006 – истраживач стипендиста у Институту за архитектуру и урбанизам Србије у својству истраживача-стипендисте Министарства за науку Републике Србије

  2003-2005 – урбаниста и просторни планер у ЦЕП-у центру за планирање урбаног развоја

  2000. – 2001. – приправник у „Енергопројекту“ у сектору за архитектуру и урбанизам

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  просторно и урбанистичко планирање и пројектовање, унапређење и развој нових  методологија процене утицаја просторних и урбанистичких планова на аспекте животне средине, управљање комуналним отпадом и комунална инфраструктура, локационе теорије, мултикритеријумске анализе и моделски приступи у управљању отпадом (GIS примена), примена савремених информатичких технологија у планирању, стратешке процене и процене утицаја на животну средину за потребе просторних и урбанистичких планова и пројеката као и секторских планова, климатске студије (митигација, адаптација), обновљиви извори енергије и могућности њихове примене у градским и сеоским срединама и туристичким подручјима, партиципација интересних група у пројектима очувања животне средине, управљање ризицима, примена методологије Hospital Safety Indexa у Србији, енергетска ефикасност, и др.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2022- Пројекат ЕКОOPŠTINA у сарадњи са амбасадом Француске, НАЛЕД-ом и Сталном конференцијом градова и општина, као члан ужег радног тима, модератор свих семинара и члан жирија у области управљања отпадом;

  2021 Пројекат CITIES AND CLIMATE CHANGE PROGRAM, финансиран од стране Француске развоје агенције (AFD) – стратешке процене утицаја акционих планова на животну средину кроз ангажовање Local SEA expertа (руководилац пројекта)

  2021-2024 GREEN, LIVABLE, AND RESILIENT CITIES, SERBIA: Strengthening Sustainable and Resilient Urban Development- Component 1 Selection# 1275674 Strengthening capacities of Local Self-Governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments expert, финансиран од стране Светске банке, (руководилац пројекта)

  2020 – „Развој нових методолошких оквира и информационих система за успостављање одрживих и отпорних градова у Србији“ – пројекат институционалног финансирања (Средства за реализацију истраживања које је приказано у овом раду су обезбеђена од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, евиденциони број: 451-03-68/2023-14/ 200006.) – руководилац пројекта

  2018-2020. Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green city action plan (GCAP) Водећи партнер на пројекту је Mott MacDonald Limited of Mott MacDonald House, United Kingdom и град Београд. Project no: C39113rev/6656/28195, финансирани су од стране Републике Јапан и EBRD-а. као руководилац радног тима за унапређење методологије стратешких процена утицаја испред Института за архитектуру и урбанизам Србије;

  2018.-2021- INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD project ConnectGREEN „Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin”, project code DTP2-072-2.3,  руководилац радног тима

  2016-2020 Horizon 2020 project No Agro-Waste – NoAW  „Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets“— H2020-WASTE-2014-2015/H2020-WASTE-2015-two-stage, Grant Agreement number: 688338, члан ужег радног тима

  2016.-2019- INTERREG Danube transnational Programme IPA/EBRD пројекат ATTRACTIVE DANUBE „Improving capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, project code DTP1-270-4.1 , члан ужег радног тима

  2016 “Learning economies. modelling Community-led local development for the sustainable economic trajectories of the Negotin and Zlatibor regions”, number PGR03079, „Executive programme for scientific and technological cooperation between the Italian Republic and the Republic of Serbia for the years 2016-2018“, , University of Rome La Sapienza, Faculty of Architecture, University of Alghero и Fondazione Di Vittorio – ex IRES (Istituto Ricerche Economiche e Sociali), члан ужег радног тима

  2010-2020: Oдрживи просторни развој Подунавља у Србији (ТП 36036, руководилац потпројекта) и Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји (ТП 36035) финансирани од стране Министарства науке Републике Србије

  2010: ,,Elements of Strategic Environmental Impact Assessment for Flood Risk Management Plan for Tamnava River Basin, Serbia”, Swedish environmental protection agency (SEPA), у оквиру програма помоћи Владе Краљевине Шведске и Европске уније (ЕУ), кроз сарадњу Swedish environmental protection agency (SEPA), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичке дирекције за воде, члан руководног тима

  2008-2010: Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима (ТП 16008) и Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља Србије (ТП 16007) финансирани од стране Министарства науке Републике Србије

