Архива

Тематске области

Тематске области

A. ЕВРОПСКЕ РАЗВОЈНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ И ДОКУМЕНТИ, И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Ново европско планирање одрживог просторног развоја и стратешке смернице за регионални развој
 • Институционална, организациона и нормативна прилагођавања
 • Просторни аспекти регионалног развоја
 • Регионални развој и територијални капитал
 • Политика јавног сектора и партнерство са приватним и „трећим“ сектором у области просторног развоја
 • Јавна партиципација у припремању, доношењу и остваривању стратешких одлука

Б. РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ

 • Усклађивања регионалног развоја Србије са земљама у окружењу
 • Обнова стратешког мишљења, истраживања и управљања у Србији
 • Нови инструменти политике регионалног развоја
 • Територијална (регионална) организација и просторна интеграција Србије
 • Утицај капиталних (стратешких) пројеката и програма на регионални развоj
 • Привредни развој и територијална и социјална кохезија
 • Мрежа и функције урбаних центара
 • Просторни развој сеоских подручја
 • Земљишна политика

В. ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПОДРУЧЈА СА ПОСЕБНОМ НАМЕНОМ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Туристичка подручја и насеља
 • Зоне обимне/интензивне експлоатације минералних сировина
 • Подручја магистралних инфраструктурних коридора
 • Водотоци и водне акумулације
 • Подручја заштићеног природног и културног наслеђа

Г. ЖИВОТНА СРЕДИНА И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Управљање животном средином
 • Животна средина и климатске промене
 • Коришћење природних ресурса и заштита животне средине
 • Природне катастрофе, технолошки акциденти и еколошки ризици, комунални и опасни отпад
 • Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност

Д. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКИХ РАЗВОЈНИХ ОДЛУКА

 • Методи имплементације
 • Мониторинг остваривања планско-развојних одлука
 • Евалуација остваривања стратешких одлука
 • Индикатори за мониторинг и ex post евалуацију
 • Мрежа и функције урбаних центара