Почетна

Добродошли у ИАУС

  XI НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

  са међународним учешћем

  Конкурс за награде Института за 2020. годину

  Live Webinars: Transforming the World Through Architecture  APRIL WEBINARS

  These webinars are FREE for the members of SHARE Community. Each webinar is connected directly with SHARE Bucharest 2020, SHARE Ljubljana 2020, SHARE Budapest 2020, and SHARE Sofia 2020. Join SHARE Community for more exclusive discounts and benefits.

  Признање Удружења архитеката Србије

  Удружење архитеката Србије доделило је 23.12.2019. године признања Жирија на конкурсу за годишњу награду „Алексеј Бркић“ за најуспешније реализовано дело из области архитектуре за 2018. годину.

  Признање за успешну реализацију веома захтевне и сложене теме реконструкције градског блока и уклапања новог садржаја у стару, градску, блоковску матрицу која илуструје истрајност и консеквентност у настојањима аутора да максимално квалитетно одговоре на проблеме и изазове од програмских преко функционално-техничких све до инвестиционих условљености, а истовремено, „...у константама постојећег контекста“, донесу нову интерпретацију (структуре) кроз учитавање у традиционалну градску матрицу,додељено је ауторима др Игору Марићу, др Божидару Манићу, Александру Суџуковићу, Бојану Забуковцу и Зорану Мрваљевићу,за објекатхотел „Хилтон“, на углу улица Краља Милана и Краља Милутина, у Београду.

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије - 1954-2019
  Изложба поводом јубилеја 65 година Института

  Позивамо вас на изложбу поводом јубилеја 65 година Института на којој су приказани одабрани пројекти и планови реализовани у оквиру Института у периоду од 1954-2019 године.

  Изложба ће трајати од 6-13. децембра 2019. године, усвечаној сали Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат), Булевар краља Александра 73/II

  Организација изложбе:

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије

  Конкурс за награде Института за 2019. годину

  “Еколошка повезаност, мрежа живота за људе и природу“ – прва публикација у оквиру пројекта ConnectGREEN
  Након прве успешне године пројекта ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Управљање и обнављање еколошких коридора као зеленеинфраструктуре у Дунавском басену), који се реализује у оквиру другог позива INTERREG Danube Transnational programme, реализована је брошура под називом: “Еколошка повезаност, мрежа живота за људе и природу.“

  Брошура има за циљ упознавање ширејавности са темом еколошке повезаности, указивање на њену важност на глобалном и локалном плану, указивање на проблеме и последице фрагментације предела и екосистема, као и могућности њиховог превазилажења.Такође, у брошури су дате и основне идеје, циљеви пројекта, локације на којима се реализује пројекат, као и животињске врсте које су предмет заштите од утицаја урбаног развоја и саобраћајне инфраструктуре (мрки медвед, вук и евроазијски рис).

  Брошуру можете преузети овде.

  „CLEVER – Co-designing smart Local solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience“, Seed Money Facility Interreg Danube Transnational Programme, Project code DTP-SMF1-187


  ИАУС сарађује са општином Баја Маре (Румунија) и Развојном Агенцијом Сјевер (Хрватска) у спровођењу пројекта CLEVER у оквиру Interreg Danube позива. CLEVER пројекат има за циљ да помогне у примени паметних, ефикасних и ефективних стратегија урбане обнове у партнерским градовима, кроз транснационални оквир који ће поставити иновативне партиципативне, управљачке, ЈПП и алате за финансирање, засноване на примени ИКТ инструмената, кроз методе заједничког и интегралног спровођења и праћења, и који су вођени од стране грађана. Главни пројекат има за циљ да омогући имплементацију интегралних и одрживих стратегија урбаног развоја, као и акционих планова за ревитализацију јавног простора.


  CLEVER подржава партнере пројекта у идентификацији потенцијалних кандидата и пројектних партнера за будућу сарадњу у имплементацији главног пројекта. Током састанака партнера у општини Баја Маре (слика 1) и у Београду (слика 2), као и током последњег састанка у општини Баја Маре (слика 3), коришћена је методологија осмишљавања (дизајнирања) пројеката кроз разматрање предлога и комуникацију. Циљ је био да се препознају кључне теме за предлог главног пројекта, као и два алтернативна сценарија.


  1. Главни пројекат – Оно што је заједничко за градове у дунавској регији је низак степен атрактивности јавних простора, како функционално тако и естетски.Променљиве потребе друштва, економске прилике као и потреба за очувањем животне средине упућују на то дасу нови модели и алати потребни за проактиван одговор на изазове у области интегралног урбаног развоја. CLEVER има за циљ развијање нових, дијалошких и комплементарних перспектива јавног простора широм региона. Интегрални приступ на транснационалном нивоу има за циљ да увећа капацитете управе како би испунили потребе друштва разменом знања и вештина. Током трајања CLEVER пројекта, партнери су припремили и послали главни пројекат- iCLEVER (интелигентно повезивање локација, искоришћавање вредности и повећање резилијентности) у оквиру Interreg Danube позива (Приоритет: Добро управљање у дунавског регији; Специфични циљ 4.1 - Побољшање институционалних капацитета за решавање великих друштвених изазова).


