Nauka

III 47014

Naslov projekta: Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih
dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji

Evidencioni broj: III 47014
Ugovorni period: 01.01.2011. – 31.12.2014.
Rukovodilac projekta: dr Jasna Petrić, viši naučni saradnik, IAUS

Institucije učesnici:
• Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije,
• Arhitektonski fakultet u Beogradu,
• Građevinski fakultet u Beogradu,
• Univerzitet Singidunum u Beogradu i
• Geografski fakultet u Beogradu.

Broj istraživača: 27
Broj stranaca: 1
Broj spoljnih saradnika: 1
Broj stipendista: 1

Cilj i opis projekta
:

Projekat se sastoji od 4 potprojekta, i to:

 • Potprojekat 1: „Obnova strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji i korišćenje njenog teritorijalnog kapitala“, čiji je rukovodilac Miodrag Vujošević, naučni savetnik.
 • Potprojekat 2: „Novi ekonomski i socijalni instrumentarijum za ostvarivanje Prostornog plana Republike Srbije (PPRS): aspekt usklađivanja interesa i kontrole konflikata i pristupačnost infrastrukturi i uslugama“, čiji su rukovodioci Miroljub Hadžić, redovni profesor i Slavka Zeković, naučni savetnik.
 • Potprojekat 3: „Strateško upravljanje razvojem regionalnih područja“, čiji je rukovodilac Jasna Petrić, viši naučni saradnik.
 • Potprojekat 4: „Informatička podrška ostvarivanju PPRS i donošenju strateških odluka“, čiji je rukovodilac Branisav Bajat, vanredni profesor.


Opis projekta:

Istraživanje se realizuje u tri ravni:

 • Teorijskoj i opštemetodološkoj (opšti teorijski i metodološki okvir);
 • Razvojnoj (analiza razvojnih/kontekstualnih faktora i njihovog uticaja na definisanje novog modela strateškog mišljenja, istraživanja i upravljanja- SIMU);
 • Aplikativnoj (definisanje politika, sa sastavnim merama i instrumentima, institucionalno-organizacionim aranžmanima i podrškama).


Prioriteti u analizi kontekstualnih faktora su:

 • Evaluacija primenjivosti nove generacije evropskih i makroregionalnih inicijativa, shema, dokumenata i istraživanja u razvojnim uslovima Srbije. Ovde prioritet imaju istraživanja koja su ostvarena do 2006. godine, kao i tekuća istraživanja u okviru sveevropskog istraživačkog projekta ESPON 2007-2013. Među razvojnim shemama i inicijativama, u prvom planu je razmatranje pitanja postizanja ravnoteže između tzv. „tri stuba“ evropskih politika, tj., ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije;
 • Uticaj produžene globalne i domaće krize na implementaciju nacionalnih strateških dokumenata i njihovu ulogu na mogućnu obnovu SIMU, što će se na poseban način manifestovati ako Srbija u narednih desetak godina pođe putem tzv. evropeizacije izvan Unije i uz njenu ograničenu pomoć.


Očekivani rezultati:

 • Sticanje pouzdanog uvida u stanje prostornih procesa (nastavak dosadašnjih istraživanja).
 • Sumarna ocena tzv. „teritorijalnog kapitala“ Srbije (kroz kombinovanu ocenu (kroz kombinovanu ocenu, SEA, TIA, SCBA i SWOT), i definisanje razvojnog modela koji obezbeđuje najbolje očuvanje i korišćenje teritorijalnog kapitala Srbije u međunarodnoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj utakmici.
 • Ocena korespondencije obrazaca prostornog razvoja u Srbiji i strateških odredbi iz nove generacije ključnih evropskih razvojnih dokumenata u ovoj oblasti, procena uticaja politika EU na teritorijalnu koheziju Srbije i definisanje njihovih odredbi koje su relevantne za „evropeizaciju Srbije izvan EU i uz njenu ograničenu pomoć“.
 • Uvid i ocena kontekstualnih parametara koji će uticati na obnovu strateškog mišljenja, istraživanja i upravljanja u Srbiji.
 • Formiranje heurističkog okvira za novo strateško planiranje/politiku prostornog i regionalnog razvoja u Srbiji.
 • Detaljniji scenariji alternativnog prilagođavanja strateškog planiranja i drugog upravljanja u uslovima produžene globalne i domaće krize, i definisanje i preliminarna evaluacija razvojnih opcija.
 • Pravila za usklađivanje politika javnih intervencija u ostvarivanju teritorijalne kohezije i konkurentnosti.
 • Pravila za upravljanje razvojem periferije srpskih gradova, upravljanje njihovim razvojem i jačanje zajedničke i pojedinačne konkurentnosti gradova i regija Srbije.
 • Definisanje i evaluacija mogućnog razvoja urbanih matrica (teorijski i implementacijski aspekti, sastavni softver i probnom primenom na pilot područjima).
 • Pravila za usklađivanje sektorskih i drugih master planova sa PP i GUP, kao i sa drugim razvojnim strategijama i dokumentima.
 • Varijantni modeli primene državnog prostornog plana u prvih 5 godina, i sastavni oblici institucionalnog i organizacionog prilagođavanja za njegovo ostvarivanje i povezivanje sa drugim razvojnim intervencijama.
 • Instrumentarijum za usklađivanje prostorno-ekoloških i drugih sektorskih dokumenata i primenu novih instrumenata makro kontrole teritorijalnog razvoja.
 • Prioriteti u obnovi strateškog mišljenja, istraživanja i upravljanja u Srbiji i nužna institucionalna i organizaciona prilagođavanja.
 • Informatička podrška implementaciji državnog prostornog plana i formiranje sistema indikatora za njegov monitoring i ex post evaluaciju na subnacionalnim nivoima.
 • Usklađivanje formalizovanih i neformalizovanih oblika razvojnog planiranja/politike.
 • Principi, kriterijumi i pravila za bolje uključivanje najšire javnosti u pripremanje, donošenje i ostvarivanje strateških odluka.
 • Predlog za selektivnu doradu i noveliranje donetih razvojnih dokumenata sa stanovišta ključnih ciljeva i implementacije državnog prostornog plana, naročito u pogledu usklađivanja prostorne, socijalne i ekonomske kohezije, i povećanja ekonomske konkurentnosti gradova i regiona Srbije.
 • Koncept pristupanja Srbije evropskom mega-programu ESPON.
 • Program novih (nedostajućih) istraživanja.