Претрага
Close this search box.
др Бошко Јосимовић

др Бошко Јосимовић

дипломирани просторни планер
научни саветник / члан Управног одбора
Т: +381 11 3207 326
М: bosko@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  доктор просторног планирања (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2008);

  магистар просторног планирања (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2003);

  дипломирани просторни планер (Универзитет у Београду – Географски факултет, 2000).

  Професионални називи и лиценце

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног планера (2009).

  Радно искуство

  од    2018. научни саветник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2013 – 2018. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2009 – 2013. виши научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2003 – 2009. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;

  2001 – 2003. стипендиста Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2016 – 2020. „No Agro-Waste – NoAW –  Innovative approaches to turn agricultural waste into ecological and

    economic assets“ – HORIZON2020, Grant Agreement number: 688338

  2010 – 2019. “Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“;

  2010 – 2019. “Еколошки, енергетски, просторни аспекти развоја насеља у контексту климатских промена“;

  2007 – 2010. “Просторни и еколошки аспекти развоја у рударским басенима“;

  2007 – 2010. “Одрживи развој и уређење бањских и туристичких насеља у Србији“;

  2005 – 2007. “Одрживи развој градова Србије“;

  2005 – 2007. “Методе за стратешку процену животне средине у планирању развоја“;

  2002 – 2005. “Развој и уређење инфраструктурних коридора у Србији“.

  Награде и признања

  2021. Друга награда на 30. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији заштита животне средине, за Стратешку процену утицаја на животну средину Националне стратегије нискоугљеничног развоја;

  2020. Прва награда на 29. међународном салону урбанизма у Крагујевцу, у категорији заштита животне средине, за Стратешку процену утицаја на животну средину Националног плана за смањење емисија из великих ложишта.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Радови објављени у научним часописима међународног значаја

  Josimović B, Cvjetić A, Furundžić D. (2021). Strategic Environmental Assessment and the precautionary principle in the spatial planning of wind farms – European experience in Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 136. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110459  

  Josimović B, Cvjetić A, Manić B. (2021/2). Strategic Environmental Assessment in the Application of Preventive Protection for Wind Farm Noise—Case Study: Maestrale Ring Wind Farm. Energies 2021, 14(19), 6174; https://doi.org/10.3390/en14196174  

  Josimović B, Krunić N, Gajić A, Manić B. (2021). Multi-criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment in the Creation of a Sustainable Agricultural Waste Management Plan for wineries: Case Study: Oplenac Vineyard. Journal of Agricultural and Environmental Ethics volume 34, Article number: 4. https://doi.org/10.1007/s10806-021-09846-3

  Josimović B, Krunić N, Nenković-Riznić M. (2016). The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, Case Study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol 49, pp.271-279, https://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.005

  Josimović B, Marić I, Milijić S. (2015). Multi-Criteria Evaluation in Strategic Environmental Assessment for Waste Management Plan, A Case Study: The City of Belgrade. Waste Management 36, pp. 331-342. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.11.003

  Josimović B, Crnčević T. (2012). The development of renewable energy capacities in Serbia: Case Study of three small hydropower plants in the “Golija” biosphere reserve with special reference to the landscape heritage. Renewable Energy Journal, Vol 48, p. 537-544, http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2012.06.015

  Josimović B, Pucar M. (2010). Тhe Strategic Environmental Impact Assessment of Electric Wind Energy Plants: Case Study ‘Bavaniste’. Renewable Energy Journal, Vol 35, Issue 7, p.1509-1519, https://doi.org/10.1016/j.renene.2009.12.005

  Josimović B, Petrić J, Milijić S. (2014). The Use of the Leopold Matrix in Carrying Out the EIA for Wind Farms in Serbia. Energy and Environment Research, Vol 4, No 1. pp. 43-54. DOI: 10.5539/eer.v4n1p43

  Josimović B, Crnčević T. (2009). Impact Evaluation Within Strategic Environmental Assessment: The Case Study of the Waste Management Regional Plan for Kolubara region in Serbia. Environmental Еngineering and Мanagement Journal No3, Vol 8, IASI, pp.457-462, DOI: 10.30638/eemj.2009.062

  Crnčević T, Marić I, Josimović B. (2011). Strategic Environmental Assessment and Climate Change in the Republic of Serbia – Support to Development and Adjustment Process. SPATIUM No 26, pp. 14-19, https://doi.org/10.2298/SPAT1126014C

  Josimović B, Krunić N. (2008). Implementation of GIS in selection of locations for regional landfill in the Kolubara region. SPATIUM 17/18, IAUS, Belgrade. pp. 72-77, https://doi.org/10.2298/SPAT0818072J

  Josimović B, Petrić J. (2006). First regional landfill in Serbia – location choice. Environmental engineering and management Journal No3, IASI. pp.391-399, ISSN 1582-9596/

  Радови објављени у монографијама међународног значаја

  Josimović B, Milijić S. (2017). Spatial Aspects of Environmental Impact of Power Plants. Recent Improvements of Power Plants Management and Technology, edited by: Aleksandar Nikolic, book published by InTech, p. 123-142, ISBN 978-953-51-3358-2, DOI: 10.5772/intechopen.68283

  Josimović B, Marić I. (2012). Мethodology for the Regional Landfill Site Selection. Sustainable Development – Authoritative and Leading Edge Content for Environmental Management – Chapter 22, edited by Sime Curkovic, book published by SCIYO, пp. 513-538, doi: 10.5772/45926

  Nenković-Riznić M, Josimović B. (2012). Legislative and Strategic Frameworks for Municipal Solid Waste Management in Serbia in the context of climate change. Climate Change and the Built Environment: Policies and Practice in Scotland and Serbia, edited by Pucar, Dimitrijević, Marić, IAUS and GCU, pp. 60-76, ISBN 978-86-80329-72-7.

