Aktuelnosti

Sremski Karlovci

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJIDRUGI POZIV

CILjEVI KONFERENCIJE
Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ se po četvrti put planira u 2017. godini. Analiza dosadašnjeg rada, broj i kvalitet izlaganja na prethodna tri skupa su pokazali veliku zainteresovanost za aktuelne teme i važna pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. I dalje nam je opšti cilj da se odgovornim i profesionalnim promišljanjem vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima.
Preciznije stručno tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja doprineće tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije, definisanju parametara koji jedan urbani prostor određuju kao istorijski grad i pronalaženju novih zakonskih rešenja u ovoj oblasti. Poseban cilj nam predstavlja davanje većeg doprinosa i bolje edukacije u oblastima Upravljanja kulturnim dobrima i zakonske regulative. Želimo da Konferencija i dalje bude prilika za razmenu mišljenja i saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca, mesto za kvalitetnu diskusiju sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.