Nauka

SPUDS

Podrška procesu urbanog razvoja u Srbiji (SPUDS)

IAUS je dobio finansijsku podršku SCOPES «Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SNSF – SDC) da produbi svoja istraživanja u toku trogodišnjeg institucionalnog partnerstva sa Švajcarskim Centrom za saradnju i razvoj (CODEV) Politehničkog univerziteta u Lozani (EPFL).

Centra za saradnju i razvoj (CODEV) je, u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), dobio finansijsku podršku SCOPES 2013-2016 institucionalnog programa za saradnju za istraživački projekat “SPUDS – Support to Process of Urban Development in Serbia”.

Koordinator istraživanja je prof. dr Jean-Claude Bolay, direktor CODEV-a, u saradnji sa dr Tamarom Maričić, koja je ko-koordinator i rukovodilac IAUS tima.

U timu IAUS-a nalaze se: dr Tamara Maričić, naučni saradnik (kordinator projekta i tima IAUS-a), dr Slavka Zeković, naučni savetnik (koordinacija naučnih aktivnosti), Dr Miodrag Vujošević, naučni savetnik (koordinacija naučnih aktivnosti), Tanja Bajić, istraživač-saradnik (administrativna podrška, organizacija događaja), Jelena Živanović Miljković, istraživač-saradnik (komunikacija, organizacija događaja) i Božidar Manić, istraživač-saradnik (komunikacija, organizacija događaja).

Ciljevi projekta SPUDS uključuju: podrška izgradnji novog heurističkog pristupa urbanim pitanjima u kontekstu post-socijalističke tranzicije u Srbiji; jačanje naučne zajednice koja se bavi temama urbanog razvoja, upravljanja, metoda i instrumenata urbanog planiranja, zainteresovane javnosti i institucija, i NVO; razmena i transfer znanja – podrška institucionalnim i individualnim istraživačkim kapacitetima u oblasti urbanog razvoja u post-socijalističkom društvu; i obezbeđenje opreme za podršku istraživanju u IAUS-u (IT oprema, naučne publikacije).

Saradnja IAUS-a i EPFL će se koncentrisati na: transfer znanja (metode i instrumenti urbanističkog planiranja) zasnovan na održivom i “elastičnom” urbanom razvoju, u skladu sa post-socijalističkim promenama i reformama; upravljanje u urbanističkom planiranju; definisanje najvažnijih kriterijuma za zakonska ograničenja u urbanističkom planiranju i strateškim projektima; razmena iskustava o novom modelu upravljanja i mehanizmima za analizu: politički i ekonomski motivisanog odlučivanja, slabe vladavine prava, slabog sistema vrednovanja planova, politika i projekata, nedovoljnog institucionalnog regulisanja, nelegalnog i neregularnog korišćenja zemljišta i izgradnje; transfer znanja o jačanju učešća javnosti i transparentnosti u odlučivanju u urbanističkom planiranju i institucionalnom regulisanju; uspostavljanje i promocija online baze podataka za efikasnu primenu urbanističkih planova i efikasno upravljanje, formiranje dugoročnog partnerstva između IAUS-a i EPFL-a, kao i podrška saradnji urbanih planera iz Srbije i Švajcarske.

Aktivnosti su raspoređene u okviru četiri Milestones, četiri Radna paketa, dva Field works, dve Prateće aktivnosti i četiri Service packs, uključujući i diseminaciju rezultata.

U periodu od tri godine (2015-2018), ova saradnja će obuhvatiti: metode i instrumente urbanističkog planiranja za istraživanje urbanog razvoja u post-socijalističkom tranzicionom kontekstu; učešće javnosti i transparentnost u donošenju odluka; praćenje odnosa moći na tržištu nekretnina; identifikaciju pravnih ograničenja u radu sa nedovoljnim sprovođenjem procena socijalnih uticaja i neprilagođenim urbanističkim i strateškim projektima. Rezultati istraživačkog rada na naučnim člancima i prezentacijama nastali prilikom razmene i transfera znanja i iskustava će se javno prikazati u: (1) publikacijama, radionicama, okrugom stolu, konferencijama, studijskim posetama, (2) brošuri sa preporukama, i (3) online bazi podataka.

Ovaj partnerski program se zasniva na sistematizaciji tekućih urbanih problema u Srbiji, koje u doktorskoj disertaciji obrađuje Marija Cvetinović, asistent doktorand u EPFL CODEV. U tom smislu, sve planirane aktivnosti su svrstane u tematske entitete u smislu metodologija urbanističkog planiranja, učešća javnosti, odlučivanja i urbanog upravljanja.