O Institutu

Istraživačke (pod) oblasti koje obuhvata delatnost Instituta

Naučno-istraživački rad Instituta i u narednom periodu razvijaće se, pretežno, u okviru osnovne delatnosti Instituta. U skladu sa profesionalnom strukturom i stručnim afinitetom raspoloživog kadra istraživački rad biće usmeren prema najznačajnijim razvojnim, naučnim i tehnološkim prioritetima Republike.

Naučno-istraživačke usluge koje će Institut nuditi na domaćem i stranom tržištu mogu se grupisati po sledećim (pod)oblastima:

Prostorno planiranje i regionalni razvoj

 • institucionalni, organizacioni i normativni aspekti upravljanja prostornim razvojem Srbije,
 • teritorijalizacija regionalnog razvoja,
 • urbanizacija i razvoj naselja,
 • metropolizacija i drugi oblici koncentracije aktivnosti, stanovništva i fizičkih struktura,
 • veliki investicioni projekti (procena izvodljivosti, eksterni efekti i dr.),
 • prostorni razmeštaj industrije,
 • neravnomerni razvoj teritorije, ruralni razvoj i demografsko pražnjenje brdsko-planinskih područja,
 • veliki infrastrukturni sistemi,
 • razvoj i uređenje područja "posebne namene" (zaštita posebnih prirodnih vrednosti turizam, vodoprivreda, rudarstvo, industrija, energetika i dr.),
 • pejzaž i predeone vrednosti,
 • energetska efikasnost, primena obnovljivih izvora energije,
 • kvalitet sredine i kvalitet življenja u prostornom razvoju i dr.

Urbanizam i rurizam

 • urbanistički normativi i standardi,
 • normativno-pravna regulativa,
 • institucionalna organizacija,
 • urboekonomija i zemljišna politika,
 • socioekonomski procesi u urbanim sredinama,
 • ekološka istraživanja u urbanim sredinama,
 • pejzažna obrada prostora,
 • urbano nasleđe i urbane strukture,
 • rural-urban-kontinum (grad i njegovo zaleđe),
 • organizacija i uređenje seoskih područja,
 • industrija u urbanoj sredini,
 • gradski centri - forma, sadržaji, funkcije,
 • racionalizacija organizacije i uređenja urbane sredine,
 • procene izvodljivosti (ekonomske, socijalne i ekološke) u planiranju i uređenju prostora,
 • gradski infrastrukturni sistemi,
 • bioklimatsko i energetski racionalno planiranje,
 • gradska komunalna problematika, i dr.

Arhitektura i graditeljstvo

 • standardi i normativi u projektovanju i građenju,
 • funkcionalni, estetski, ekonomski, sociološki, ekološki i drugi kriterijumi u arhitekturi,
 • istorija arhitekture i graditeljsko nasleđe,
 • građevinski materijali i tehnologija građenja,
 • racionalizacija izgradnje,
 • racionalizacija korišćenja arhitektonskih objekata,
 • konstruktivni sistemi i stabilnost objekata,
 • istraživanja vezana za specifične grupe objekata (industrija, poljoprivreda, administracija, kultura, usluge, finansije i dr.),
 • predinvesticione studije i investicioni programi,
 • ekološka istraživanja u arhitekturi, bioklimatska arhitektura, energetska efikasnost i dr.

Stanovanje i stambena izgradnja

 • standardi i normativi u stanovanju,
 • parametri za izbor lokacija namenjenih stanovanju,
 • vrednovanje stana, stambene zgrade i stambene grupacije,
 • funkcionalni, estetski, ekološki, sociološki i drugi kriterijumi u planiranju, projektovanju i korišćenju stanova,
 • revitalizacija supstandarnih stambenih zona ("siromašnih područja"),
 • unapređenje organizacije stambene izgradnje,
 • metode i tehnike u projektovanju i građenju stanova i dr.

Održivi razvoj i životna sredina

 • strategije, planovi i programi održivog razvoja,
 • strategije i politike zaštite životne sredine u regionalnom i lokalnom razvoju,
 • aspekti zaštite životne sredine u studijama održivog razvoja,
 • aspekti zaštite životne sredine u prostornom planiranju,
 • aspekti zaštite životne sredine u graditeljstvu i stanovanju,
 • strateške procene uticaja planova na životnu sredinu,
 • studija uticaja projekata na životnu sredinu,
 • procene ekološkog rizika,
 • razvoj indikatora životne sredine i monitoringa,
 • metode integrisanja planiranja i sistema ekomenaxmenta,
 • procene hazarda (rizika) u vanrednim uslovima i dr.

Informatička podrška

 • razvoj informacionih sistema o prostoru (GIS),
 • baze podataka - pribavljanje, sistematizacija, skladištenje i distribucija podataka; sistem indikatora,
 • povezivanje sa drugim bazama podataka i informacionim sistemima i dr.


Publicistika i edukacija

 • časopis "SPATIUM",
 • časopis "ARHITEKTURA I URBANIZAM",
 • monografska i druga posebna izdanja,
 • organizacija naučnih skupova,
 • učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu,
 • osnovne i postdiplomske studije (učešće u realizaciji nastave),
 • organizacija seminara, kurseva i drugih oblika edukacije i dr.

Institut zajedno sa drugim institutima, fakultetima i istraživačima - stalnim saradnicima raspolaže dovoljnim istraživačkim i tehnološkim resursima za realizaciju projekata i aktivnosti u navedenim oblastima istraživanja.