Search
Close this search box.

Jasmina Krunić

дипломирани просторни планер
виши стручни сарадник
Т: + 381 11 3207 330
М: jasmina@iaus.ac.rs
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Академски и научни називи

  Магистар просторног планирања, (Географски факултет Универзитета у Београду, одсек просторно планирање, 2009),

  Дипломирани просторни планер, (Географски факултет Универзитета у Београду, одсек просторно планирање, 2004)

  Професионални називи и лиценце

  Виши стручни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (2015)

  лиценцирани просторни планер – лиценца 100 одговорног планера (2016)

  Радно искуство

  2015- : виши стручни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије,

  2008-2015 : истраживач-сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије,

  2006-2008 : истраживач-приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије.

  Научна и стручна компетентност/специјалност

  Истраживање развојних потенцијала и решења за смањивање конфликта и ограничења у коришћењу простора у подручјима посебне намене; Валоризација природних и створених услова просторног развоја; Израда ГИС базa просторних података, картографија и визуелизација; Просторни развој инфраструктурних система; Праћење остваривања планских пропозиција и промена у простору и др.

  Учешће у научноистраживачким пројектима

  2011-2020: „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“ (ТР 36036);

  2011-2020: „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“ (ИИИ 47014);

  2008-2011: „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“ (ТР 16008);

  2006-2008: „Одрживи развој градова Србије“ (ТР 6500А).

  ада ГИС базa просторних података, картографија и визуелизација; Просторни развој инфраструктурних система; Праћење остваривања планских пропозиција и промена у простору и др.

  Најзначајније награде и признања

  2018. Признање на 27. међународном салону урбанизма у Руми, у категорији генерални урбанистички планови и планови генералне регулације, за Генерални урбанистички план Бора и План генералне регулације градског насеља Бор.

  Друга награда на 22. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији Регионални просторни планови и Планови подручја посебне намене за Регионални просторни план за Колубарски и Мачвански управни округ.

  2009. Светосавска награда Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбољи магистарски рад из области просторног планирања, одбрањен на Географском факултету Универзитета у Београду.

  Најзначајнији научноистраживачки резултати / библиографија

  Krunić, N., Maksin, M., Milijić, S., Bakić, O., Đurđević, J. (2014). Population Dynamics and Land Cover Changes of Urban Areas, Spatium International Review, No. 31, IAUS, urednici: Vujošević M., Petrić J., стр. 22-29, ISSN 1450-569X, ISSN 2217-8066 (Online), (рад у категорији М24).

  Krunić, N., Milijić, S., Đurđević, J., Bakić, O., Krstić, V. (2015). Dasymetric mapping of flood impact to the population in Serbia, 9th World Congress of EWRA „Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, Istanbul, Turkey, 10th-13th June 2015. ISBN 978-975-441-442-4. (рад у категорији M33).

  Krunić, N., Milijić, S., Maksin, M., Đurđević, J. (2014): Approach tо the planning and development of the Danube waterway in Serbia, 2nd International Conference „Water resources and wetlands“, Tulcea, Romania, p.p. 525-532, ISSN: 2285-7923, (рад у категорији M33).

  Ђурђевић, Ј. (2014): Управљање одрживим развојем просторних целина и потцелина посебне намене у Подунављу у Србији, Тематски зборник Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 2, Посебна издања 73 ИАУС, стр. 109-124, UDK 502.131.1:71(497.11), ISBN 978-86-80329-79-6, COBISS.SR-ID 212211724, (рад у категорији М45).

  Milijić, S., Krunić, N., Đurđević, J. (2013). Potentials and limitations of sustainable development of mountainous areas – experiences of Serbia and countries in the region, Proceedings, International Scientific Symposium: „Hilly mountain areas problems – and perspectives”, Macedonian Geographical Society, pp. 397-406, ISBN 978-608-65155-2-2 (Т. 1), ISBN 978-608-65155-3-9 (Т. 2) (рад у категорији M33).

  Милијић, С., Ђурђевић, Ј. (2012): Концепт развоја Дунава као паневропског водног коридора VII-потенцијали и ограничења у Србији, Тематски зборник Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 2, Посебна издања 71 ИАУС, стр. 35-59, UDK 711.79(497.11) 656.6(497.11), COBISS.SR-ID 199257868, (рад у категорији М45).

  Bakić O., Đurđević J. (2011): Importance and role of digital cartography for managing spatial plans, Scientific conference with international participation, PROBLEMS AND CHALLENGES OF CONTEMPORARY GEOGRAPHIC SCIENCE AND TEACHING, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN 978-86-82657-98-9, str. 213-222, (рад у категорији M33).

  Petrić, J., Đurđević, J. (2011): The use of mineral resources and issues of harmonisation between spatial plans for the mining areas in Serbia with other strategic documents, Spatium, 24, p.p. 21-26, IAUS, UDK 711.554:622.32/.33(497.11), DOI: 10.2298/SPAT1124021P, ISSN 1450-569Х, (рад у категорији M24).

  Бакић О., Ђурђевић Ј. (2011): Визуелизација просторних планова у ГИС окружењу, Архитектура и урбанизам бр. 33, ИАУС, стр. 22-30, UDK 711:007, ID BROJ: 189377548, DOL 10,5937/arhurb 1133022B, ISSN 0354-6055, COBISS.SR-ID 8014860, (рад у категорији М51).