  Knjige

  Јосимовић Б. (2017). Просторни утицаји ветроелектрана на животну средину. Посебна издања бр. 80, ИАУС, Београд, стр. 1-183, ISBN978-86-80329-87-1. https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/542

  Јосимовић Б, Илић М, Филиповић Д. (2009). Планирање управљања комуналним отпадом. ИАУС, Београд, стр. 1-157, ISBN 978-86-80329-59-8. https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/543

  Јосимовић Б. (2008). Планирање простора у систему управљања животном средином. Посебна издања бр. 57, ИАУС, Београд, стр. 1-84, ISBN 978-86-80329-57-4. http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/544

  Најзначајнији стручни резултати

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Програма за управљање отпадом на територији Републике Србије (2022);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана управљања водама на територији Републике Србије (2021);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Урбанистичког плана ветроелектране ’’Црни врх’’, град Бор, општина Мајданпек, општина Жагубица (2021);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Урбанистичког плана ветроелектране ’’Маестрале Ринг’’, град Суботица (2020);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Националног плана за смањење емисија – NERP (2018);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама Републике Србије (2018);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја на територији Републике Србије (2018);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025 са пројекцијама до 2030 (2016);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана управљања водама за слив реке Дунав (2015);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије управљања водама Републике Србије (2015);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025 са пројекцијама до 2030 (2014);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана управљања отпадом за град Београд (2011);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана Републике Србије (2010);

  Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона (2010);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона (2010);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Урбанистичког плана ветроелектране ’’Кошава’’, општина Вршац (2010);

  Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Урбанистичког плана ветроелектране ’’Баваниште’, општина Ковин (2008).

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  заштита животне средине (стратешке процене утицаја на животну средину (SEA), процене утицаја на животну средину (EIA), процене утицаја на животну средину и социјалне чиниоце (ESIA));

  ветроенергетика;

  соларне електране;

  управљање отпадом;

  планирање у области коришћења обновљивих извора енергије;

  стратешко планирање секторских развојних политика (аспект управљања животном средином);

  просторно и урбанистичко планирање.

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  члан Управног одбора ИАУС-а;

  координатор националне и међународне научне и стручне сарадње у области животне средине и просторног развоја у ИАУС-у;

  члан Асоцијације просторних планера Србије;

  члан Друштва урбаниста Београда;

  члан Техничке комисије за оцену студија о процени утицаја на животну средину Министарства заштите животне средине Републике Србије;

  члан инжењерске коморе Србије;

  члан  међународне научне заједнице SCIYO;

  сарадник SEFFED-a (South-East European Federation of Cities and Regions the Environment).

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  члан Научног одбора научно-стручног скупа са међународним учешћем Планска и нормативна затита простора и животне средине (Палић, 2009. године, Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду, Завод за урбанизам Суботица, Републичка агенција за просторно планирање);

  члан Организационог одбора међународног научног скупа Regional development, spatial planning and strategic governance (Београд, 2009. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије у сарадњи са Републичком агенцијом за просторно планирање Републике Србије);

  члан Организационог одбора међународног научног скупа Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG, 2nd international scientific conference (Београд, 2013. године, ИАУС);

  члан Научног одбора међународног научног скупа Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG, 2nd international scientific conference (Београд, 2013. године, Институт за архитектуру и урбанизам Србије);

  члан Научног одбора научно-стручног скупа са међународним учешћем Планска и нормативна затита простора и животне средине (Палић-Суботица, 2013. године, Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду).

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  члан издавачког савета ИАУС-а;

  члан редакције националног часописа међународног значаја “Архитектура и урбанизам“, издање ИАУС, Београд.

  Остало (учешће у настави, стручној пракси и другим облицима едукације, менторство и сл.)

  Менторства за израду докторских дисертација и комисије за избор у научна звања

  менторство на изради докторске дисертације “Управљање комуналним отпадом у сеоским насељима Србије“ кандидата мр Марине Ненковић-Ризнић која је одбрањена 2011. године (Одлука Научног већа Института број: 1551/1-2в од 24.12.2009. године);

  менторство МА Љубиши Безбрадици, дипл. инж. шумарства, докторанта на Шумарском факултету Универзитета у Београду у оквиру студијског програма “Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса“  (Одлука Научног већа Института број: 1277/1-5г/1 од 10.11.2015. године);

  председник или члан у више десетина комисија за избор у научна звања испред Института за архитектуру и урбанизам Србије и Географског факултета Универзитета у Београду.

  Педагошки рад

  од 2013. године, у оквиру Института за архитектуру и урбанизам Србије, ангажован на менторству, организацији и извођењу дела стручне праксе завршне године студената Географског факултета Универзитета у Београду, са смерова: просторно планирање (Одлука Научног већа Института о одређивању ментора за извођење стручне праксе студената, број: 811/1-3а, од 24.01.2013. године); и геопросторне основе заштите животне средине.

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bosko-josimovic-96987789/?originalSubdomain=rs

  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1986-3087

  Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Bosko-Josimovic

  Scroll to Top