Претрага
Close this search box.
др Маријана Пантић

др Маријана Пантић

дипломирани просторни планер
виши научни сарадник
Т: + 381 11 3207 349
М: marijanap@iaus.ac.rs marijana.d.pantic@gmail.com
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Doctor rerum naturalium (доктор геонаука) (Технички универзитет – Дрезден, Немачка, 2014);
  мастер просторног планирања (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2008);
  дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2006).

  Радно искуство

  од 2022. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2018-2022. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2016-2017. демографски аналитичар и асистент пројекта „Стратегија развоја града Београда 2016-2021“ у Палго центру (PALGO Center);

  2015. асистент на пројекту „Могућности унапређења јавног увида код припреме и доношења просторних и урбанистичких планова“ у Палго центру (PALGO Center);

  2015. истраживач на пројекту „Секундарна анализа Анкете о приходима и условима живота“, UNDP и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва;

  2015. практикант у Општини Чукарица – Одељење за грађевинске и комуналне послове;

  2008-2011. стипендиста Дрезден Лајбниц школе докторанада (Dresden Leibniz Gradute School) у Лајбниц институту за еколошки и просторни развој (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung), Дрезден, Немачка;

  2007-2008. истраживач стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2006-2007. асистент на изради Просторног плана општине Суботица, Универзитет у Београду – Географски факултет.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2024-2027. „Improvement Participation in Spatial Planning of Mining Areas – MINIPART“, пројекат финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије, у оквиру програма ПРИЗМА;

  2023. „Country profile of Serbia for the Knowledge and Communication Platform of the Academy for Territorial Development in the Leibniz Association”, пројекат финансиран од стране Академије за територијални развој у Лајбницу (Лајбниц, Немачка);

  2022. „Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit von Kurorten in Deutschland und Serbien“ („Изазови конкурентности бањских места у Немачкој и Србији“) – пројекат Баварске алијансе за истраживање (Bayerische Forschungsallianz);

  2018-2019. „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ – пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја (ТР 36036);

  2007. „Одрживи просторни развој градова Србије“ – пројекат Министарства науке и заштите животне средине (ТР 6500А);

  2007. “Sustainable development concept in the monastery Klisura” (VITA NOVA) – међународни SOCRATES ERASMUS интензивни програм за академску годину 2006/2007.

  2005-2007. “Responsible use of soil, land use and regional development” (IP Soil II и III) – међународни SOCRATES ERASMUS интензивни програм Soil 2005/2006 и 2006/2007.

  Награде и признања

  2023. признање 32. Међународног салона урбанизма у Нишу, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања, за Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка;

  2021. признање 30. Међународног салона урбанизма у Нишу, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања, за Акциони плана за зелени град – Град Београд (GCAP);

  2009/2010. стипендиста Министарства омладине и спорта Републике Србије – фонд за младе таленте;

  2008-2011. стипендиста докторског програма Dresden Leibniz Graduate School;

  2006/2007. најбољи студент дипломирао у школској години 2006/2007. на Универзитету у Београду – Географском факултету;

  2007/2008. стипендиста Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије;

  2005/2006. стипендиста Конгреса српског јединства – „Задужбина Студеница“;

  2005/2006. и 2007/2008. стипендиста Града Београда;

  2003/2004, 2004/2005. и 2005/2006. стипендиста Републике Србије.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  М10 Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја

  Pantić, M., Milijić, S. (2019), ‘Relations Between Mountain Tourism, Demographic Structure and Employment at Local Level in Serbia’. Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia – Tourism as a Generator of Employment, Cvijanović, D. et al. (eds.). University of Kragujevac – Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja: Kragujevac, Serbia.

  M20 Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа

  Pantić, M., Čolić, N. (2023): Digital Participation Framework for Mountain Areas in Serbia. Transylvanian Review of Administrative Sciences 68E, 78-95. ISSN 1842-2845. DOI: http://dx.doi.org/10.24193/tras.68E.5.

  Pantić, M., Maričić, T., Milijić, S. (2022): Implementation of the Carpathian Convention in Serbia—the Analysis of Sustainability Aspects. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 72(1), 33–49. P-ISSN: 0350-7599, E-ISSN: 1821-2808. DOI: https://doi.org/10.2298/IJGI2201033P.

  M. Pantić, S. Milijić (2021): ‘The European Green Capital Award—Is It a Dream or Reality for Belgrade (Serbia)?‘, Sustainability, 13(11), 6182, pp. 1-20, https://doi.org/10.3390/su13116182

  M. Pantić, J. Cilliers, G. Cimadomo, F. Montaño, O. Olufemi, S. Torres Mallma, J. van den Berg (2021), ‘Challenges and Opportunities for Public Participation in Urban and Regional Planning during the COVID-19 Pandemic—Lessons Learned for the Future‘, Land, 10, 1379, pp. 1-19, https://doi.org/10.3390/land10121379

  D. Nikolić, M. Pantić, V. Jokić (2021), ‘Urban and Spatial Planning: Pragmatic Considerations for Plan Implementation Improvements (A Case Study of the City of Bor)‘, SAGE Open Journal January-March 2021, pp. 1–14, https://doi.org/10.1177/2158244021994554

  M. Pantić, N. Čolić, S. Milijić (2021), ‘Golija-Studenica Biosphere Reserve (Serbia) as a Driver of Change‘, Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 13, special issue, pp. 58-69, https://doi.org/10.1553/eco.mont-13-sis58.

