Архива

Циљеви

Циљеви

 • Стицање сазнајне основе за дефинисање:
  1. Утицаја нових европских развојних иницијатива и докумената на регионални (просторни) развој појединих европских подручја
  2. Перспектива регионалног развоја и територијалне организације Србије
  3. Одрживог коришћења природних ресурса, побољшање квалитета животне средине и енергетске ефикасности
  4. Стратешких смерница регионалног развоја за подручја са посебном наменом, инфраструктурне коридоре, мреже урбаних и руралних насеља
  5. Система мониторинга и евалуације планско-развојних одлука
 • Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за заједничка истраживања
 • Размена искустава на примерима из појединих земаља