Претрага
Close this search box.
др Јасна Петрић

др Јасна Петрић

дипломирани просторни планер
научни саветник
Т: +381 11 3207 319
М: jasna@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор техничких наука у области архитектуре и урбанизма (PhD in Architecture and Building Science, Strathclyde University, Faculty of Engineering, Department of Architecture and Building Science, Glasgow, United Kingdom, 2003. године; диплома је изједначена са дипломом научног степена доктора техничких наука у области архитектуре и урбанизма на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 2004. године);

  дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 1999. године);

  научни саветник у области техничко-технолошких наука – урбанизам и просторно планирање, 2021. године.

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног планера бр. 100 0159 10 (2010. године).

  Области истраживања

  одрживи урбани и регионални развој;

  резиденцијалне преференције становништва;

  социоекономске анализе и просторни утицаји;

  епистемологија појмова просторног планирања.

  Радно искуство

  од 2021. године – научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2010-2021. године  виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2005-2010. године  научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2004-2005. године истраживач-приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2023-2025. године “International student migration in the Serbian context and (re)construction of identity: Main issues and inputs for policy making (IS-MIGaIN)”, број пројекта: 1434, финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру програма „ИДЕНТИТЕТИ”;

  2016-2021. године “NoAW: No Agricultural-Waste: Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and economic assets”, ев. бр. 688338, финансиран из програма Европске уније Хоризонт 2020;

  2017-2019. године “Attractive Danube: Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region”, ев. бр. DTP1-1-270-4.1, финансиран из Interreg Danube Transnational Programme;

  2011-2019. године „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“, ев. бр. ИИИ 47014 (руководилац Пројекта и руководилац потпројекта 3 „Стратешко управљање развојем регионалних подручја“), финансиран од МПНТР;

  2011-2019. године „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, ев. бр. ТР 36035, финансиран од МПНТР;

  2011-2016. године “TURaS – Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability”, ев. бр. 282834, финансиран из Седмог оквирног програма Европске комисије (ОП 7)

  2008-2010. године „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“, ТР-16013, финансиран од МНТР;

  2008-2010. године „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, ТР-16008, финансиран од МНТР;

  2005-2007. године „Одрживи просторни развој градова Србије“, ТР 6500А, финансиран од МНЗЖС;

  2005-2006. године “ESTIA-SPOSE: European Space – Territorial Indicators and Actions for a Spatial Planning Observatory Platform in South -Eastern Europe (2003 – 2006)”, ев. бр. 3B036, 10/2003-03/2006, у оквиру INTERREG III B CADSES програма;

  2004. године: „Развој, просторно уређење и коришћење магистралних инфраструктурних коридора у Србији (МИКС)“, СГР.4.12.0225.А, финансиран од МНЗЖС.

  Награде и признања

  2020. године Трећа награда 29. међународног салона урбанизма у Крагујевцу, у категорији публикације, за монографију Јубилеј 65 година Института за архитектуру и урбанизам Србије 1954-2019;

  2020. године Признање на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу у категорији регионални просторни планови, просторни планови подручја посебне намене и стратегија одрживог урбаног развоја, за Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“;

  2019. године Велика награда 28. међународног салона урбанизма у Нишу, за Стратегију одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године;

  2019. године Трећа награда 28. међународног салона урбанизма у Нишу, у категорији истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, за студију Алати за мултикритеријумску евалуацију (NoAW H2020 Project) / Multi-criteria evaluation tool (NoAW H2020 Project);

  2016. године Признање на 25. међународном салону урбанизма у Сремској Митровици, у категорији  истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, за студију ИАУС у водећем европском научном пројекту ТУРАС (ЕУ ФП7) – Допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења;

  2014. године Трећа награда на 23. међународном салону урбанизма у Београду у категорији истраживања и студије из области урбанизма, за Студију о резиденцијалним преференцијама становништва Калуђерице као приградског подручја Београда.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације међународног значаја М10

  Petrić, J., Bajić, T., Krunić, N. (2016) Indicators of sprawl in relation to residential preferences. In: Miodrag Vujošević, Slavka Zeković (eds.) Forms of urban growth in South-Eastern Europe: transitioning towards urban resilience and sustainability, Volume 2, pp. 171-184, Varna Free University in cooperation with Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, ISBN: 978-954-305-429-9;

  Радови објављени у научним часописима међународног значаја; научна критика; уређивање часописа М20

  Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Jasna Petrić, J. (2023) Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics – Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. Sustainability, 15, 1736. https://doi.org/10.3390/su15021736;

  Čolić, R., Milić, Đ., Petrić, J., Čolić, N. (2022) Institutional capacity development within the national urban policy formation process – participants’ views. Environment and Planning C: Politics and Space, Volume 40, Issue 1, February 2022, pp. 69-89 https://doi.org/10.1177/23996544211002188;

  Slaev, A.D., Nedović-Budić, Z., Krunić, N., Petrić, J., Daskalova, D. (2018) Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia. European planning studies, ISSN 1469-5944, 2018, vol. 26, iss. 7, pp. 1389-1412, https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1465530;

  Petrić, J. (2017) Neighbourhood Attachment in Central and Peripheral Areas of Belgrade: Evidence from Stari grad and Kaluđerica. Annales : anali za istarske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2017, 27, 2, pp. 295-308, https://doi.org/10.19233/ASHS.2017.20;

  Josimović, B., Petrić, J., Milijić, S. (2014) The Use of the Leopold Matrix in Carrying Out the EIA for Wind Farms in Serbia, Energy and Environment Research, vol. 4, no. 1, pp. 43-54, ISSN 1927-0569, https://doi.org/10.5539/eer.v4n1p43;