  Крунић, Н., Милијић, С., Ђурђевић, Ј. (2010): Развој планинског туризама у Србији и земљама у окружењу, Часопис Архитектура и урбанизам, бр. 29, стр. 3-9, ИАУС, UDK:711.455(497.11);338.48(497.11);711.455(497), ISSN 0354-6055, (рад у категорији М51).

  Спасић, Н., Ђурђевић, Ј. (2010): Површинска експлоатација лигнита и њен утицај на природну и створену (антропогену) средину, Тематски зборник, Просторни, социјални и еколошки аспекти одрживог развоја у великим угљеним басенима, Посебно издање бр. 61, ИАУС, стр. 45-67. UDK 502.22:|622.332:622.271, ISBN 978-86-80329-63-5, COBISS.SR-ID 174760204, (рад у категорији М45).

  Спасић, Н., Ђурђевић, Ј. (2010): Полазишта за планирање просторног развоја у великим лигнитским басенима, Тематски зборник, Просторни, социјални и еколошки аспекти одрживог развоја у великим угљеним басенима, Посебно издање бр. 61, ИАУС, стр. 223-250, UDK 711:622.332, ISBN 978-86-80329-63-5, COBISS.SR-ID 174760204, (рад у категорији М45).

  Спасић, Н., Џунић, Г., Ђурђевић, Ј. (2009): Утицај производних система у великим рударским басенима на планирање развоја, обнављање и уређење простора, Архитектура и урбанизам бр. 26, ИАУС, Београд, стр. 67-76, IAUS, ISSN 0354-6055 COBISS.SR-ID 8014860 (рад у категорији M51).

  Спасић, Н., Џунић, Г., Ђурђевић, Ј. (2009): Конфликти и ограничења у просторном развоју рударских басена, Архитектура и урбанизам бр. 27, стр. 20-34, ИАУС, ISSN 0354-6055, COBISS.SR-ID 8014860, (рад у категорији M51).

  Најзначајнији стручни резултати

  A. Просторни планови:

  Просторни план подручја посебне намене Борско-Мајданпечког рударског басена, Нацрт плана, израда у току.

  Просторни план подручја посебне намене ПИО „Овчарско-кабларска клисура“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 46/19).

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/18).

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Првонек“, („Службени гласник Републике Србије“, бр.89/18).

  Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник Републике Србије“, бр. 20/2018)

  Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања „Јелашница”, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/17).

  Просторни план подручја посебне намене магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 102/16).

  Просторни план подручја посебне намене регионалног центра за обуку јединица за мултинационалне операције – База „Југ“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 102/16).

  Просторни план посебне намене НП „Копаоник“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 89/16).

  Измене и допуне Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/2015).

  Регионални просторни план за Колубарски и Мачвански управни округ, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/2015).

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/2015).

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 95/2015).

  Просторни план подручја посебне намене Костолачког угљеног басена, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 1/2013).

  Регионални просторни план за Златиборски и Моравички управни округ, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 1/2013).

  Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2013).

  Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/2012).

  Просторни план града Пожаревца, („Службени гласник града Пожаревца“, бр.10/2012);

  Просторни план подручја посебне намене слива акумулације

  Просторног плана Општине Будва, („Службени лист Републике Црне Горе – општински прописи“, бр. 30/07).

  Измене и допуне просторног плана Општине Будва, („Службени лист Републике Црне Горе – општински прописи“, бр. 11/09).

  Б. Урбанистички планови:

  План генералне регулације градског насеља Бор („Службени гласник општине Бор“, бр. 3. година XII од 24.1 2018).

  План генералне регулације за зону утицаја површинског копа „Радљево”, („Службени гласник општине Уб“, бр. 6/2012).

  План генералне регулације за подручје насеља Барошевац, Зеоке, Медошевац и Бурово, („Службени лист Града Београда“, бр. 58/2008).

  План генералне регулације за насеље Вреоци, (Службени лист Града Београда“, бр. 54/2008).

  Генерални урбанистички план приобалног појаса општине Будва за сектор: Будва-Бечићи, 2007, („Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр. 3/07)

  План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“- прва фаза, („Службени лист Града Београда“, бр. 29/2006).

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Члан Асоцијације просторних планера Србије

  Инжењерска комора Србије

  Чланство у одборима научних и стручних конференција

  Члан научног одбора XI Научно-стручне конференције са међународним учешћем “Градитељско наслеђе и урбанизам”, [XI Scientific-Professional Conference “Architectural Heritage and Urban Planning”], одржане 27. маја 2021. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Члан организационог одбора Х научно-стручне конференције са међународним учешћем „Културно наслеђе: ризици и перспективе“ [X Scientific-Professional Conference “Cultural Heritage: Risks And Perspectives”], одржане 27. маја 2019. године у Београду. Организатори конференције: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Чланство у одборима научних и стручних часописа

  Уредништво часописа Архитектура и урбанизам (од 2016. године)

  Издавачки савет Института за архитектуру и урбанизамСрбије (од 2015. године)

  Чланство у научним и стручним удружењима, комисијама и телима

  Члан Асоцијације просторних планера Србије

  Инжењерска комора Србије

  Линкови ка професионалним / истраживачким профилима

  ORCID ID: 0000-0003-1243-8459

  Scopus Author ID: 57095991500

  Academia.Edu: https://fvm.academia.edu/SanjaSimonovicAlfirevic

  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sanja-simonovic-alfirevic-581782181/ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sanja-Simonovic-Alfirevic

  Scroll to Top