О Институту

О Институту

Основни подаци о Институту

Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) основан је 1954. године у саставу Архитектонског факултета. Као самостална научно-истраживачка организација формиран је уредбом Републичког извршног већа бр. Н/303 од 13.05.1961. године. Научно-истраживачки и стручни рад Института одвија се у оквиру три организационе јединице, и то су:
 1. Центар за архитектуру и становање;
 2. Центар за просторни развој и животну средину и
 3. Центар за информатику, публицистику и едукацију.
Институт има 40 стално запослених различите професионалне оријентације (од тога 30 са научним, истраживачким или стручним звањем), а окупља и велики број сталних спољних сарадника - експерата за поједине области.
Институт је формиран са циљем да се бави истраживачким и едукативним радом, као и радом на сложеним пројектима у области архитектуре и урбанизма. У ранијем периоду, због специфичних услова финансирања научно-истраживачких пројеката, већи разултати су постигнути у стручном раду, посебно на архитектонском и урбанистичком пројектовању, као и на просторном и урбанистичком планирању. У последњих 15 година Институт је остварио знатно већи обим и запажене резултате у научно-истраживачком раду.
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, регистрован је за научно-истраживачки и стручни рад у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања, што обухвата неколико подобласти:

Научно-истраживачки рад

 • истраживања у области унапређења просторног и урбанистичког планирања (теорија, методологија и технике планирања, институционални, нормативни и организациони аспекти, имплементација, мониторинг, информациони системи, базе података, систем индикатора и др.);
 • истраживања у области урбоекономије, земљишне политике и локационе ренте; регионалног развоја, демографских кретања, социоекономских аспеката просторног и урбаног развоја и др.;
 • истраживања у области просторног развоја подручја посебне намене (туризам, рударство, природно и културно наслеђе, водопривреда, инфраструктурни коридори и др.);
 • истраживање у области одрживог развоја, заштите и унапређења животне средине;
 • истраживања партципације јавности у процесу одлучивања у областима просторног и урбаног развоја, локалне легислативе и др.;
 • истраживања у области обнове и реконструкције градова, архитектонског и урбаног наслеђа;
 • истраживања у области развоја и уређења приградских и сеоских подручја,
 • истраживања у области одрживог развоја бања у Србији;
 • истраживања у области стамбене и комуналне делатности и комуналних инфраструктурних система;
 • истраживања у области архитектуре, становања, изградње, заштите културног наслеђа, енергетске ефикасности и биоклиматске архитектуре и сл.;
 • примена оригиналних система префабрикације у стамбеној изградњи,
 • међународна научна и стручна сарадња;
 • учешће у настави на универзитетима и други облици образовања и усавршавања;
 • трансфер и примена научних достигнућа;
 • истраживања различитих облика хазарда за потребе планирања и изградње и др.

Израда просторних и урбанистичких планова

 • национални (републички) просторни планови;
 • стратегије (одрживог) просторног развоја;
 • интегрални развојни планови и програми;
 • просторни планови региона;
 • просторни планови подручја посебне намене (туристички комплекси, национални паркови, комплекси вредног културног наслеђа, индустријске и рударске зоне, пољопривредни комплекси, зоне водоснабдевања, војни комплекси и др.);
 • просторни планови инфраструктурних коридора;
 • генерални (урбанистички) планови градова и насеља градског карактера,
 • детаљни и регулациони (урбанистички) планови;
 • услови за уређење простора са урбанистичко-техничким условима за пројектовање и изградњу;
 • урбанистички пројекти одређених целина (друштвени, комерцијални и специја¬лизовани центри, високошколски комплекси, стамбени блокови);
 • уређајне основе (регулациона решења) за сеоска насеља и подручја;
 • студије и пројекти за реконструкцију, ревитализацију и санацију урбаног и историјског наслеђа (стара градска језгра, археолошки локалитети и сл.);
 • програми изградње и уређивања простора;
 • анализе за потребе прилагођавања просторних и урбанистичких планова потребама одбране, заштите од ратних дејстава, заштите од елементарних непогода и др.

Архитектонско-урбанистичко пројектовање, односно израда инвестиционо-техничке документације за следеће објекте и просторне целине:

 • стамбена насеља, блокови и зграде;
 • јавне зграде и комплекси (административни, културни, школски, медицински, комерцијални, спортски, саобраћајни, итд.);
 • индустријске и пољопривредне зграде и комплекси;
 • пољопривредни комплекси и објекти;
 • пејзажно уређење слободних површина;
 • израда рецензија, ревизија и процена изводљивости пројеката;
 • израда прединвестиционих студија и инвестиционих програма;
 • вршење надзора и заступање инвеститора.

Одрживи развој, животна средина, комунални системи:

 • стратегије, планови, програми и политике одрживог развоја;
 • стратешке процене утицаја на животну средину;
 • студије о проценама утицаја на животну средину;
 • студије и планови за управљање комуналним отпадом (регионалним, општински ниво);
 • студије о избору локација, транспорт и уређење депонија опасног отпада (национални и регионални ниво) и др.

Консалтинг, инжињеринг, извоз интелектуалних услуга, публицистику и информатичку подршку.

Институт има статус установе у државној својини. Користи за рад просторије у згради техничких факултета у Булевару краља Александра бр. 73/ИИ површине око 570,00 м2 и пословни простор у Улици Грчића Миленка бр. 1 површине око 100,00 м2.

Области рада које покрива Институт спадају већим делом у надлежност државе и обухватају тзв. јавни сектор (урбанизам, просторно планирање, животна средина, стамбено-комуналне делатности и сл.), а мањим делом делатности које се могу директно комерцијализовати на тржишту (инвестициони пројекти, грађевински материјали и сл.). У већини европских земаља постоје урбанистички институти који су најчешће у јавном сектору а ређе у приватном власништву. Институт (ИАУС) је једини институт у Републици акредитован за научни рад у области архитектуре, урбанизма и просторног планирања.