  M. Pantić (2021), ‘Considerations regarding a new settlement typology in Serbia‘, Arhitektura i urbanizam 53, pp. 7-21, https://doi.org/10.5937/a-u0-31678

  M. Pantić (2019), ‘A Spatial Perspective on Demographic Change in Serbian Cities and Towns‘, Spatium, 41, pp. 23-31, https://doi.org/10.2298/SPAT1941023P

  M. Pantić, J. Živanović Miljković, S. Milijić (2019), ‘Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia)‘, Facta Universitatis. Series: Architecture and Civil Engineering, 17(2), pp. 173-187, https://doi.org/10.2298/FUACE190315010P

  M. Pantić, J. Živanović Miljković (2010), ‘Regional Differences between Rural Areas of Serbia in Population Aging and Agricultural Activities: Case Studies of the Inđija and Knjaževac Municipalities‘, Spatium, 22, pp. 29-37, https://doi.org/10.2298/SPAT1022029P

  М40 Монографије националног значаја

  M. Pantić (2019), ‘Izazovi demografskih promena u planinskim područjima Srbije‘. Beograd: IAUS.

  М50 Радови у часописима националног значаја

  M. Pantić (2015), ‘Delineation of Mountains and Mountain Areas in Europe‘, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” – SASA, pp. 43-58, https://doi.org/10.2298/IJGI1501043P

  Најзначајнији стручни резултати

  Студије за потребе израде ГУП-а Чачка, 2023. (усвојене од стране наручиоца ЈП „Градац“ новембра 2023) – руковођење и координација.

  Студија туристичке инфраструктуре за потребе израде ГУП-а Чачка, 2023. (усвојена од стране наручиоца ЈП „Градац“ октобра 2023) – руковођење студијом

  Акциони плана за зелени град – Град Београд (GCAP), 2021. (усвојен „Сл. лист града Београда“ бр. 45/2021) – члан консултантског тима. Признање 30. Међународног салона урбанизма у Нишу, у категорији Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања.

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Барје, 2020. (усвојен „Сл. гласник РС“ бр. 80/2020) – сарадник на теми туризма.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  GEO Mountains (раније GEO GNOME);

  UNESCO светска мрежа планинских резервата биосфере (UNESCO’s World Network of Mountain Biosphere Reserves).

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Председник организационог одбора међународне научне конференције „The EFuture of CitiesBetween Temptations of Exponential Technology Growth and the Concept of Human City“, одржане 24-25. октобра 2019. године у Београду.

  Члан организационог одбора низа округлих столова одржаних у оквиру рада „Међуодељењског одбора за градове Србије у будућности“ Академије инжењерских наука Србије, март-новембар 2018. године у Београду.

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Главни уредник истакнутог националног часописа Заштита природе (М52) (од 2022).

  Члан уредништва часописа Архитектура и урбанизам (од 2020).

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Jавно предавање на тему „Стара планина у просторном планирању: од природних и културних ресурса до развојног производа – развојне могућности Старе планине“, на позив удружења „БалканАРХитрав“ у оквиру пројекта „(РЕ)АНИМИРАЈ Стару“, Београд /Димитровград, Србија, новембар 2020.

  Предавање студентима Универзитета у Београду – Географског факултета на пракси у Институт за архитектуру и урбанизам Србије, фебруар 2019;

  Предавање студентима Универзитета у Београду – Географског факултета на пракси у Институт за архитектуру и урбанизам Србије, фебруар 2017;

  Одржане две радионице ђацима и студентима у оквиру Летње еко-школе Београдског еколошког центара, Београд, Србија, јул 2015;

  Предавање студентима мастер програма на Високој туристичкој школи, Београд, Србија, мај 2015;

  Предавање студентима Универзитета у Београду – Географског факултета на пракси у Институт за архитектуру и урбанизам Србије, фебруар 2014;

  Предавање ученицима од 5-8. разреда основне школе „Brno-Bystrc“, Чешка, мај 2012;

  Предавање докторандима Дрезден Лајбниц школе за докторанде (Dresden Leibniz Graduate School), Дрезден, Немачка, јун 2009; Предавање студентима мастер програма Масариковог универзитета – Одељење за географију, Брно, Чешка, мај 2007

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  Research Gate: www.researchgate.net/profile/Marijana-Pantic

  LinkedIn: www.linkedin.com/in/marijana-pantic-682a9728/?originalSubdomain=rs

  ORCID ID: 0000-0001-8328-4077

  Scroll to Top