  2. АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИО 1: iSPHERE - Иновације у подстицању партиципативног и холистичког ангажовања за спремност у циљу одрживог коришћења природне и урбане културне баштине и ресурса. iSPHERE је предлог пројеката у оквиру Interreg Danube позива, приоритетна оса 2: дунавска регија одговорна за животну средину и културу, Специфични циљ 2.2: Подстицање одрживог коришћења природне и културне баштине и ресурса. Циљ пројекта је јачање колаборативног и интегралног приступа очувању и управљању разноликошћу културног наслеђа и урбаних ресурса у дунавском региону кроз приступ заснован на принципима одрживог развоја.


  3. АЛТЕРНАТНИ СЦЕНАРИО 2: iSIGNAL - Интегрално, друштвено одговорно и иновативно управљање за навигацију имовине и локалитета ради увећања компетенција за пословну и друштвену иновацију. iSIGNAL је предлог пројекатау оквиру Interreg Danube позива (приоритетна оса 1 – Иновативан и друштвено одговоран дунавски регион, Специфични циљ 1.2– Повећање способности за пословну и друштвену иновацију). iSIGNAL се бави проблемима неједнакости у градовимаи пружа платформу за навигацију и повећање компетенција за пословне и друштвене иновације, утичући на флексибилност управљања урбаним развојем у системима градова.


  Даљи развој CLEVER пројекта има за циљ да размотри и друге могућности финансирања и партнерстава за будуће позиве. Идеја је да се добије свеобухватно разумевање примера добре праксе за тему резилијентности, као идентификовање потенцијалних партнера и могућности финансирања за спровођење предлога пројекта.  Слика 1: Први састанак партнера у општини Баја Маре у Румунији, Јануар 2019.

  Слика 2: Састанак партнера у Београду, ИАУС, Април 2019.

  Слика 3: Састанак партнера у општини Баја Маре у Румунији, Јул 2019.

  SHARE Belgrade 2019 (II Edition)

  SHARE Forum is one of the essential networking platforms for the construction-related fields in Central and Eastern Europe. We bring together principal and senior architects from leading practices to discuss about their recently awarded projects from the greatest architectural competitions worldwide.

  ABplus events, PROEVENT Association and the Union of Architects of Serbia are organizing on 9th of May the 2nd edition of SHARE Belgrade International Architecture and Engineering Forum.

  Arch. Milan DURIC, President of the Union of Architects of Serbia and Mr. Florin Mindrigiu, Event Director and Founder of PRO event Association will open this year’s edition.

  Location: Yugoslav Film Archive Museum
  Date & Time: 9th May at 9:00 – 18:00
  Audience: Everyone from the architectural field is welcome to attend our event. Tickets are already available on our website (see the link on the right) https://share-architects.com/share-belgrade-2019-about/.

  Прва национална радионица у оквиру пројекта ConnectGREEN


  Прва национална радионица пројекта ConnectGREEN, посвећена провери нацрта Карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора које користе велики сисари (месоједи), одржана је у Београду, Србији, 01. фебруара 2019. године.

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије је као IPA 1 пројектни партнер ангажован на пројекту ConnectGREEN ((DTP 072-2.3) – Ревитализација и управљање еколошким коридорима као видом зелене инфраструктуре у Дунавском басену - Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin), организовао прву у низу неколико планираних националних радионица за успостављање оквирне Карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора великих карнивора као и формирање интегралног информационог система карпатских земаља о биодиверзитету.[1]

  Циљ радионице био је да крозпроцес партиципације кључних актера (институција у области заштите природе, просторног планирања, инфраструктурног планирања и пројектовања, управа заштићених подручја, ловства, шумарства, локалних заједница, итд.), допринесе развоју специфичних мера управљања и ревитализације миграторних коридора. Знање и искуство пренето активним учешћем стејкхолдера, омогућило је бољу заступљеност потреба релевантних сектора у дефинисању раније наведене методологије.

  На радионици је учествовало 36 представника релевантних актера (стејкхолдера) у Србији, међу којима су представници три Министарства Републике Србије (Министарство заштите животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарство за европске интеграције), представници јавних предузећа, регионалних и покрајинских завода и агенција (Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе, Агенција за заштиту животне средине, ЈП Србијашуме, ЈП Војводинашуме, ЈП Путеви Србије, Железнице Србије а.д, Коридори Србије, ЈП завод за урбанизам Војводине, Пловпут – Дирекција за водне путеве, представници заштићеног подручја ЈП Национални парк Ђердап, представници института (Саобраћајни институт ЦИП, Институт за путеве ад Београд), професори Универзитета у Београду (Шумарски и Биолошки факултет), као и представници других интересних група (WWF Србија, Природњачки музеј у Београду).

