Просторно и урбанистичко планирање

национални (републички) просторни планови;
стратегије (одрживог) просторног развоја;
интегрални развојни планови и програми;
просторни планови региона;
просторни планови подручја посебне намене (туристички комплекси, национални паркови, комплекси вредног културног наслеђа, индустријске и рударске зоне, пољопривредни комплекси, зоне водоснабдевања, војни комплекси и др.);

Просторно и урбанистичко планирање Read More »