Одрживи развој, животна средина, комунални системи

стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
стратешке процене утицаја на животну средину;
студије о проценама утицаја на животну средину;
студије и планови за управљање комуналним отпадом (регионалним, општински ниво);
студије о избору локација, транспорт и уређење депонија опасног отпада (национални и регионални ниво) и др.

Одрживи развој, животна средина, комунални системи Read More »