  Поздравну реч учесницима радионице упутили су Оливера Радоичић, самостални саветник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Душан Огњановић из сектора за заштићена подручја Министарства заштите животне средине. Након основних информација о пројекту ConnectGREEN, које је изложила руководилац пројекта испред Института др Марина Ненковић-Ризнић, стејкхолдерима је проф. др Марија Максин презентовалаНацрт методологије за идентификацију миграторних коридора великих сисара у Карпатском регион, а затим је госпођа Клара Сабадош, представник Покрајинског завода за заштиту природе представила искуства и препоруке на тему Издвајања еколошких коридора на простору Војводине. Након дискусије о основним елементима и појмовима предложене методологије којим је завршен први, уводни део радионице, уследио је рад са стејкхолдерима у форми округлих столова, на предложеном нацрту методологије. Руководилац пројекта др Марина Ненковић-Ризнић је у завршници изложила закључке о постигнутим резултатима и доприносима за будуће фазе пројекта.  [1] На основу методологије дефинисане кроз пројекат биће идентификовани еколошки коридори на 4 транснационално релевантне локације и то: 1. Национални парк Piatra Craiului /Национални парк Bucegi (Румунија), 2. Планине Апусени / Југозападни, Карпати (Румунија) / Национални парк Ђердап (Србија), 3. Западни Карпати (Чешка Република - Словачка) и 4. Национални парк Bükk (Мађарска)/ Заштићено пејзажно подручје Cerová vrchovina (Словачка). Физичке баријере и друге претње биćе идентификоване на наведеним локацијама и интегрисане заједно са другим категоријама просторних података у интегрални информациони систем Карпатских земаља о биодиверзитету (CCIBIS).

  Одлукa о додели награда „Милорад Мацура“ и „Димитрије Першић“

  Комисије Института за архитектуру и урбанизам Србије за доделу годишњих награда за најбоље мастер радове и докторске дисертације из области архитектуре и урбанизма „Милорад Мацура“, и просторног планирања „Димитрије Першић“, донеле су следеће одлуке:

  Остали номиновани радови из области архитектуре и урбанизма: мастер рад Данице Томић „Породични модуларни монтажни стамбени објекат у Јелашничкој клисури”; мастер рад Федора Јурића „Архитектура лиминалности - Казино "Српски Лас Вегас””; мастер рад Мухамеда Османија „Спортско рекреативни центар на Брезовици”; мастер рад Николе Кустудића „Процедурална генерација у пројектовању ентеријера”; докторска дисертација Марка Јовановића „Интегрисани приступ фабрикацији сложених архитектонских форми од пенастих полистирена применом индустријских робота”.

  Институт за архитектуру и урбанизам Србије упућује захвалнице свима који су дали предлоге за награде као и свим кандидатима за квалитетне радове.