  2006-2008 : Одрживи развој градова Србије (ТП 6500А), финансиран од стране Министарства науке Републике Србије

  2007. : „Preparation Of The Rural Infrastructure Feasibility And Costing Study – Feasibility Studies for the Stara Planina Mt. Nature Park“ у оквиру програма World Bank „Transitional Agriculture Reform GEF Project“ and Ministry Of Agriculture Forestry And Water Management (MAFWM), http://web.worldbank.org;

  2008-2010.: „Pilot River Basin Management Plan for the Kolubara River Basin Swedish environmental protection agency (SEPA), у оквиру програма помоћи Владе Краљевине Шведске и Европске уније (ЕУ), кроз сарадњу Swedish environmental protection agency (SEPA), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичке дирекције за воде, члан руководног тима

  2003-2006: Одрживи развој у планинским подручјима Србије (2003-2004) – С.Г.Р. 4.13.0220.А,  финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије

  Награде и признања

  2022. Прва награда 31. Међународног салона урбанизма у категорији 1. Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене за Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“, аутора Крунић Н., Манић Б., Бакић О., Ненковић-Ризнић М., Милијић С., Бранков Б. Павловић Д., Лечић Н.

  2021. Трећа награда 30. међународном салону урбанизма у категорији 8 Истраживања и студије у области заштите животне средине и пејзажне архитектуре за Стратешку процену утицаја Стратегије нискоугљеничног развоја (руководилац израде СПУ)

  2021. Признање Салона у категорији 7. Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања за Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за град Београд (SECAP) (члан руководног тима)  

  2014. I награда 23. Међународног салона урбанизма (Београд) у категорији просторни планови „Просторни планови подручја посебне намене сливова акумулације „Ћелије“, „Гружа“ и „Грлиште“ (члан руководног тима)  

  2013.  II награда 22. Међународног салона урбанизма (Ниш) у категорији регионални просторни планови и ППППН за „Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа” (координатор израде плана)

  2014. I награда 23. Међународног салона урбанизма (Београд) у категорији просторни планови „Просторни планови подручја посебне намене сливова акумулације „Ћелије”, „Гружа” и „Грлиште” (члан руководног тима)

  2012. I награда на 21. међународном салону урбанизма у Лесковцу, за рад Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80, паневропски коридор VII – Дунав, (координатор израде плана)

  2011. Награда 50 Међународног салона урбанизма у Нишу у категорији Просторни планови за Регионални просторни план Тимочке крајине (координатор просторног плана)

  2010. Прва награда за најбоље фотографије на међународном конкурсу SMENAWORLD 2010, Санкт Петербург

  2008. Годишња награда Института за архитектуру и урбанизам «Милорад Мацура» за најбољи магистарски рад у школској 2006/2007 години

  1996. Октобарска награда града Београда за истраживачки рад „Дужина трајања сунчевог сјаја међу солитерима Новог Београда“

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Danilović—Hristić N., Nenković Riznić M., Simonović Alfirević S. (2022), Programi edukacije najmlađih u oblastima arhitektonskog oblikovanja, nasleđa, urbanističkog i prostornog planiranja – Education programs for the youngest in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning, Časopis Arhitektura i urbanizam, br. 25, ISSN: 0354-6055, M24-3,0

  Nenković-Riznić M, Simonović-Alfirević S.. (2022), Participatory planning in the post-pandemic period – towards new stakeholder communication, Book od proceedings from IRASA International Scientific Conference SCIENCE, EDUCATION, TECHNOLOGY AND INNOVATION- SETI IV 2022, ed. Vladica Ristić, Marija Maksin, IRASA International Reserach Academy of Science and arts p.p 393-400, ISBN 978-86-81512-07-4

  Nenković-Riznić M, Danilović-Hristić, N. Simonović-Alfirević S.. (2022), New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue, Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia, ed. Ružica Bogdanović, STRAND, pp 287-292, ISBN 978-86-89111-28-6

  Danilović-Hristić, N., Nenković-Riznić M, Stefanović N. (2022), Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces, Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia, ed. Ružica Bogdanović, STRAND, pp 155-161, ISBN 978-86-89111-28-6.,