  Зборници међународних научних скупова М30

  Petrić, J., Bajić, T., Danilović Hristić, N. (2019) Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions, 2019, pp. 793-801;

  Nikolić, T., Petrić, J., Bajić, T. (2017) Impact of population dynamics on spatial development of Belgrade urban region. In: Aspa Gospodini (ed.) Proceedings of the International Conference on Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic dimensions. Lab of Urban Morphology and Design, Department of Planning & Regional Development, University of Thessaly, Volos, Greece, pp. 861-871, ISBN 978-618-5271-12-1;

  Petrić, J. (2016) Community evaluation measured by the neighbourhood satisfaction scale (NSS). In: Arsovski, Slavko (ed.), Tadić, Danijela (ed.), Stefanović, M. (ed.). First International Conference on Quality of Life, Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, pp. 143-147;

  Petrić, J., Bajić, T. (2015) Variability of Suburban Preference in a Post-socialist Belgrade. In: Mokrys, Michal (ed.), Badura, S. (ed.). HASSACC 2015 : proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference. Žilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2015, pp. 134-139, https://doi.org/10.18638/hassacc.2015.3.1.165;

  Mонографије националног значаја М40

  Петрић, Ј., Милинковић, М. (2017) Појмовник просторног планирања. (Посебна издања, 81). Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Х, 351 стр., ISBN 978-86-80329-88-8.

  Уређивање монографије националног значаја М50

  Милијић, С., Петрић, Ј., Перишић, М., Радосављевић, З. (ур.) (2022) Проф. др Димитрије Перишић: сведочанство и путокази за просторно планирање. (Посебна издања, 92)., Београд: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет; ISBN 978-86-82154-01-3;

  Саопштење са скупа националног значаја М60

  Danilović Hristić, N., Stefanović, N., Petrić, J. (2022) Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima. U: Stanarević, Svetlana, Đukić, Aleksandra (ur.) Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova, str. 24-32.

  Најзначајнији стручни резултати

  Студија демографског развоја потребна за израду Генералног урбанистичког плана Чачка 2035. године, 2023. године (са издатом сагласношћу градоначелника Града Чачка од 20. октоба 2023. године) – руководилац израде студије;

  Просторни план подручја посебне намене Радан планине, 2014. године (усвојен „Сл. гласник РС“, број 110/14) – руководилац израде плана;

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“, 2015. године (усвојен „Сл. гласник РС“, број 95/15) – руководиоци израде плана Јасна Петрић и Саша Милијић;

  Просторни план подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар“, 2020. године („Сл. гласник РС“, број 26/20, Уредба о утврђивању Просторног плана је укинута на седници Владе 20. јануара 2022. године) – руководиоци израде плана Небојша Стефановић и Јасна Петрић;

  Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године, 2019. године (усвојена „Сл. гласник РС“, број 47/2019) – учешће у експертском тиму ИАУС-а;

  Програм имплементације Регионалног просторног плана Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа, 2016. године (усвојен „Сл. гласник Републике Србије”, број 107/2016) – учешће у делу показатељи просторног развоја Јасна Петрић, Омиљена Џелебџић, Александра Гајић и Данијела Срнић;

  Регионални просторни план за подручје Колубарског и Мачванског управног округа, 2015. године (усвојен „Сл. гласник Републике Србије”, број 11/2015) – учешће у експертизи о становништву;

  Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап“, 2013 године (усвојен „Сл. гласник Републике Србије”, број 43/2013) – учешће у експертизи о становништву;

  Регионални просторни план Тимочке крајине, 2011. године (усвојен „Сл. гласник Републике Србије”, број 51/2011) – учешће у експертизи о становништву;

  Регионални просторни план Јужног поморавља, 2010. година (усвојен „Сл. гласник Републике Србије”, број 83/2010) – учешће у експертизи о становништву;

  Просторни план општине Будва, 2007. године (усвојен „Сл. лист Републике Црне Горе – Општински прописи”, број 30/2007) учешће у експертизама о: становништву и мрежи насеља; културној баштини; заштити од сеизмичког ризика, елементарних непогода и мерама од значаја за одбрану земље.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  члан Комисије Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије за стицање научних звања именоване решењем Националног савета за научни и технолошки развој број 119-01-00041/2022-14 од 12.12.2022. године;

  председник Научног већа Института за архитектуру и урбанизам Србије (од јануара 2022. године);

  2020. године члан Радне групе за припрему националног извештаја о спровођењу Препоруке Унеска о науци и научним истраживачима из 2017. године (на основу решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Сектора за науку, Број: 451-03-01671/2020-14/1, од 21.12.2020. године);

  од октобра 2019. године – судија Суда части Инжењерске коморе Србије;

  од априла 2015. године – председник издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије;

  члан Инжењерске коморе Србије са лиценцом за одговорног планера бр. 100 0159 10;

  члан Асоцијације просторних планера Србије.

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  2015. године члан научног одбора осмог научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине” (Београд, април 2015. године, Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет);

  2013. године члан организационог и научног одбора одбора међународне научне конференције – 2nd International scientific conference “Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance – RESPAG” (Београд, 22-25. мај 2013. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије).

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  од јуна 2020. године – главни и одговорни уредник националног часописа међународног значаја М24 “Spatium”;

  од 2012. године  – члан редакционог одбора часописа националног значаја „Изградња“.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  https://orcid.org/0000-0003-1364-9549

  https://enauka.gov.rs/cris/rp/rp08384/brief.html

  Scroll to Top