Издаваштво, изложбе, едукација

2007

International Scientific Conference

Sustainable Spatial Development of Towns and Cities
Thematic Conference Proceedings, Volume 1

Међународни научни скуп

Одрживи просторни развој градова
Тематски зборник радова, други део

Међународни научни скуп

Ненад Спасић, Јасна Петрић, Марко Филиповић

Ненад Спасић, Ксенија Петовар, Весна Јокић

Ненад Спасић, Миодраг Вујошевић, Омиљена Џелебџић

Тамара Маричић

Систем зелених површина у великим градовима
- на примерима Берлина и Београда


Друга награда 17. Међународног салона урбанизма,
одржаног у Бјељини 2008. године, у категорији „публикације“

Приказ књиге