  Pucar M., Nenković-Riznić M. (2022), Philosophical context and questions about the future of technological revolution in architecture and urbanism: ecological, economic, sociological progress or a step back, Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia, ed. Ružica Bogdanović, STRAND, pp 242-251, ISBN 978-86-89111-28-6

  Djukić D., Nenković Riznić M. (2021) The Repercussion of the Heating Degree – days on Climate Changes in Big – sized Cities – case study of the city of Belgrade, Polish journal of environmental studies Vol. 31, No 3, ISSN 1230-1485, DOI 10.15244/pjoes/144153

  Ristić V., Maksin M., Nenković-Riznić M., Basarić J. (2017), Land use evaluation for sustainable construction in a protected area – A case of Sara mountain national park, Journal of environmental management Vol 206. 2017 Dec 07,, p.p. 430-445, Elsevier, ISSN: 0301-4797, DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.09.080

  Nenković-Riznić M. , Brankov B., Pucar M., Petrović S (2018) Safe healthcare facilities – their place and role in resilient cities, International journal Thermal Science, volume 2, Supplement 4, ed. Vukman V. Bakić, VIncenco Corrado, Vinca, Institute of nuclear sciences, p.p. S1001-S1010 online first, ISSN 2334-7163 (online edition) ISSN 0354-9836 (printed edition), https://doi.org/10.2298/TSCI170531125N

  Мaksin, M., Ristić V., Nenković-Riznić M., Mićić S. (2017) The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learned from EU countries and Serbia, European Planning Studies, Volume 26, 2018 – Issue 4, p.p. 832-872 , ISSN:0965-4313 (Print) Taylor and Francis ISBN 1469-5944 (Online),Taylor and Francis DOI: 10.1080/09654313.2018.1426736., link http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2018.1426736

  Protic D., Kilibarda M., Nenkovic-Riznic M. Nestorov I. (2017) 3D Urban Solar Potential Maps -Case Study Of The i-Scope Project, Thermal Science 2017 OnLine-First Issue 00

  Nenković-Riznić M. (2018), Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept, Erasmus + Project, Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments, ed. Enrico Anguillari, Branka Dimitrijevic, Đurica Marković., PTU Delft Open of the Techniche Universiteit Delft-M14, 109-125, ISBN 978-94-6366-033-4

  Стефановић, Н., Крунић, Н. Ненковић-Ризнић, М., Даниловић-Христић Н.. (2017), Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке“, Пoсебна издања 82, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ISBN 978-86-80329-89-5

  Maksin M, Nenković-Riznić M., Milijić S., Ristić V. (2016), The Impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia, European Planning Studies, Vol 25 No 2, p.p. 278–297 ISSN SSN:0965-4313 (Print) 1469-5944 (Online), DOI:10.1080/09654313.2016.1260691

  Nenkovic-Riznic M., Maric I ,Pucar M. (2016), GIS modeling and social-oriented multi-criteria evaluation in landfill site selection in rural areas – a case study of Serbian villages, Fresenius Environmental Bulletin journal, Vol 25, No 12, PRT-Parlar Research & Technology, p.p. 5105-5112., ISSN 1018-4619, retrieved from http://www.prt-parlar.de/download_feb_2016/

  Nenkovic-Riznic M., Ristic V. Milijic S., Maksin M (2016) Integration of the SEA and ESIA into the strategic territorial planning: lessons learned from two cases of tourism destinations in the protected areas, Polish journal of environmental studies, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 3 (2016), 1353-1366, DOI: 10.15244/pjoes/61851

  Josimović B., Nenković-Riznić M., Milijic, S. (2016) Strategic Environmental Assessment as an instrument for sustainable development of the Danube corridor through Serbia, Energy and Environment Research; Vol. 6, No. 1; ISSN 1927-0569 E-ISSN 1927-0577, Published by Canadian Center of Science and Education, Accepted: January 19, 2016 Online Published: January 28, 2016, doi:10.5539/eer.v6n1p1 URL: http://dx.doi.org/10.5539/eer.v6n1p1

  Nenkovic-Riznic, M. , Pucar M., Petrovic S., Brankov B. (2016) Role of public facilities in resilient cities- educational institutions, XII International scientific conference STEPGRAD 2016, ed. Biljana Antunovic, 07-08.12.2016. University of Banja Luka Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy ISBN978-99976-663-3-8, .p.p,.263-270

