Наука

Vision Planet

Назив пројекта:VISION PLANET
INTERREG IIC (Strategies for Integrated Spatial Development of the Central European Danubian and Adriatic Area) –CADSES; PHARE-CBC

Руководилац: Mr Peter Schneidewind

Водећи партнер: Austrian Institute for Regional Studies and Spatial Planning (ÖIR), Vienna

Партнери: National Centre for Regional Development and Housing Policy (NCRDHP), Sofia
Ministry of Regional Planning, Building and Housing, Zagreb
TERPLAN, a.s., Prague

Charles University, Dept. of Social Geography and Regional Development, CZ
Department of Urban and Regional Development and Planning, Aristotle University of Thessaloniki
Hungarian Institute for Urban and Regional Planning (VATI), Budapest

Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies (RKK), West Hungarian Research Institute
Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Pianificazione

University of Trieste, Faculty of Architecture
Government Centre for Strategic Studies, Regional Development Office, Katowice
Urbanproiect - National Research and Development Institute for Urban and Regional Planning, Bucarest
AUREX s.r.o., Bratislava
Ministry for the Environment and Spatial Planning, National Office for Physical Planning, Ljubljana
Institute of Planning and Architecture of Serbia (IAUS), Belgrade
Federal Office for Building and Regional Planning (BBR), Bonn

Опис и основни концепт: Циљеви VISION PLANET пројекта су елаборација стратегија за политике просторног развоја и структурисани дијалог о просторном планирању. Резултати пројекта се односе на: практично искуство међународне сарадње и формирање платформи за међународну сарадњу, националне извештаје у којима је дат преглед просторних структура и политика као и трендови развоја, и основни извештај са информацијама, картама и упоредним прегледом.