  Први позив за учешће у Првој националној радионици у оквиру пројекта ConnectGREEN
  Поштовани,
  Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) је као IPA 1 пројектни партнер ангажован на пројекту ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Ревитализација и управљање еколошким коридорима као видом зелене инфраструктуре у Дунавском басену), који се реализује у оквиру другог позива INTERREG Danube Transnational programme. Овим пројектом ће се у периоду од 2018-2021. године обезбедити реализација одрживе платформе за усклађивање праксе очувања природе и планирања простора у Карпатском региону, кроз дефинисање начина за ревитализацију и управљање миграторним коридорима великих сисара.
  Циљ пројекта је и размена искустава, дисеминација резултата, побољшања процеса учешћа и контакти са различитим заинтересованим странама, имплементација нових алата у процесу планирања, побољшање методолошких приступа у научним истраживањима.
  Руководилац пројекта је WWF Danube-Carpathian Programme Romania (WWF RO) из Румуније, а у пројекту учествује још 12 институција из области заштите природе и просторног планирања из 5 земаља и то: Аустрије, Чешке, Мађарске, Словачке и Србије. Република Србија у овом пројекту учествује као IPA партнер са две институције и то Институтом за архитектуру и урбанизам Србије и ЈП Национални парк Ђердап.
  Учешће у пројекту ConnectGREEN обезбедиће нове податке у вези са идентификацијом и управљањем еколошким коридорима, што може бити од велике важности за будућу просторну анализу посматране територије. Искуства и знање стечено кроз овај пројекат побољшаће капацитете професионалаца укључених у процес креирања секторских стратешких докумената (нпр. План управљања природним заштићеним подручјима).
  У складу са веома брзом и повећаном фрагментацијом станишта у Дунавском региону, пројекат ConnectGREEN настојаће да побољша еколошку повезаност између природних станишта, посебно између локација у оквиру Natura 2020 и других категорија заштићених подручја у Карпатској екорегији.
  Као први корак, у оквиру пројекта предвиђено је успостављање нове карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора које користе велики сисари (месоједи) – медвед, рис и вук.
  На основу методологије дефинисане кроз пројекат биће идентификовани еколошки коридори на 4 транснационално релевантне локације и то: 1. Национални парк Piatra Craiului /Национални парк Bucegi (Румунија), 2. Планине Апусени / Југозападни, Карпати (Румунија) / Национални парк Ђердап (Србија), 3. Западни Карпати (Чешка Република - Словачка) и 4. Национални парк Bükk (Мађарска)/ Заштићено пејзажно подручје Cerová vrchovina (Словачка).
  Физичке баријере и друге претње биће идентификоване на наведеним локацијама и интегрисане заједно са другим категоријама просторних података у интегрални информациони систем Карпатских земаља о биодиверзитету (CCIBIS).
  Специфичне мере управљања и ревитализације коридора ће се развијати у пројекту кроз процес партиципације кључних актера (из заштите природе, просторног планирања, управа заштићених подручја, ловства, шумарства, локалних заједница итд.)
  С тим у вези, у наредном периоду планирано је одржавање националних радионица за успостављање оквирне карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора великих карнивора као и формирање интегралног информационог система карпатских земаља о биодиверзитету.
  Прва национална радионица пројекта ConnectGREEN посвећена је провери нацрта карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора које користе велики сисари (месоједи).
  Нацрт карпатске методологије за идентификацију кључних подручја и еколошких коридора је резултат досадашњег рада на пројекту и који ће стејкхолдерима бити презентован на почетку радионице.
  Сматрамо да ће ConnectGREEN пројекат бити оснажен знањем и искуством пренетим кроз ваше активно учешће, као представника релевантног актера (стејкхолдера) у Србији. Својим учешћем омогућићете бољу заступљеност потреба вашег сектора у дефинисању раније наведене методологије.
  Прва национална радионица биће одржана у Београду, 01. фебруара 2019. године са почетком у 10 сати у ЕУ ИНФО Центру, Краља Милана 7.
  Контакт особе за додатне информације и пријаву за учешће су:

  др Сaња Симоновић Алфиревић +381 11 3207323 +381 63 8811190 sanjas@iaus.ac.rs

  Борјан Бранков +381 11 3207339 +381 60 7310989 borjanb@hotmail.com


  За више информација молимо Вас да посетите и следеће интернет странице:
  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/connectgreen
  www.iaus.ac.rs

  X НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ – РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ


  Важни датуми:
  Рок за пријаву апстракта: 17. децембар 2018. године
  Обавештење о прихватању теме и апстракта: 24. децембар 2018. године
  Рок за слање радова / презентације: 15. март 2019. године
  Рок за слање коментара рецензената: 01. април 2019. године
  Рок за предају исправљене, коначне верзије рада: 22. април 2019. године

  ConnectGREEN – KICK OFF састанак: Заједнички напори представника из области заштите природе и просторног планирања у циљу унапређења зелене инфраструктуре у Карпатској области

  Званични почетак пројекта ConnectGREEN уприличен је на првом састанку, 20. новембра 2018. године у Букурешту, чији је домаћин био водећи партнер WWF Румунија. Приближно 80 кључних актера на међународном нивоу и пројектних партнера из Дунавско-карпатског региона, дискутовало је о различитим темама у вeзи са главним циљем пројекта: управљањем и обнављањем еколошких коридора у планинској области Карпата, уз минимизирање конфликата између инфраструктурног/регионалног развоја и заштите природе.

  Почетак пројекта означило је уводно обраћање Хералда Егерера, шефа Секретаријата Карпатске конвенције. Према Егереру, кроз Карпатску конвенцију ће се озваничити неки резултати пројекта – попут Карпатске стратегије о еколошким коридорима, ради постизања одрживости и дугорочности пројекта.

  Кристијан Ремус Пап, координатор пројекта и државни руководилац за заштиту дивљих животиња и животне средине у оквиру WWF Румунија, изложио је главни циљ пројекта, као и конкретне задатке партнера из свих 5 земаља који учествују у пројекту (Чешка, Словачка, Мађарска, Румунија и Србија):
  • Развој иновативних решења и смерница за идентификовање еколошких коридора у области Карпатског екорегиона
  • Минимизирање конфликата између заштите природе и просторног планирања
  • Ангажовање кључних актера као управљача заштићеним подручјима, стручњака у области заштите природе, просторних планера у интегралном приступу за јачање капацитета за идентификацију и управљање еколошким коридорима.

  Детаљније информације и све новости у вези пројекта, пратите на веб-сајту http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/3174