  Josimović B., Krunić N., Nenković-Riznić M. (2016), The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan, Transportation Research Part D: Transport and Environment 49, Elsevier, ISSN: 1361-9209 p.p. 271-279, http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.005

  Maksin M., Ristic V.,Nenkovic-Riznic M. (2015), “Integrative processes in spatial, urban and environmental planning – the case of peripheral urban zones”, Conference proceedings from The 2nd International conference S.ARCH 2015, Budva, Montenegro 19-20 May, Environment and architecture, ISBN 978-3-9816624-5-0, p.p. S.Arch. 207.1-10

  Ненковић-Ризнић М. (2015), Примена ASEA (Adapted Strategic Environmental Assessment) методологије као новог приступа мултикритеријумској експертској евалуацији планских решења у оквиру Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е80 – Дунав – Паневропски коридор VII на животну средину – техничко решење верификовано од стране Матичног научног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство

  Nenković-Riznić M., Marić, I., Pucar M. (2014), Municipal solid waste management in tourist mountain areas in Serbia, Chapter in International Monograph Tourism research in a changing world, ed. F.Dias, J.Kosmaczewska, E.Dziedzic, A.Magliulo, IPL, University if economy Poland, ISBN: 978-989-98965-0-5 p.p. 129-149

  Најзначајнији стручни резултати

  Студија комуналне опремљености за потребе ГУП Чачак, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Чачак, 2023.

  Студија обновљивих извора енергије за потребе ГУП Чачак, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Чачак, 2023.

  Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Златибор“, (члан тима), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене мешовитог војно-цивилног аеродрома „Морава” на животну средину (руководилац), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020.

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подруча експлоатације Колубарског лигнитског басена на животну средину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (члан тима), 2020.

  Стратешка процена утицаја Просторног плана Републике Србије до 2035. године на животну средину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (руководилац), 2021.

  Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап, (ко-руководилац, аутор студија „Заштита животне средине“ и „Комунална инфраструктура“.), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Ђердап (руководилац) на животну средину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021

  Просторни план подручја Општине Љиг (члан тима, студије у области заштите животне средие и комуналне опремљености), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Општина Љиг 2022.

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Борско-мајданпечког рударског басена на животну средину, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (члан тима), 2022

  Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације Пожаревац 1 на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Пожаревац,(руководилац) 2020

  Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације Пожаревац 2 на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Пожаревац,(руководилац) 2020

  Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације Пожаревац 3 на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Пожаревац,(руководилац) 2020

  Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације Пожаревац 4 на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Пожаревац,(руководилац) 2020

  Стратешка процена утицаја Плана генералне регулације Пожаревац 6 на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Град Пожаревац,(руководилац) 2020

  Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације туристичког комплекса Шпиц у општини Велико Градиште на животну средину, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Општина Велико Градиште,(руководилац) 2021.

  Просторни план Републике Србије 2021-2035 (у процедури усвајања), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Израда Стратешке процене утицаја на животну средину, Студије: Утицај просторног планирања на промене климе (аспекти енергетике, саобраћаја отпад) и адаптибилност (становање, градови, туризам, пољопривреда и др.), Просторни и еколошки аспекти коришћења обновљивих извора енергије и Енергетска ефикасност у зградарству, индустрији, саобраћају и комуналним услугама (руководилац радног тима)

  Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ (у процедури усвајања, 2021, ), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, (члан руководног тима)

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“ (у процедури усвајања), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021 (руководилац израде)

  Стратегија одрживог и интегралног урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, ), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, GIZ AMBERO, „Службени гласник РС“, број 47/2019., (члан руководног тима)

  Извештај о стратешкој процени утицаја Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP) на животну средину, 2021, Град Београд, МОТТ MACDONALD, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (руководилац израде)

  Извештај о стратешкој процени утицаја Акционог плана одрживе енергије и климу за Београд (SECAP) на животну средину, 2021, Град Београд, МОТТ MACDONALD, Институт за архитектуру и урбанизам Србије (руководилац израде)

  SEA and Stakeholder engagement plan for Serbian Climate Strategy (Low Carbon Development strategy, Ministry of Environmental protection of the RS, GFA, Institute of architecture and urban&spatial planning of Serbia, 2020 (Project leader)

  Програм имплементације Просторног плана Републике Србије од 2016. до 2020. године, (члан руководног тима), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Сл. гласник РС бр. 104/2016;

