O Institutu

Program međunarodne naučne saradnje

Program međunarodne naučne saradnje

U okviru međunarodne naučne saradnje cilj Instituta je da postane nacionalni NIO-FOCAL POINT za oblast arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja i održivog razvoja. U tom svojstvu Institut bi mogao u saradnji sa drugim institutima i fakultetima da koordinira nacionalne projekte u okviru regionalnih evropskih projekata koje će podržati agencije UN i EU, nevladine i druge organizacije i fondovi. Institut bi, takođe, uz podršku Republike mogao da obnovi saradnju sa zemljama trećeg sveta na poslovima planiranja razvoja, uređenja prostora i upravljanja investicionim projektima i drugim oblicima konsaltinga.

Program buduće međunarodne naučne saradnje obuhvata nekoliko grupa aktivnosti:

  • saradnja sa međunarodnim asocijacijama i agencijama UN, EU i dr. ISOCARP,
  • saradnja sa međunarodnim istraživačkim centrima, univerzitetima i institutima, kao što su:
  • učešće na međunarodnim naučnim i stručnim skupovima, organizacija skupova, seminara i sl.;
  • saradnja u edukaciji, publicistici i informatici; i dr.