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“, (члан синтезног тима, аутор студија „Заштита животне средине“ и „Комунална инфраструктура“), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Сл. гласник РС бр. 95/2015;

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“ (ко-руководилац), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2015

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“, (руководилац израде, члан синтезног тима, аутор студија „Заштита животне средине“ и „Комунална инфраструктура“), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре,Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Сл. гласник РС бр. 95/2015;

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник (руководилац), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2016

  Стратешка процена утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације (руководилац), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфаструктуре, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, ЈП Завод за уранизам Ниш, 2015

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  члан Друштва урбаниста Београда (члан председништва у три мандата од 2006.-2014. године);

  члан Асоцијације Просторних планера Србије oд 2010. године; и

  члан Удружења урбаниста Србије

  члан комисије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду за одбрану завршних научних радова (специјалистичких и мастер радова)

  члан више комисија за избор/реизбор у научна, истраживачка и стручна звања у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

  члан председништва Заједнице института Србије за област техничко технолошких наука (од 2023.)

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  чланство у Научном одбору међународног научног скупа 2nd International scientific conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG” (Београд, 22-25. мај 2013. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије);

  чланство у Организационом одбору међународног научног скупа 2nd International scientific conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG” (Београд, 22-25. мај 2013. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије); и

  чланство у Уређивачком и Организационом одбору поводом прославе Шездесет година постојања и рада Института за архитектуру и урбанизам Србије, јубиларни скуп и приређивање јубиларне монографије која представља сажет приказ онога што је Институт остварио у протеклом времену (Београд, децембар 2014. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије)

  чланство у научном одбору симпозијума Архитектонског факултета Универзитета у Београду ИНСТАЛАЦИЈЕ И АРХИТЕКТУРА (2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. 2018.године)

  чланство у организационом одбору конференције ICON conference on Nuclear engineering (2012.-2020.)

  чланство у научном одбору 9. Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије (МКОИЕЕ), одржане 15. октобра 2021. године у Београду

  чланство у научном одбору међународне конференције SETI II и SETI IIII International Research Academy of Science and Art (Међународне истраживачке академије наука и уметности)

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  члан Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије (од 2016. до данас),

  члан Редакције часописа Aрхитектура и урбанизам, који је континуирано у категорији М51, тј. има статус врхунског националног часописа у области Саобраћај, урбанизам и грађевинарство (од 2016. до данас)

  члан научног/уређивачког одбора часописа Energy and Environment Research

  члан научног/ уређивачког одбора часописа Journal of sustainable development

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Менторство

  од 2018. године коментор Борјану Бранкову, маст. инж. арх, докторадну Универзитета у Београду – Архитектонског факултета

  Учешће у настави

  2013-2019 – предавач на специјалистичким академским студијама ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ И ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА на предмету УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ЗГРАДАМА

  2010- 2021. гост предавач на мастер академским студијама на предмету ЕКОЛОШКИ УРБАНИ ДИЗАЈН на Архитектонском факултету Универзитета уБеограду

  2020 – предавач на мастер и докторским академским студијама на Универзитету Метрополитен, Факултету за примењену екологију – ФУТУРА на предмету Управљање ризицима у животној средини и Одрживи развој и животна средина

  2008-2016.гост предавач на предмету ИНСТАЛАЦИЈЕ на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Департману за архитектонске технологије

  2011-2014.- гост предавач на предмету УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ на Архитектонском факултету Универзитета у Београду

  2010.- гост предавач на предмету Студио пројекат 4: Рибарско насеље Текија – Урбани дизајн и културна разноликост на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Департману за архитектонске технологије

  2004 и 2005.-гост предавач на предметима ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ и ПЛАНИРАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на редовним студијама Географског факултета Универзитета у Београду на смеру просторно планирање кроз континуални ангажман у оквиру Института на организацији и извођењу дела стручне праксе завршне године студената четврте године Географског факултета Универзитета у Београду, смер Просторно планирање и мастер академских студија Интегрални урбанизам, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, предмет Стручна пракса., чиме посебно доприноси педагошком и едукативном раду; пракса се одвија сваке године, у периоду од две недеље

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: rs.linkedin.com/in/mnenkovicriznic

  ORCID ID: 0000-0003-4431-4151

  Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55228699400

  Scroll to Top